Asyl og innvandring

Asyl og innvandring

De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk.

Vi vil:

 • Styrke integreringen
 • Forenkle regelverket for arbeidsinnvandring, og støtte tiltak mot sosial dumping
 • Redusere ventetiden for asylsøkere
 • Tillate dobbelt statsborgerskap, og gjøre det mye vanskeligere å ta fra folk statsborgerskapet
 • Styrke tilbudet og rettighetene til barn på flukt, og stoppe bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere
 • Gjøre det lettere å bli bidragsyter i samfunnet gjennom midlertidige arbeidstillatelser og god kartlegging av kompetanse
 • Grunnlovsfeste retten til å søke asyl og styrke asylsøkeres rettssikkerhet

God integrering er jobb nummer én

Alle utredninger av norsk integrerings- og innvandringspolitikk viser at det aller viktigste for å sikre økonomisk og sosial bærekraft i innvandringspolitikken er å styrke integreringen. Det er også dette Norge har størst mulighet til å påvirke. Mengden flyktninger i verden, og tilstrømmingen av arbeidsinnvandrere, påvirkes av mange faktorer utenfor vår kontroll. Men vi kan selv velge hvordan vi hjelper og inkluderer de som ønsker å ta del i vårt samfunn, og hvilke krav vi stiller.

Dette er grunnen til at De Grønne ikke ville bli med på “asylforliket” vinteren 2015, som gikk alt for langt i tiltak som svekker integreringen, samtidig som det ikke inneholdt gode tiltak som kan gjøre veien inn i samfunnet kortere og lettere.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er den største årsaken til innvandring til Norge i dag. Arbeidsinnvandring er positivt for norske bedrifter, som kan rekruttere nødvendig og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Norge er et rikt land med et attraktivt arbeidsmarked, og EØS-avtalen har bidratt til at flere har kommet for å jobbe i Norge. .

De Grønne ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Det krever et enkelt og forutsigbart regelverk både for bedrifter og arbeidstakere, og redusert saksbehandlingstid

Samtidig gir arbeidsinnvandringen utfordringer, både i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeidstakere, og i form av sosial dumping. De Grønne ønsker en planmessig innsats mot sosial dumping, både på nasjonalt og europeisk nivå.

Grønn, solidarisk flyktningepolitikk

FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i tiårene som kommer. Å løse klimaproblemene blir avgjørende, sammen med en aktiv fredspolitikk og styrking av demokrati, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid for å løse dette er tvingende nødvendig om vi skal skape en verden der færre mennesker fortvilet ser seg nødt til å forlate sine hjem.

Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem.

Mer om vår asyl- og innvandringspolitikk finner du i valgprogrammet.

Forslag og tiltak

 • Krisen i Syria: Sammen med AP, SP, KrF, H og V leverte vi et representantforslag om økt norsk innsats i forbindelse med krisen i Syria. Stortinget vedtok at Norge skulle kunne ta imot inntil 8000 syriske flyktninger i 2015-2017, og satte av ekstratilskudd på 50 millioner til kommuner som tar i mot flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger.
 • Enslige mindreårige asylsøkere: Vi foreslo i alternativt statsbudsjett å øke kommunale tilskudd med 100 millioner kr til bemanning og styrking av barnefaglig kompetanse i asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
 • Beskyttelse til kamptolker fra Afghanistan: Vi var medforslagsstiller på et representantforslag om å gi kamptolkene Forsvaret brukte i Afghanistan fra 2006 fram til november 2014 arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.
 • Generelle asyl- og integreringsprioriteringer: I alternativt statsbudsjett foreslo vi blant annet å øke aktivitetstilskuddet til frivillige organisasjoner med 50 millioner til kommunalt integreringsarbeid, øke tilskuddet til norskopplæring med 34,9 milioner, reversere kutt i ytelsene til asylsøkere, blant annet kuttet fra 2016 på 20 % i ytelsene, sette av 25 mill. til å styrke utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og LHBT, støtte NOAS’ arbeid med å informere familier med lengeværende barn om regelendringer og rettshjelpsmuligheter til mottaksbeboere, sikre fri rettshjelp i asylsaker med barn som har vært minst tre år i Norge (3 mill.) og øke rettshjelpsmidler til NOAS (2,2 mill), og styrke oppfølgingen av barn i asylmottak.
 • I tillegg har vi stilt spørsmål til regjeringen om etnisk profilering hos politiet, kunnskap om voldtekt i ungdomsskolen, hensynet til barns beste i asylpolitikken, chilenske mapucheindianeres rettigheter i møte med norske næringsinteresser, og hva statsråden vil foreta seg for å gi beskyttelse til flere syriske flyktninger, og for å sørge for at norske kommuner vil og kan ta dem imot.

Relevante saker:

Meny