FAQ - Ofte stilte spørsmål

MDG vil samarbeide med alle som vil sette jordkloden, mennesker som lever her nå og kommende generasjoner først. Før valget var vår drømmeregjering “Oslo-modellen” med Ap, SV, MDG i regjering og Rødt som støtteparti, da vi mente at Solberg-regjeringen hadde sviktet på bærekraftig utvikling de siste 8 årene. Dessverre endte ikke valget med en sammensetning som gjorde vår ønskede konstellasjon mulig. Det betyr at vi nå vil kunne samarbeide med partier i sak til sak ut fra det som gir mulig gjennomslag for klimaet, naturen og miljøet. Vi skal samtidig være en konstruktiv, men tøff opposisjon som fortsetter å trekke andre partiers politikk i en mer bærekraftig retning, og vi har derfor invitert andre partier til å danne en grønn blokk den kommende stortingsperioden.

 

Nei, MDG vil ikke forby bilen. I distriktene ønsker vi å satse på bedre ladenettverk slik at alle som bor i områder hvor det er utfordrende med kollektivtransport kan kjøre bil uten klimagassutslipp. Vi er derimot ærlige på at vi i byene ønsker en reduksjon i biltrafikk av hensyn til lokalmiljøet, arealbruk, luft- og støyforurensning og klimagassutslippene. Vi vil selvfølgelig videreføre elbilfordelene nå som det begynner å bli flere aktuelle elbiler for folk som trenger lang rekkevidde. MDG vil fase ut salget av nye fossile personbiler innen 2023, men de vil fortsatt kunne selges brukt. I tillegg til å gjøre kollektivtilbudet bedre i distriktene vil vi satse på å gjøre kollektivtilbudet bedre og mer frekvent i tettbebygde områder slik at det blir lett å velge miljøvennlig. Les mer om grønn samferdselspolitikk her.

 

MDG er et parti som vil løfte og prioritere folk i distriktene. Klima- og naturkrisen er her enten man bor i by eller bygd, men tiltakene for å stanse de og beskytte oss mot de verste konsekvensene vil selvsagt måtte være ulike. Det er mulig å få ned utslippene og utvikle distriktene samtidig. Vi vil blant annet øke kommunenes økonomiske handlingsrom, sikre et bedre luftambulanse- og fastlegetilbud, ha flere jordmødre og barne- og sykehjemsplasser. For å revitalisere matproduksjonen i distriktene vil vi satse målrettet på de små og mellomstore brukene, gjennom kvote- og tilskuddspolitikken for å utnytte disse ressursene best mulig.

 

For å imøtekomme kommuners individuelle transportbehov og forutsetninger, vil vi etablere bygdemiljøpakker for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, bestillingsbusser og utlån av elsykler. For de som er helt avhengig av fly i distriktene, vil vi jobbe for å elektrifisere kortbanenettet og unnta kortbanenettet fra økt flyavgift samtidig som vi vil utføre et togløft over hele landet. MDG vil omprioritere penger fra motorveier inn til storbyene og over til trafikksikkerhet, rassikring og utbedring av fylkesveier.

 

Og for å toppe det hele: Vi vil utbetale dobbelt så mye klimabelønning til folk i distriktene som har andre forutsetninger for å leve miljøvennlig enn mennesker i byene har. Les mer om vår distriktspolitikk.

 

Nei. Skal vi få til en endring i folks adferd må vi imidlertid gjøre det dyrere å forurense. Så bensinen vil blant annet bli dyrere. Inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte drivstoffavgifter, skal deles direkte ut igjen til alle innbyggere gjennom klimabelønning. Avgiften skal være innrettet på en måte som sikrer at den fungerer geografisk og sosialt rettferdig. Dette kaller vi en klimabelønning. Vi foreslår å betale dobbelt så mye ut til de som bor i distriktene hvor alternativene til bil kan være mindre. Samtidig vil vi jobbe for bedre og billigere kollektivtransport i hele landet. Vi vil også redusere avgiftene på mange varer og tjenester. Vi ønsker blant annet å fjerne mva på frukt og grønt, på økologisk mat, elsykler og reparasjoner. MDG vil også at de som har gjennomsnittlig og lav inntekt skal betale mindre skatt, og mener omfordeling i samfunnet heller bør gjøres gjennom skatt fremfor reduserte miljøavgifter. Les mer om grønn og rettferdig skattepolitikk som utjevner forskjeller.

