Diskriminering og rasisme

Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Vi jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges til rette for at alle kan delta i samfunnet og i arbeidslivet.

 

Arbeidsliv

 • Arbeide aktivt mot diskriminering i arbeidslivet.
 • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker.
 • At alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytrale.
 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.
 • Utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere.

 

Bedre diskrimineringsvern for skeive

 • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.
 • Opprette en LHBTQI+-sertifiseringsordning for helsevesenet.
 • La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering.
 • Styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger.
 • Sikre at Norge er en trygg havn for LHBTI-personer, og styrke Norges innsats for skeive mennesker over hele kloden.
 • Inkludere kjønnsidentitet og kjønnsinntrykk i straffelovens paragraf om hatkriminalitet.
 • Gi barn med flere enn to foreldre juridisk rett til disse.

 

Livssyn og religion

 • Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn.
 • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
 • Ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen.
 • Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole.
 • Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov.
 • Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn.
 • Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom.

Motta vårt
nyhetsbrev