Internasjonal solidaritet og bistand

De Grønne mener at bistand og internasjonal solidaritet må prioriteres høyt. Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å leve rike, trygge og frie liv. Samtidig vil bevaring og bærekraftig forvaltning av naturlige økosystemer forebygge fattigdom. For å klare å gjennomføre FNs bærekraftsmål må klima- og miljøarbeid styrkes betydelig i utviklingspolitikken.

 

Vi vil:

 • At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet.

 • Innføre en klimaprosent hvor én prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens Pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland.

 • Arbeide for å slette illegitim gjeld, og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning.

 • Prioritere arbeid for å sikre kvinner utdanning og for å styrke kvinners rettigheter i utviklingsland.

 • Ta initiativ til en global opptrappingsplan for innsats mot mødredødelighet og barnedødelighet.

 • Avvikle Olje for utvikling-programmet og overføre ressursene til et nytt offensivt program for fornybar energi med vekt på å utvikle lokal produksjon og eierskap.

 • Prioritere bærekraftig jordbruk høyt i norsk utviklingssamarbeid som et verktøy for å redusere fattigdom og sikre produksjonsøkning uten å gå på bekostning av naturen.

 • Styrke arbeidet med fiskeribasert bistand og bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser.

 • Ta initiativ til en ny internasjonal konvensjon om finansiell åpenhet, og utvide kravene til land-for-land-rapportering.

 • Bidra med å bygge opp robuste skattemyndigheter i land som behøver bistand ved å styrke programmer som “Skatt for utvikling”.

 • Stimulere til flere norske private investeringer i utviklingsland.

 • Bruke Norfund aktivt til å investere i utviklingsland, med klare krav til bærekraft og utviklingseffekt.

 • Integrere hensynet til bærekraftig forvaltning av naturressurser som skog, jord og vann i alle utviklingsstrategier og planer Norge støtter gjennom bistand.

 • Jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter.

 • Prioritere støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og uavhengige medier for å styrke offentlighet og ansvarliggjøring i mottakerlandene.

 • Aktivt støtte ikkevoldelige aktører som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, og støtte opplæring i ikkevold.

 • Trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog.

 • Øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer mange i fattige land og til å gjøre medisiner av høy kvalitet tilgjengelige for disse landene. Under store sykdomsutbrudd må medisiner tilbys gratis.

 • Øke støtten til bekjempelse av neglisjerte tropiske sykdommer.

 

Internasjonal solidaritet og bistand

For De Grønne er det et grunnleggende premiss at bistand og internasjonal solidaritet skal skje på mottakerens premisser og ha lokalt eierskap. Norsk bistand skal ikke bidra til å gjøre land bistandsavhengige. Sterke, lokale sivilsamfunn og bærekraftige næringer er en forutsetning for at bistand skal gagne fattige land. Nødhjelp og gunstige lån uten korrupsjon er nødvendig, men på lengre sikt må landene settes i stand til å produsere verdier og ressurser for å dekke egne behov og delta i verdenshandelen.

De Grønne vil prioritere tilgang på ren energi, en mer bærekraftig matproduksjon, bærekraftig og rettighetsbasert naturressursforvaltning, og styrking av demokratiske strukturer. Som et land som har tjent store penger på fossil energi, har Norge et spesielt ansvar for å finansiere en ekstraordinær innsats i en avgjørende tid for verdens klima. Paris-avtalen slår fast at industriland skal gi klimafinansiering til utviklingsland for å bistå med utslippsreduserende tiltak og tilpasning til klimaendringer. Innføring av en klimaprosent vil bety en dobling av Norges internasjonale innsats for miljø, og en dobling av bistanden. Klimabistand er en ekstraordinær innsats som ikke kan gå på bekostning av ordinær bistand.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter