Mindre forskjeller

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhets­nett og tilgang til arbeidslivet.

 

Vi vil:

  • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom
  • Utrede ordninger for borgerlønn og gjennomføre pilotforsøk
  • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger
  • Forebygge fattigdom og sosiale ulikheter gjennom en mer rettferdig skattepolitikk
  • Øke sosialhjelpssatsene med 10 prosent og åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent
  • Redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier
  • Øke nybyggingen av ikke-kommersielle utleieboliger.
  • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet

 

Forskjellene øker

Nesten 100 000 barn vokser opp i fattige familier i Norge. Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet. Fattigdom og utenforskap i Norge må bekjempes langs flere akser. Den viktigste av dem er å ta tak i årsakene til at fattigdom oppstår. Derfor foreslår De Grønne en økonomisk politikk som snur utviklingen mot stadig økte forskjeller. En viktig satsing i vårt forslag er en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Ordningen skal dempe konsekvensene for barn som lever i fattigdom, blant annet ved å gjøre det mulig å delta i ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene. I tillegg legger vi opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom.

 

Videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge

Alle skal ha like muligheter i livet, uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Da må velferdstjenestene tilpasses endringer i befolkningens aldersfordeling, familieformer, språk og tradisjoner. De Grønne vil bygge videre på etablerte velferdsordninger og styrke NAV slik at de kan bedre følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

 

Utrede borgerlønn

De Grønne vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

Motta vårt
nyhetsbrev