 

Et mer miljøvennlig Norge vil være et bedre Norge å bo i. Det vil være et Norge med jobber som er trygge også i framtida, der lufta vi puster i er ren og havet vi lever av er fri for plast. Et Norge hvor naturens tålegrenser setter rammen for verdiskapningen og framtidas næringsliv. Der vi reiser både effektivt, behagelig og utslippsfritt. Det er et Norge der vi bruker vår fremste kunnskap til å redde og restaurere naturen vi har ødelagt. Naturen som vi er så glad i, og så sårt avhengige av. Det er et Norge med levende bygder der maten vi spiser er produsert på gras fra bygda, ikke soya fra Brasil. Miljøpolitikk gjør samfunnet bedre å bo i, nabolag for nabolag. Les mer om hvordan vår politikk vektlegger livskvalitet.

 

Nei. Vi har vedtatt at vi ønsker en langsiktig halvering av kjøttforbruket av hensyn til norsk selvforsyning, klimagassutslipp og dyrene i landbruket sin velferd. Vi vil gjøre kjøtt noe dyrere samtidig som vi ønsker å fjerne momsen på frukt, grønt og bær. Slik legger vi opp til å gjøre det billig å leve miljøvennlig, samtidig som de som ønsker å spise varer med et høyere fotavtrykk må betale noe mer. MDG er en sterk tilhenger av forurenser betaler prinsippet, men det er ikke det samme som å ville forby kjøttspising. Billig mat har en høy pris og vi vil derfor føre en matpolitikk som gir god dyrevelferd, trygg mat fra lokale ressurser og bøndene en lønn til å leve av. Det skal lønne seg å gi gårdsdyrene bedre liv. Les mer om vår landbrukspolitikk for å øke selvforsyningen.

 

MDG vil slutte å lete etter mer olje fra og med i dag, slik FN tydelig sier er nødvendig for å nå 1.5 graders målet, men vi ønsker ikke å legge ned all produksjon med en gang. Om verdens land skal klare å nå klimamålene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, vil produksjon av fossilenergi bli ulønnsomt når etterspørselen faller, i tillegg til de økonomiske kostnadene av klimaendringer. Derfor vil vi sammen med arbeidstakerorganisasjoner, næringslivet, forskere og myndigheter sette ned en oljesluttkommisjon for å planlegge en kontrollert og gjennomtenkt utfasing av næringen slik at vi kan omstille oss på en forutsigbar måte og skape nye, grønne arbeidsplasser som kan vare i generasjoner fremover. Les mer om MDG sin plan for utfasing av oljen her.

 

Selv om MDG er et parti som i større grad er kritisk til de negative følgene av økonomisk vekst enn andre partier, ønsker ikke MDG å stoppe økonomisk vekst. Vi mener at vi godt kan ha økonomisk vekst så lenge det går innenfor jordens og naturens tålegrenser. Dette kan gjøres ved å gå over til sirkulærøkonomiske prinsipper hvor man henter så få nye ressurser ut av naturen som mulig samtidig som man tilrettelegger for økt bruk av næringslivstjenester som ikke krever forbruk. Vi vil for eksempel fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk, kollektivtransport, journalistikk og kulturopplevelser. Ved å satse på effektivisering av de ressursene vi har i dag i tillegg til å gi gode rammer for næringer uten store fotavtrykk kan vi fortsatt tjene penger og skape jobber uten å ødelegge livsgrunnlaget vårt. Les mer om vår næringspolitikk.

 

MDG er en sterk tilhenger av velferdsstaten. Vi mener samtidig at fundamentet for en bærekraftig velferdsstat er en stat som kan fungere innenfor tålegrensene til jorden. Velferdsstaten har forbedret livet til generasjoner av mennesker og har skapt økte muligheter, trygghet og forutsigbarhet i livene til innbyggerne. Å slutte med dagens oljeaktivitet truer ikke velferdsstaten vår. Vi har et oljefond med 12.000 mrd på bok. Oljefondets avkastning de 6 første månedene i år var 10 ganger større enn vi forventer å få i inntekter fra olje og gassproduksjonen vår. Vi er med andre ord ikke avhengig av olje og gass som mange ønsker å fremstille det som. Les mer om våre planer for å sikre velferdsstaten.

 

Ja. MDG mener internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å møte utfordringene verden står overfor på en tilstrekkelig måte. Klimaendringene, nedbygging av natur, pandemier og andre store utfordringer er utfordringer som ikke kjenner landegrenser, og løses best med internasjonal koordinasjon og samarbeid. Derfor ønsker vi blant annet en videreføring av EØS-avtalen, men er samtidig åpne for å bruke reservasjonsretten mot direktiver som strider mot viktige klima- og miljøhensyn, eller som undergraver arbeiderrettigheter eller matsikkerhet. Det å finne en sunn balanse mellom viktig og nødvendig internasjonalt samarbeid og nasjonalt selvstyre er svært viktig, og vi mener at vår politikk evner å få til det. Les mer om vår internasjonale politikk.

 

Klimakrisa kjenner ingen grenser, og poenget med Parisavtalen vi har forpliktet oss til er at alle land skal ta sitt ansvar for å kutte sine utslipp. Norge skal også være med på dugnaden, og det mener vi er den mest rettferdige måten å møte utfordringene på. Utfordringene vi står overfor krever at vi ikke kan vente på at noen andre begynner før vi tar vårt ansvar, og Norge er et land med unike økonomiske og teknologiske forutsetninger til å bli et internasjonalt forbilde i kampen mot klimaendringene. Har ikke Norge råd til å endre seg, så er det få andre land som har det også. Nylig har også FN bedt alle verdens land slutte å lete etter mer olje, og Norge er ikke et unntak. Les mer om hvordan vi vil jobbe for å sikre bærekraftig utvikling internasjonalt.

 

Natur og miljø har stor plass i MDGs partiprogram. Vi sier nei til å bygge vindmøller i urørt natur og vil gjøre mye mer for å redde havet fra forurensning og forsøpling enn tidligere regjeringer har gjort. Hensynet til naturen er også en viktig grunn til at vi går i mot mange store nye veiprosjekter. Vi har også vedtatt å jobbe for en ambisiøs naturlov med mål om null netto tap av natur i 2025 og naturpositivitet innen 2030. Naturpositivitet betyr at vi gjenoppretter natur som har blitt ødelagt. Vi vil forbedre nærnaturen og nærmiljøene mennesker bor i ved å blant annet senke luft-, lys- og lydforurensning slik at vi kan forebygge uhelse og skape trivelige områder for mennesker og dyr å bo i. Les mer om hvordan vår politikk vil bevare og styrke naturen.

 

MDG er et blokkuavhengig parti. Vi står på samme side som den tradisjonelle venstresiden når det gjelder blant annet asylpolitikk og skatte- og fordelingspolitikk, men ikke når det gjelder f.eks internasjonale samarbeidsavtaler som EØS, som flere partier på venstresiden vil trekke Norge ut av. Vi setter natur, klima og miljø i sentrum og mener blokkuavhengigheten gir oss mulighet for større gjennomslag siden vi kan inngå samarbeid med partier på begge sider av det politiske spektrum. MDG er positive til privat eierskap og private tjenestetilbud når det ikke bidrar til ødeleggelse av klimaet, naturen og miljøet vi trenger for å leve gode liv. Der hvor dagens sosialistiske partier fokuserer på dagens generasjoner, står MDG for en utvidelse av solidaritetsbegrepet til solidaritet med mennesker, naturen, dyr og fremtidige generasjoner. Les mer om blokkuavhengigheten i vårt program.

 

Pengene fra oljefondet som Norge bruker i statsbudsjettet er ikke det samme som Norges oljeinntekter. De rene oljeinntektene er i år forventet å være omlag 10% av statens samlede inntekter. Disse oljeinntektene settes inn i oljefondet. Oljefondet forvaltes og investeres slik at det gir avkastning. I statsbudsjettet kan man bruke av oljefondet og målet er å bruke mindre enn verdiutviklingen til fondet slik at det fortsetter å vokse. Delen av statsbudsjettet som kommer fra oljefondet omtales ofte som overføringer fra oljefondet. MDG har laget et alternativt statsbudsjett som er litt større enn regjeringens statsbudsjett, men vårt budsjett og program bruker ikke opp oljefondets penger på klimatiltak. Det alternative statsbudsjettet til MDG ligger her, under partiprogrammet.

 

Statistisk sentralbyrå anslo i 2020 at i underkant av 150.000 personer jobbet direkte eller indirekte med olje og gass i 2018. Dette tallet inkluderer både sysselsatte i oljeselskapene, direkte vare- og tjenesteleverandører, stillinger i offentlig, kommunal og sivil statlig forvaltning samt næringer som kun indirekte leverer varer og tjenester til olje- og gassindustrien men som ikke er spesialisert mot olje og gass.. De fleste nordmenn jobber derfor allerede i andre næringer enn oljen, og antall arbeidsplasser i næringen har sunket de siste årene. MDG mener at i en fremtid hvor etterspørselen etter olje vil synke, er det klokt å få flere bein å stå på, og bygge opp grønne næringer som kan vare lenge. MDG vil gjøre Norge verdensledende på flytende havvind som vi både kan utvikle i Nordsjøen og eksportere til resten av verden. I tillegg vil vi satse på grønn skipsfart, fangst og lagring av karbondioksid og andre næringer som kan kutte utslipp og samtidig skape jobber. Norge kan faktisk bli verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. Vi trenger ikke se lengre enn til land som Sverige og Finland som klarer å ha høy levestandard helt uten produksjon av fossil energi - og vi mener Norge ikke trenger å være noe dårligere her. Les mer om hva som skjer når Norge må slutte med olje.

 

Når noen hevder at klimaet alltid har endret seg og alltid vil det, så er det riktig. Men dagens raske endringer er uten presedens i historien og har en tydelig sammenheng med menneskelig aktivitet og utslipp av karbondioksid. Det er også viktig å skille klima og vær. Selv om verdens generelle temperatur stiger, vil det være dager det snør eller er kaldt. I tillegg fører klimaendringene til selvforsterkende mekanismer som kan påvirke ulike geografiske områder ulikt, og vil gjøre noen områder kaldere og andre varmere. Les mer om klimaendringer her.

 

SV, R og V er partier med god miljøpolitikk på papiret, men det aller viktigste i politikken er hva man prioriterer i praksis når man får gjennomslag. MDG mener at et forutsigbart klima, natur og miljø er fundamentet for langvarig velferd, trygghet i menneskers liv og all politikk. Uten disse forutsetningene kan ikke samfunnet og enkeltmennesker planlegge langsiktig uten å måtte forholde seg til en usikker fremtid. MDG mener det er bra at flere partier begynner å sette bærekraft på dagsordenen i sine partiprogrammer, men synes det er synd at andre partier fortsatt nedprioriterer klima, miljø og natur og i stedet fokuserer på gjennomslag på andre felt, slik at kloden nok en gang taper. MDG går lengst for klima og miljøkrisen ved å sette en sluttdato for oljeproduksjonen og stille ultimatum om null oljeleting.

 

Videre er vi spesielt tydelige på at nordmenns forbruk har problematiske sider ved seg når brorparten av verdens befolkning som lever med mye mindre forbruk må betale størsteparten av konsekvensene for vårt overforbruk. Dette aspektet er gjennomgående i vår politikk, og det er en av grunnene til at vi setter internasjonalt samarbeid og bistand som en så sentral del av løsningen på klimaendringer og tap av natur, i stedet for å melde oss ut av internasjonale avtaler som EØS eller ikke ta tak i de problematiske sidene ved markedsliberalismen som er med på å ødelegge livsgrunnlaget til mennesker. Les mer om hvorfor vi setter klima, natur og miljø øverst i vårt program.

 

MDG har en restriktiv holdning til utbygging av vindkraft på land. Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur. Vi mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft. MDG mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur.

 

Vi mener vindkraftutbygging ikke skal redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner. Les mer om MDG sin vindkraftpolitikk.

 

Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet lages av fornybare råvarer. MDGs politikk baserer seg på at vi skal kutte i forbruket vårt, inkludert oljeproduksjon og oljebaserte produkter. Produkter som produseres skal ha lengre levetid og repareres heller enn å byttes ut, plast skal resirkuleres og for en del produkter kan plast byttes ut med andre råvarer. På denne måten vil behovet vårt for oljebaserte produkter minske, og den siste rest av oljeproduksjonen må reserveres til produkter hvor det ikke finnes andre alternativer. Les mer om vår politikk for lavere og smartere forbruk.

 

Vi vil ikke legge ned oppdrettsnæringen, men vi har satt krav om lukkede anlegg innen 2025. Måten dagens næring drives på er ikke i tråd med bærekraftig utvikling hvor vi ser dumping av lusegift i gytefelt til villfisk, nedbygging av gytefelt ved plassering av merder og rømming av laks som utrydder villaksen. MDG ønsker en sterk næring, men mener at problemene med lus, rømming og utslipp må løses før næringen kan vokse. Les mer om vår politikk på feltet.

 

Nord-Norgebanen er svært viktig for å sikre klimavennlig og effektiv frakt av folk, fisk og gods i nord. Vi mener det er på tide å utvide togsatsingen til våre nordlige landsdeler og tilrettelegge for at man kan leve og drive næringsliv i nord på en bærekraftig måte. En jernbane fra Fauske til Tromsø er helt sentralt for å kunne koble noen av de største byene og sjømateksportørene i nord til det norske og europeiske tognettet. Nord-Norgebanen vil bli en av de største og viktigste samferdselsprosjektene i Norge i dette århundret. Les mer om våre togsatsinger.

 

MDG er et parti som ønsker rettferdig omfordeling gjennom skatt for å sikre alle mennesker et verdig liv med økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Vi mener ikke at omfordeling bør gjøres ved å skjerme innbyggere fra enkeltavgifter som har god klimaeffekt, men vil heller gi økonomisk robusthet slik at alle evner å betale avgifter man møter i hverdagen. For å få til en rettferdig grønn omstilling ønsker vi blant annet å senke skatten for lavtlønte og de med middels inntekt, og samtidig øke den for de med høy inntekt. Vi har også nylig foreslått på stortinget å utrede et toprissystem på strøm som vil gjøre det billigere å forbruke lavt og moderat, og dyrere å overforbruke strøm.

 

Unge leietakere som ofte er studenter er en spesielt sårbar gruppe når det kommer til høye strømpriser, og vi ønsker å øke studiestøtten med over 30.000kr i året. For å sikre rettferdige strømregninger som ikke rammer de som forbruker minst ønsker vi også å pålegge NVE å avvikle dagens ordning med felles avregning av strøm for borettslag, slik at de som forbruker mindre energi skal slippe å betale andres andel av strømregningen.

 

En av de beste måtene forbrukere kan få ned strømregningen på er ved å utføre energitiltak som effektiviserer den energien man bruker. Derfor vil vi doble støtten Enova gir ut hvert år til husholdninger som ønsker å utføre energitiltak. For å få til økt selvforsyning av strøm hos forbrukere og lavere regninger for nordmenn vil vi stanse reduksjonen av støtten til solcellepanel for husholdninger som har foregått de siste årene samtidig som vi øker maksgrensen for støtte fra 15kWp til 100kWp som vil gjøre at flere gårder og borettslag kan søke om støtte til solcellepaneler.

 

Å senke strømprisene samtidig som vi kutter utslipp handler ikke kun om hva vi gjør med eksisterende bygg, men også at vi tilrettelegger for strømproduksjon i nye bygg slik at fremtidens husholdninger også får lavere strømpriser. Dette er en av årsakene til at vi går inn for å innføre nye tilskuddsordninger for solceller til nybygg og for solceller som blir integrert i nye bygninger.

 

I tillegg til å øke husholdningenes eget handlingsrom for å senke strømutgifter og øke egen produksjon, er landbruket en sektor med spesielt mye ubenyttet potensiale for energiproduksjon, og vi vil derfor opprette en egen tilskuddsordning hvor det kan søkes om støtte til erstatning av oljefyr, solcellepaneler på låvetak og biogassproduksjon. Dette vil bidra til rask grønn omstilling av energiforsyningen til landbruket. Bønder er en gruppe som generelt har dårlig økonomi sammenlignet med hvor viktig deres samfunnsrolle er, og vi mener dette er viktige tiltak for å kunne gi bøndene styrket økonomi i hverdagen.

 

Ved å utnytte potensialet for solenergi og energieffektivisering kan vi senke strømprisene for norske forbrukere samtidig som vi skåner naturen ved å ikke bygge ut energi som er arealkrevende. Å løse klimakrisa vil medføre behov for utbygging av fornybar energi, men vi må heller ikke se bort fra at noe av det mest effektive vi kan gjøre er å senke forbruket av energi gjennom effektivisering av energien vi bruker. Les mer om våre planer for klokere energiproduksjon og lavere energiforbruk i vårt program.

 

Forslaget til ny oljeskatt er ikke en klimaseier, men en milliardfest for oljeindustrien. Solberg-regjeringens forslag gir blant annet mer kapital på kort sikt ved å gi selskapene 45 milliarder mindre i skatt i 2022, og oljeanalytikere sier at de nye forslagene vil kunne gi økt utbygging av nye oljefelt neste år og i årene fremover, og økt utbytte for milliardærer som er eiere av oljeselskaper, som Kjell Inge Røkke.

 

MDG mener det er utrolig at både Erna Solberg, men også Jonas Gahr Støre vil la oljeselskapene kunne få 45 milliarder mindre i skatt i 2022. Dette er et enormt beløp som er større enn hele det norske bistandsbudsjettet, og kommer altså på toppen av gavepakken på 100 milliarder oljenæringa fikk i fjor.

 

At Solberg-regjeringen ikke offentliggjorde forslaget sitt til endringer for oljeskatt med en gang de annonserte endringene ga Venstre, KrF og Høyre mulighet til å bløffe om at forslaget er bra for klima noen uker før valgdagen. Naturvernforbundet er en av organisasjonen som først hyllet endringene, men i etterkant endret mening etter å ha sett nøyere på forslaget. Når FNs generalsekretær meldte “kode rød” for klodens klima i august 2021 ba han ikke om inkrementelle endringer som det er usikkert hvorvidt har en positiv klimaeffekt. Han var tvert imot helt klart på at all leting etter kull, olje og gass må opphøre, og det inkluderer selvfølgelig Norge.

 

I stedet for å fortsette massiv subsidiering av en næring som vil bli ulønnsom om verdens land som har forpliktet seg til Parisavtalen skal nå sine klimamål, vil vi stanse leting etter mer olje. Vi mener det er bedre å være ærlige på det faktum at norsk oljeproduksjon må opphøre innen 2035 i stedet for å villede befolkningen med minimale endringer for oljeselskapene som gir inntrykk av å være store seire for klimaet. Vi må tørre å tenke på arbeidsplasser i et langtidsperspektiv fremfor neste kvartalsrapport, og MDG vil flytte milliardinvesteringene som i dag går til fossile næringer til grønne næringer som kan løse fremtidens utfordringer. For å få dette til vil vi innføre en jobbgaranti for oljearbeiderne, slik at vi trygt omstiller Norge vekk fra olje og verden vekk fra klimakrisen vi står i før det er for sent. Les mer om MDG sin plan for å få Norge trygt ut av olja.

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle