Diskriminering og rasisme

Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Vi jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges til rette for at alle kan delta i samfunnet og i arbeidslivet.

 

Arbeidsliv

 • Arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet.
 • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker.
 • At alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytrale.
 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.
 • Utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere.

 

Bedre diskrimineringsvern for skeive

 • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.
 • Opprette en LHBTQI+-sertifiseringsordning for helsevesenet.
 • La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering.
 • Styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger.
 • Sikre at Norge er en trygg havn for LHBTI-personer, og styrke Norges innsats for skeive mennesker over hele kloden.
 • Inkludere kjønnsidentitet og kjønnsinntrykk i straffelovens paragraf om hatkriminalitet.
 • Gi barn med flere enn to foreldre juridisk rett til disse.

 

Livssyn og religion

 • Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn.
 • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
 • Ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen.
 • Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole.
 • Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov.
 • Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn.
 • Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom.

 

CRPD

Ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsattfunksjonsevne inn i Menneskerettsloven: Miljøpartiet De Grønne er et solidarisk parti som fremmer likestilling og ser enkeltmennesket. Vi ser nødvendigheten og nytten av at alle borgere får utnytte sitt hele og fulle potensiale, uavhengig av funksjonsnivå. MDG mener at mennesker med funksjonsnedsettelser skal anerkjennes som likestilte borgere. Vi vil inkorporere Konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov og signere tilleggsprotokollen til CRPD, noe som vil gi individuell klagerett. Vi skal også jobbe for at staten trekker tilbake tolkningserklæringene til artikkel 12, 14 og 25 i CRPD, for å sikre reell selvbestemmelse og for å hindre unødvendig bruk av tvang. Det norske samfunnet tillater i dag, både med fysiske barrierer og holdninger, en systematisk diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser i alle aldre.

 

Derfor skal Miljøpartiet De Grønne jobbe for at:

 • Norge tar inn FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i Menneskerettsloven
 • Norge undertegner tilleggsprotokollen til CRPD som sikrer individuell klagerett om man blir utsatt for brudd på konvensjonen
 • Norge skal være universelt utformet innen 2035, og vi skal starte med skolene.
 • Ingen skal oppleve å bli funksjonshemmet på grunn av unødvendige barrierer i omgivelsene, i tråd med CRPD, og det offentlige må ta i bruk og gjøre ny teknologi tilgjengelig så folk kan kommunisere og delta i samfunnet
 • Norge blir et foregangsland når det kommer til likestilling av borgere med funksjonsnedsettelser
 • Familier der en eller flere har eller får en funksjonsnedsettelse skal få hjelpen de trenger til å leve så normale og selvstendige liv som mulig
 • Norske politikere og beslutningstakere på alle nivåer henter inn spisskompetanse fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner på alle samfunnsområder som angår mennesker med funksjonsnedsettelser direkte eller indirekte i tråd med CRPD

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle