Sosialtjenester

Vi vil hjelpe flere som ønsker å jobbe ut i jobb, samtidig som trygdeordningene må gi en anstendig levestandard til de som ikke kan jobbe.

 

Vi vil:

 • Arbeide for en nasjonal minstenorm for sosialhjelp.
 • Øke minstepensjonen for enslige pensjonister med 4000 kr.
 • Innføre feriepenger for dagpengemottakere.
 • Øke overgangsstønaden til enslige foreldre.
 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet.
 • Styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av brukere som følges opp av veileder.
 • Pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.
 • Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.
 • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger.
 • Bidra til at brukere av NAV med særlig lav inntekt skal kunne bruke honnørkort.
 • Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende.
 • Utrede justering av ytelser til personer som bor i land med lavere levekostnader.
 • Reversere endringene i barnetillegget for uføre, som særlig rammer familier med mange barn.
 • Opprette 2500 nye tiltaksplasser for arbeidssøkere.
 • Opprette 2000 nye tiltaksplasser for personer som trenger varig tilrettelagt arbeid.

 

Forsøk med borgerlønn

Vi vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. Borgerlønn er en betingelsesløs og universell grunninntekt som kan gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange.

En godt fungerende borgerlønn vil også gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødige, og dermed redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

 

Få flere som kan jobbe i jobb

Vi vil forsterke og utvide tiltak som har vist seg å føre til at flere får tilgang til arbeidsmarkedet, og blir værende i arbeidslivet. Vi vil styrke NAV for å sikre bedre oppfølging av de som følges opp av veileder.

Vi vil opprette 2000 nye tiltaksplasser for personer som trenger varig tilrettelagt arbeid for personer som i dag mottar uføretrygd.

Vi vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne jobbe, blant annet ved å pålegge offentlige virksomheter å ansette en viss andel personer med redusert arbeidsevne.

Motta vårt
nyhetsbrev