Arbeidsliv

De grønne vil skape et arbeidsliv med en sunn balanse mellom arbeid og fritid, der vi deler mer på arbeidet ved å redusere arbeidstiden. I dag stenges mange mennesker ute fra arbeidslivet, mens andre jobber så mye at de opplever stress og tidsklemme. Hele samfunnet vil tjene på et arbeidsliv hvor man ikke slites ut av lange arbeidsdager og tøffe arbeidsvilkår. Samtidig vil miljøet tjene på at vi prioriterer kortere arbeidstid fremfor økt kjøpekraft og mer forbruk.

 

Vi vil:

 • Oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger i samarbeid med partene i arbeidslivet
 • Gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke, hvor redusert arbeidstid i hovedsak erstatter reallønnsøkning.
 • Gjøre tariffavtaler tilgjengelige for alle yrker.
 • Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.
 • Legge til rette for økt medeierskap på arbeidsplassen.
 • Plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet.
 • Arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet.
 • Styrke tiltak mot svart arbeid,arbeidskriminalitet, og diskriminering i arbeidslivet
 • Utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere.
 • Åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent.
 • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker.
 • Stimulere til at privat kapital i større grad investeres i arbeidsplasser, forskning og teknologiutvikling.
 • Støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag.
 • Gjøre det enklere å ansette voksne uten studiekompetanse på bakgrunn av erfaring fra lønnet og ulønnet arbeid.
 • Gjeninnføre lovbestemmelser for å begrense ufrivillig deltid.

 

Et inkluderende Arbeidsliv

De Grønne vil beskytte den norske modellen med aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten.

Dette samarbeidet bidrar til at vi fortsatt har produktive og innovative bedrifter som ivaretar sitt samfunnsansvar. Det legger også til rette for gjensidig tillit mellom partene. Samarbeidet i arbeidslivet bidrar også til å hindre sosial dumping og til å lette inngangen til arbeidslivet for de som trenger ekstra hjelp og støtte.

 

De Grønne har en målsetning om å redusere normalarbeidstiden for å bidra til redusert forbruk og et mer inkluderende arbeidsliv. Kortere arbeidstid gjør at flere kan dele på arbeidet og at færre sliter seg ut på arbeidsplassen.

 

De Grønne vil utvikle arbeidslivet etter fremtidens behov for omstilling. Vi vil satse på forskning og innovasjon som gir varige arbeidsplasser over hele landet. Vi skal legge til rette for de arbeidsplassene som kan skapes innen f.eks bioøkonomi, offentlige og private tjenester, handel, håndverk, industri og kultur.

 

Vi vil også jobbe for etablering av mange nye virksomheter som kan bidra til å utvikle det fornybare samfunnet. De Grønne vil arbeide for et arbeidsliv uten diskriminering. Tilgangen til en jobb skal være basert på kompetanse, og ikke på kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet.

 

Vi ønsker å få utredet vilkår for at statsborgere fra land utenfor EU-land skal sikres samme vilkår som EU-borgere når det gjelder midlertidig arbeidstillatelse. Dette vil kunne redusere omfanget av svart arbeid, og vil gi økte skatteinntekter fordi disse personene kan utføre arbeid innenfor bransjer hvor det er liten tilgang på norsk arbeidskraft. Samtidig må vi sikre at det reageres sterkt mot svart arbeid og onevnevertredelser av arbeidsmiljøloven.

Motta vårt
nyhetsbrev