Europapolitikk

MDG vil jobbe aktivt sammen med Europa for å sammen løse noen av verdens største utfordringer.

 

Vi vil:

  • At om Norge skal inn i EU må det skje gjennom en folkeavstemning.
  • Føre en aktiv europapolitikk og bidra til mer debatt om felleseuropeiske spørsmål i Norge.
  • Samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken, og ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040. I tillegg knytte Norge til EUs nye klimalov om konkrete utslippsreduksjoner fram mot 2050.
  • Jobbe for at EUs indre marked blir et internasjonalt pionérområde for en fossilfri grønn kretsløpsøkonomi, og støtte nødvendige tiltak for å beskytte EUs økonomi i en slik omstillingsfase, herunder tollbarrierer mot klima-, natur- og ressursskadelige produkter.
  • Støtte videreføring av EØS-avtalen og være åpne for å bruke reservasjonsretten i avtalen, for eksempel mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet.
  • Ta initiativ til felleseuropeiske løsninger for å sikre tilstrekkelig søk- og redningskapasitet i Middelhavet.
  • Jobbe for strenge, felleseuropeiske standarder for dyrevelferd og antibiotikabruk, og sikre norske primærnæringers interesser opp mot EU. 
  • Sikre at Norges energiressurser inngår i et mangfoldig og desentralisert felles kraftmarked med resten av Europa og bidrar til å erstatte forbruk av fossil energi i våre naboland, blant annet gjennom å støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet.

 

Norge i Europa

Et tett og forpliktende europeisk samarbeid er avgjørende for å løse store utfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, migrasjon og flyktningkriser, terrorisme, økonomisk ulikhet og kapitalflukt til skatteparadiser. De Grønne vil føre en aktiv europapolitikk og vil utvikle vårt samarbeid med EU. EU har bidratt positivt til fred og samarbeid i Europa etter andre verdenskrig, og har vært den fremste foregangsregionen for klimapolitikk i verden.

 

Europas “Grønne giv” (European Green Deal) har som mål å eliminere klimagassutslipp og forurensing til luft, jord og vann, samt innføre en sirkulær økonomi for å sette en stopper for en økonomi basert på kontinuerlig økt forbruk og vekst. Ettersom dette initiativet vil få globale konsekvenser og forsterke presset på Norges grønne omstilling, er det viktig at Norge er en aktiv og engasjert deltaker i prosessen.

 

Samtidig opplever EU alvorlige utfordringer: svak tillit til EUs institusjoner, store økonomiske forskjeller, frykt for konsekvensene av økt innvandring og demokratisk underskudd. Vi ser autoritære utviklingstrekk og alvorlige brudd på menneskerettighetene også på vårt eget kontinent. Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål. De Grønne mener at Norge, som andre land, har ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Samtidig vil en eventuell ny diskusjon om norsk EU-medlemskap forutsette reformer som styrker unionens demokratiske legitimitet. Et spørsmål av så dyptgripende karakter må avgjøres gjennom folkeavstemning.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle