Foreldrepermisjon og fødselsomsorg

En trygg start på livet legger grunnlaget for et godt liv. Gode permisjonsordninger legger til rette for likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen, samtidig som behovene til barn og foreldre er ivaretatt.

 

Vi vil:

  • Tredoble foreldrepenger til dem som i dag bare får engangsstønad.

  • Sikre likestilt foreldreskap, og gi begge forsørgere selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger.

  • At foreldrepermisjon og foreldrepenger skal ta utgangspunkt i begge foreldres inntekt, for eksempel ved at man slår sammen inntektene for begge parter og deler med 2.

  • Etablere foreldreveiledningskurs i alle kommuner i regi av helsestasjonen for å gi nybakte foreldre gode verktøy for å imøtekomme barnets behov, gi en trygg oppvekst og sikre kunnskapsoverføring mellom foreldre.

  • Øke barnetrygden og gradere den for å gi høyere barnetrygd til husstander med lav inntekt.

  • Utvide småbarnstillegget for enslige til å gjelde til 18 år, og øke tillegget for barn mellom 0 og 3 år.

  • Videreføre kontantstøtta for barn opptil to år.

  • Sørge for barnehageplasser til dem som ønsker det, med to opptak i året etter at barnet har fylt ett år.

 

Trygg graviditet

Vi vil sørge for at alle gravide får tilgang til jordmor under svangerskapet. Sammen med foreldreveiledningskurs i alle kommuner gir det foreldrene trygghet og barna en god start på livet.

 

Likestilte foreldre

Vi vil fremme likestilt foreldreskap. Vi mener norsk familiepolitikk skal ha som mål at begge foreldre tar størst mulig del i barnets liv fra starten, og at begge står likest mulig i arbeidslivet under og etter permisjonen. I utgangspunktet er vi derfor for en reell tredeling av foreldrepermisjonen, og vil jobbe aktivt for holdningsendringer i norsk arbeidsliv som gjør at flere fedre benytter seg av foreldrepermisjonen.

 

Mer fleksibel foreldrepermisjon

For mange fungerer dagens tredeling av foreldrepermisjonen godt. Men vi har sett at dagens strenge praktisering av ordningen også gir uheldige effekter for mange familier.

Vi mener derfor det bør bli enklere, etter gitte kriterier, å få overført deler av fars kvote til mor og motsatt, der familier ikke har en rimelig mulighet til å benytte seg av permisjonsrettighetene. Det er også et stort behov for å få oversikt over omfanget av de uheldige effektene for å vite om tredelingen fungerer etter hensikten. Vi vil også innføre en kompensasjonsordning som sikrer sykepengerettigheter og normal pensjonsopptjening til dem som tar ulønnet permisjon og ikke benytter alle permisjonsukene de har rett på.

 

Fortsatt kontantstøtte

Vi mener at familier selv er i stand til å velge når de er klare for barnehage. Derfor viderefører vi kontantstøtta for barn mellom ett og to år. Det må også være nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med to opptak i året etter at barnet har fylt ett år.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle