Mangfold og likeverd

Vi ønsker et samfunn der alle uavhengig av de forutsetningene man har i livet skal kunne delta i arbeidslivet, samfunnslivet, det frivillige og på sosiale arenaer. Derfor må vi tilrettelegge for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse, legning, kjønn, seksualitet, etnisitet, alder, tilhørighet til religion eller livssyn, språk og kulturell bakgrunn skal få denne muligheten.

 

Derfor vil vi blant annet:

 • Styrke arbeidet mot rasisme i skolen og heve kompetansen til lærere på feltet.
 • Bedre eneforsørgeres mulighet til utdanning.
 • Sikre minoriteters rett til språk og kultur.
 • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne delta.
 • Gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassen bedre i stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering.
 • Utvide vernet mot diskriminering som følge av manglende universell utforming i arbeidsliv gjennom likestillings- og diskrimineringsloven, i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 • Innføre stillingssøknader uten navn på søker som norm i statlige ansettelser.
 • Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten.
 • At BPA-tilbudet skal være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen til de som trenger ordningen.
 • Sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta personer som har vært utsatt for overgrep.
 • Gjennomføre nødvendige lovendringer for å sikre at alle nye skolebygg og offentlige institusjoner skal ha tilgjengelige kjønnsnøytrale toalett- og garderobemulig- heter.
 • At alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold
 • At de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av transpersoner implementeres, og at dette inkluderer en reell og hensiktsmessig desentralisering av behandlingen til de regionale sentrene for kjønnsinkongruens.
 • Styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage, grunn- og videregående skoler, samt relevante profesjonsutdanninger.
 • La helsetilstand og atferdsmønster være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering.
 • Forby konverteringsterapi.

 

Trygghet og rettssikkerhet for alle

Enkelte grupper er systematisk mer utsatt for alvorlige krenkelser enn andre i dagens samfunn. På en rekke arenaer og samfunnsområder utsettes personer for hets, trusler og vold på grunn av blant annet kjønn, kjønnsidentitet og -uttrykk, hudfarge, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Dette er et samfunnsproblem. Et samfunn hvor flest mulig lever trygge liv, uten frykt for å bevege seg eller ytre seg i det offentlige rom, er et bedre samfunn for alle.Vi vil styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold basert på gruppetilhørighet, kjønn, funksjonsevne eller hudfarge, i skolen, arbeidslivet og rettsstaten. Derfor vil vi øke politiets ressurser til å etterforske hatkriminalitet og støtte organisasjoner som jobber mot hatprat, rasisme og diskriminering. Vi vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene og bygge ut behandlingstilbudet for utsatte og overgripere, med særlig fokus på unge utøvere av vold og overgrep. MDG jobber for et samfunn uten rasisme og diskriminering, og er derfor et antirasistisk parti.

 

Vi vil blant annet:

 • Innta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, på samme måte som FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon.
 • Styrke arbeidet mot rasisme, antisemittisme og annen kulturell eller etnisk basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet og i skole, politi og helsevesen.
 • Gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at den fungerer diskriminerende.
 • Sørge for at hvert politidistrikt prioriterer etterforskning og påtale av hatefulle ytringer og hatkriminalitet, og tilføre politi og domstoler nødvendige ressurser og kompetanse til dette.
 • Gjøre det obligatorisk å få kvittering hver gang du blir stoppet av politiet og tollvesenet, for å avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i pågripelser.
 • Etablere et nasjonalt varslingsombud.
 • At domfelte for vold i nære relasjoner og æresrelaterte forbrytelser som regel skal bruke elektronisk lenke, såkalt omvendt voldsalarm, og at dette praktiseres strengt.
 • Sette ned en undersøkelseskommisjon for partnerdrap for å gjennomgå offentlige instansers oppfølging i forkant av dødsfall etter vold.
 • Styrke arbeidet mot seksuell trakassering, blant annet ved at slike saker tas inn i ordningen for fri rettshjelp.
 • Styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep.
 • Opprettholde og styrke barnehus, krisesenter- og tilbud til ofre for vold i nære relasjoner i alle deler av landet, blant annet gjennom bedre rammevilkår.
 • Opprette et offentlig tilbud, etter modell av Sanitetskvinnenes ressursvenn-tilbud, for å følge opp personer som bryter med voldelige partnere etter eventuelt opphold på krisesenter.
 • Styrke arbeidet mot festvoldtekter.
 • Bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsatte, voldsutøvere og overgri- pere, herunder tilbudet til unge overgripere.
 • Bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole og gjøre normkritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet.
 • Styrke politiets kompetanse i normbrytende seksualitet.
 • Opprette en erstatningsordning for de som har blitt tvunget til sterilisering som en forutsetning for å endre juridisk kjønn.
 • Sikre politiet ytterligere ressurser til å takle hatkriminalitet og jobbe for at politiet i flere fylker og kommuner skal ha en hatkrimgruppe.
 • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.
 • Ikke gi statsstøtte til organisasjoner som fremmer rasistiske eller diskrimineren- de holdninger basert på kjønn, funksjonsevne, religiøs eller etnisk tilhørighet og hudfarge.
 • Øke statsstøtten til organisasjoner og sentre, som 22. juli senteret og 10. august stiftelsen, som jobber mot rasisme, islamofobi og antisemittisme.
 • Sikre forutsigbar finansiering for organisasjoner som arbeider med å gi helsefag- lig, sosialfaglig og juridisk bistand til personer i prostitusjon.
 • Revidere hallikparagrafen slik at den igjen kun omhandler utnyttelse og tvang.
 • Styrke rettssikkerheten til personer utsatt for menneskehandel og gi disse rett til oppholdstillatelse i Norge.
 • Evaluere sexkjøpsloven med sikte på å styrke sexarbeideres rettigheter og trygghet. Vi vil gjøre det enkelt og trygt å komme seg ut av ufrivillig prostitusjon.
 • Nedsette et offentlig utvalg som skal utrede og systematisere kunnskap og erfarin- ger knyttet til nasjonal og lokal prostitusjonspolitikk.
 • Endre markedsføringslovens §2 annet ledd, slik at det gjøres ulovlig å spille på rasistiske stereotypier i markedsføring. Markedsføring skal ikke fremme støtende eller nedsettende karakteristikker av etniske minoritetsgrupper.
 • Motarbeide alle forsøk på å innføre tiggeforbud og arkitektur som er fiendtlig mot hjemløse.
 • Styrke og tydeliggjøre rasismeparagrafen slik at det blir enklere å rettsforfølge hatefulle ytringer, og regulere teknologiselskaper som Facebook og YouTube for å sikre at rasistiske og antisemittiske ytringer og konspirasjonsteorier ikke spres gjennom selskapenes algoritmer.
 • Motvirke rasisme i arbeidsmarkedet gjennom å innføre anonyme jobbsøknader i offentlig sektor og kreve at arbeidsgivere i offentlig sektor rapporterer om mang- fold på arbeidsplassen sin.
 • Fjerne statsstøtte til Human Rights Service.
 • Motvirke rasisme blant større aktører på boligmarkedet gjennom anonymisering av identitet, oppfølging av profesjonelle leietakere og sterkere sanksjoner mot diskriminering på boligmarkedet.

 

Les mer i programmet vårt.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle