Skole og barnehage

Alle barn har rett til en god start i livet. Barndommen har egenverdi. Samtidig legger den grunnlaget for hvordan livet skal utvikle seg gjennom ungdoms- og voksenlivet. Vi vil gi barna mer frihet og lek, og mindre skjerm og prøver. 

De fleste barn og unge i Norge lever gode liv i trygge familier, men noen vokser opp i mer utsatte situasjoner. Det er en samfunnsoppgave å støtte disse til en tryggere oppvekst. Tidlig innsats og ressurser for å få til dette, er viktig både for det enkelte menneske og samfunnet som helhet.

Tiden som ungdom og ung voksen kan være en sårbar fase i livet for mange. Vi vil være med å skape et samfunn med mindre press og stress, der mangfold og likeverd er grunnlaget for det sosiale livet. Våre unge skal ha mulighet til å bli trygge og selvstendige mennesker med kompetanse til å utvikle seg, delta, påvirke og skape.

Derfor vil vi blant annet:

 • Utsette skolestart til det året barn fyller 7 år, og gjøre en gjennomgang av det såkalte “11. skoleåret” som er innført gjennom tilleggsoppgaver i skolen de siste 20 årene, slik at lærerne får tid til elevene og til å samarbeide om god og variert praksis.
 • Sørge for at skolen og lærere har ressurser til å gi barna en hovedsakelig skjermfri 1.-4. klasse, uten personlige nettbrett/pc og hjemsending av nettbrett/pc. Samtidig må også digitale verktøy være tilgjengelig og oppdaterte for lærerne når de ser pedagogisk nytte av det.
 • Øke ressursene til helsestasjonene for å kunne gi en tettere oppfølging av barn og foreldre som trenger det og innføre foreldreveiledning til førstegangsforeldre som venter barn.
 • Gi helhetlige hjelpetiltak til foreldrene under svangerskapet, spesielt dersom det er mistanke om omsorgssvikt under eller etter svangerskap.
 • Sikre alle barn mulighet til barnehageplass i nærmiljøet.
 • Innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.
 • Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
 • Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene.
 • Sikre far/partner eller annen omsorgsperson to ukers lønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
 • Gjøre mulig for foreldre å velge ulik dekningsgrad, altså at en forelder kan ha 80 prosent og en annen 100 prosent lønnet permisjon.
 • Ta hensyn til at familiers situasjon er ulik og at alle barn skal ha muligheten til trygg tilknytning til begge foreldrene. Derfor vil vi bevare dagens mødre- og fedrekvote på 15 uker, øke antallet fleksible uker i foreldrepermisjonen fra 16 til minimum 20 uker, og innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.
 • Kjempe mot barnefattigdom gjennom bedre tilgang på fritidstilbud og gratis barnehage for lavinntektsfamilier, samt økte barnetillegg for uføre og enslige forsørgere.
 • Styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å avdekke vold, mobbing og overgrep mot barn.
 • Gjennomføre tiltak som gjør barns hverdag minst mulig påvirket av forurensning og giftstoffer.
 • Lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barneverntjenester og på barneverninstitusjoner.
 • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten.
 • Sikre at barn med funksjonsvariasjoner eller sykdom får oppfylt sine lovfestede rettigheter til opplæring, helsehjelp, fritidsaktiviteter, familiesamvær, omsorg og samfunnsdeltakelse, på lik linje med andre barn.
 • Åpne opp for at barn med flere enn to omsorgspersoner, også kan ha flere enn to juridiske foreldre.

 

Skole og barnehage

Vår utdanningspolitikk møter samfunnets fremtidige behov og enkeltmenneskets behov for å ta ansvar og skape glede for seg selv og andre.

For mye målstyring, testing og rapportering hindrer lærere i å gjøre jobben sin. Vi vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning. Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse. Barnehagen, skolen og oppvekstmiljøet ellers må gi trygge rammer for lek og læring.

Vi vil blant annet:

 • Sørge for nok barnehageplasser i nærmiljøet til dem som ønsker det, med flere opptak etter at barnet har fylt ett år.
 • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
 • Verne om barns fritid og gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
 • Øke voksentettheten både i barnehagene og skolene, for å gi god omsorg til barnehagebarn og tilpasset opplæring til elever i grunnskolen
 • Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten.
 • Gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.
 • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet.
 • Fjerne karakterer for orden og oppførsel i ungdomsskolen og på videregående
 • Innføre lovfestet rett til lærlingeplass
 • Heve studiestøtten til 1,5 G i året og fordele den over 12 måneder.

Les mer om vår skolepolitikk her. 

 

Et godt sted å være og et godt sted å lære

De Grønne vil sørge for at skolen er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. Vi vil fremme dybelæring og læringsglede. Læring må skje i varierte omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Det vil vi legge til rette for gjennom en friere og mer verdibasert skolepolitikk.

 

Les mer i programmet vårt.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle