Insekter

Verdens insekter trues av utryddelse, forsvinner insektene, vil økosystemene i verden stå overfor en mulig katastrofal kollaps. Derfor haster det å iverksette tiltak for å snu trenden.

 

De Grønne vil:

  • Legge bedre til rette for pollinerende insekter i areal- og transportplanlegging og i landbruket.
  • Styrke skogvernet kraftig, og ta vare på gammelskogen som mange insekter lever i.
  • Styrke innsatsen for truede arter, både insekter og de artene insektene er avhengige av.
  • Intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger og stille krav om at kartlegging av skog utføres av biologisk og økologisk faglig kompetent personell.
  • Ha økt vern og bedre forvaltning av skog.
  • Vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser.
  • Fase ut bruk av planevernmidler og gjødsling i skogområder.
  • Opprettholde forbudet mot nydyrking av myr av hensyn til artsmangfold og klima og jobbe for å sikre et totalforbud mot nedbygging av myr.
  • Lovfeste flere absolutte grenser for naturinngrep. 
  • Stimulere til et regenerativt jordbruk.

 

Vi trenger insektene 

Insekter er blant våre viktigste arter, og vi finner dem overalt. Både mennesker og naturen er avhengige av dem. De lever på alle planter du kan finne, i hulrommene i veggene, svømmende i vann og flyvende selv i de mest forurensede byer. De er tilpasset alt fra døde trær til kumøkk, forblåste fjellsider til fruktbare åkre, og kystlynghei til Finnmarksvidda. De er selve motoren i de fleste økosystemer på land, der de pollinerer planter, bryter ned døde planter og dyr og selv blir mat for dyr. Kort sagt, de er noen av de mest fantastiske og viktigste skapningene som finnes.

Derfor er det dramatisk at verdens insekter nå trues av utryddelse. Nyere forskning viser at mange insekter kan være utryddet innen et århundre, om insektdøden fortsetter i samme takt som i dag. I en større rapport som har tatt for seg 73 ulike studier globalt, og konkluderers det med at 40 prosent av alle insektarter er i tilbakegang, mens en tredel er truet (Worldwide Decline of the entomofauna). Hvert år de siste 25–30 årene har den totale mengden insekter falt med 2,5 prosent årlig. Insektene forsvinner med en fart som er åtte ganger raskere enn for pattedyr, fugler og reptiler.

Norge er intet unntak. Rundt 1 200 insektarter er klassifisert truede eller sårbare i Norge. 92 av dem er kritisk truet. 88 arter av veps (som inkluderer villbier), biller og sommerfugler regnes som utdødd i norsk natur. Samtidig har man begrenset kunnskap om status og utvikling for pollinerende insekter i Norge.

 

Årsaker til insektdøden

Insektene dør ut fordi vi mennesker har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengige av. Det intensiverte landbruket, med sine monokulturer, ødelegger den naturlige floraen. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner insektenes leveområder. Arealpolitikken er viktigst, men i tillegg bidrar introduksjon av fremmede arter og klimaendringer, som også er resultater av menneskelig aktivitet.

I Norge er mange insekter rødlistet fordi de mister leveområder på grunn av utbygging, oppdyrking og drenering, jord- og skogbruk og gjengroing av kulturlandskap. Summen av dagens politikk for å ta vare på naturmangfold er ikke tilstrekkelig for å sikre at Norge ikke bidrar til massedød av insekter.

Norge trenger en snuoperasjon for naturvern, arealbruk og landbruk for å hindre norsk og global insektdød. Vi mennesker må være villige til å prioritere leveområdene til insekter, også på bekostning av andre interesser som utbygginger, intensivt jordbruk, veiutbygginger og man må legge til rette for et mer mangfoldig landbruk, etter andre prinsipper enn det som gjelder i dag. 

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle