Funksjonshemmedes rettigheter

Miljøpartiet De Grønne jobber for et samfunn der alle uavhengig av de forutsetningene man har i livet skal kunne ta del i samfunnet.

 

Vi vil blant annet:

 • Ta inn FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven og endre diskriminerende lovverk.
 • At borgerstyrt personlig assistanse (BPA)- tilbudet bør finansieres av staten, skal være universelt og ikke avhenge av alder, kjønn eller postadresse til de som trenger ordningen.
 • At fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer og sikre den enkeltes reelle rett til deltakelse i samfunnet.
 • Gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å ta del i det grønne skiftet gjennom å styrke hjelpemiddelordningene ved å blant annet inkludere elbiler i bilstønad og øke aktivitetshjelpemiddelpotten.
 • At all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming og å fortsette med bygge om kollektivknutepunkt så de er universelt utformede.
 • Myke opp reglene for utdeling av HC- parkeringsbevis, slik at flere som trenger det skal få det og opprette flere HC-plasser.
 • Opprette 500 nye tiltaksplasser for personer med utviklingshemminger og personer med psykiske lidelser (VTA).
 • Sikre retten til å motta beslutningsstøtte, slik at særlig personer med utviklingshemning kan få støtte til å ta valg i egen hverdag og ikke må leve under vergemål.
 • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne studere.
 • Styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur.
 • Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan få oppfylt retten til å gå på skole i sitt nærmiljø.
 • Innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere
 • Lytte til organisasjonene som jobber for personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med fagforeninger og næringslivsorganisasjoner når politikk utformes.
 • Sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Endre den høyrestyrte regjeringens kutt i velferdsstaten og fokusere på å bedre livskvaliteten, helsa og livsmestringen til mennesker som trenger oppfølging fra NAV på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller skade.

 

Norge bryter menneskerettighetene til funksjonshemmede.

Hver eneste dag brytes funksjonshemmedes menneskerettigheter. Dette har Norge gjentatte ganger fått kritikk for av FN, blant annet på grunn av at bostedsadresse og kommunal tilhørighet fører til store forskjeller i hvilke rettigheter man har.

 

Funksjonshemmede ekskluderes fra mange områder i samfunnet, som i arbeid, utdanning og boligmarkedet. Derfor har FN vedtatt en egen konvensjon som omfatter mennesker med funksjonshemninger (CRPD) som forplikter medlemsland til å sikre at alle får oppfylt sine menneskerettigheter. I mars 2021 ble det holdt avstemning om å inkludere denne konvensjonen i Norge, men det ble nedstemt av Høyre, FrP, KrF og Venstre.

 

De Grønne mener det er uverdig og uakseptabelt at funksjonshemmede ikke har samme rettigheter som andre mennesker. Derfor vil vi ta hele FNs konvensjon inn i norsk lov og endre på diskriminerende lovverk som bryter med konvensjonen.

 

Arbeidsliv og utdanning for alle

De Grønne ønsker at alle mennesker som ønsker det skal få ta del i både arbeidsliv og utdanning. Over 100 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet, selv om de ønsker å arbeide og mangel på universell utforming og tilrettelegging ekskluderer mange mennesker fra muligheten til å jobbe og til å ta utdanning.

 

Vi vil sikre et mer fleksibelt arbeidsliv, ved å reversere Regjeringens kutt i velferdsstaten og gjennom forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. MDG går inn for å jobbe systematisk med å bekjempe stereotypier og fordommer i arbeidslivet for å sikre lønnet arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

MDG vil jobbe for at alle utdanningsinstutisjoner, fra nærskolen til høyere utdanning er universelt utformet og at tjenestene som utdanningsinstutisjonene tilbyr er tilrettelagt for at alle skal delta og sikre at barn med funksjonsvariasjoner eller sykdom får oppfylt sine lovfestede rettigheter til opplæring.

 

MDG mener at det også skal være plass til personer med funksjonsnedsettelse eller sykdom, som ikke er i stand til å arbeide og som ønsker å ha en meningsfull hverdag og verdig liv. Ingen skal måtte jobbe seg syke for å ha en meningsfull hverdag eller for å ha levelige livsvilkår.

 

Solidaritet og handling i bygd og by

Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet, hverken i by eller bygd. MDG ønsker at både tjenester og fysiske omgivelser er universelt utformet slik at alle personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin rett til å delta i samfunnet. Vi vil styrke aktiv bruk av rådet for personer med funksjonsnedsettelser lokalt og nasjonalt, for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne bli hørt i saker som er viktige for dem.

 

Personer med funksjonsnedsettelser bor over hele landet og en løsning for inkludering som fungerer i byene, vil ikke nødvendigvis fungere like godt i mindre kommuner eller der det er langt mellom folk og tjenester. De Grønne mener personer med funksjonsnedsettelse skal få tilgang til å delta i samfunnet og kunne reise med kollektivtransport eller persontransport. Det gjør at vi i hele landet må kunne tilby likestillingsverktøy slik som universelt utformet kollektivtransport, assistanseordninger, HC-bevis og parkering, TT-kort, hjelpemiddelordninger og støtte til pårørende. Derfor kan det være lurt med ulike forsøk på universelt utformede transportløsninger slik som dør-til-dør transport.

 

Alle skal kunne reise rundt i egen kommune eller over kommunegrensa, noe dagens regler og vilkår for reise gjør vanskelig for mange med funksjonsnedsettelser. Det å reise på jobb eller fritidsreiser skal være like tilgjengelig for alle. Derfor vil MDG at all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming og at HC- parkeringsbevis tilgjengeliggjøres for flere som trenger det.

 

Et samfunn med plass til alle

For at flere skal kunne leve grønne og fullverdige liv hele livet, må vi prioritere å gi alle tilgang til hele samfunnet, spesielt når det kommer til transport og deltagelse. Funksjonshemmede som ønsker det skal kunne få delta i samfunnet og få den tilretteleggingen og de hjelpemidlene de trenger ved behov, slik som borgerstyrt personlig assistanse (BPA), nødvendig helsehjelp, økonomisk sikkerhet, trygg persontransport eller kollektivtransport og andre frigjøringsverktøy. MDG ønsker et samfunn som er universelt utformet slik at flest mulig kan delta og at de som fortsatt trenger tilrettelegging og hjelpemidler skal få dette.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle