Vindkraft

All utbygging av ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vindkraft, skal ta hensyn til natur- og friluftsverdier, dyreliv, og livet i vassdrag og i havet.

 

Vi vil:

 • At fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri bygges ut.
 • Øke norsk produksjon av fornybar kraft, inkludert vindkraft, vannkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, og annen fornybar teknologi.
 • Bygge ut vindkraft til havs med mål om 100 TWh årlig produksjon innen 2030.
 • Sette av midler til en storsatsing på norsk havvind, med fokus på hvordan dette kan gjøres uten at naturen, fugler og marint liv rammes negativt.
 • Be regjeringen om å sette av midler til en omfattende satsing på norsk offshore vindkraft, med fokus på hvordan dette kan gjøres uten at naturen (herunder fugler og marint liv) rammes negativt.
 • Si nei til alle vindkraftprosjekter som svekker livsgrunnlaget til urbefolkning.
 • Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge.
 • Flytte ansvaret for arealsaker tilbake til Klima- og miljødepartementet og styrke Fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker. Vi vil også sørge for at berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon, og skal veie tungt i utforming av selve planen for utbygging.
 • Ikke gi nye konsesjoner for landbasert vindkraft før disse tiltakene er implementert, og nasjonal ramme for vindkraft behandlet av Stortinget. Når rammen er vedtatt må konsesjoner som ligger utenfor rammen men som ikke er utbygget bortfalle.
 • Sørge for at prinsippet om “hjemfallsrett” bør også gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør ytterligere styrkes.
 • Styrke Regional planmyndighet slik at regionale planbestemmelser kan tas i bruk som et virkemiddel for å sikre arealer og styrke fylkeskommunens innsigelsesmyndighet i arealsaker, også overfor staten.
 • Jobbe for et tonivå-innsigelsesinstitutt der miljødirektoratet gis innsigelsesmyndighet på fagområder innen naturforvaltning som overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

 

Vindkraft på Land

Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur. De Grønne mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft. De Grønne mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur.

Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner.

Vi stiller oss positive til arbeidet med en nasjonal rammeplan for vindkraft, og forutsetter en helhetlig plan som tar hensyn til naturverdier og biologisk mangfold. Miljøpartiet de Grønne mener at rammeplanen må behandles av Stortinget.

Det er i dag gitt mange konsesjoner (utbyggingstillatelser) til vindkraft. Miljøpartiet de grønne mener konsesjoner som ikke er bygget ut må falle bort dersom de ligger utenfor rammeplanen når denne er vedtatt.

Prinsippet om “hjemfallsrett” bør også gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør ytterligere styrkes. Det betyr at anlegg i utgangspunktet skal fjernes når konsesjonen utløper, og at utbygger ikke skal ha noen rett på forlengning. Området skal tilbakeføres til slik det var før utbygging.

 

Havvind

Vi tror at en av de store nye industri-mulighetene for Norge ligger i en massiv satsing på havvind på norsk sokkel. Norske bedrifter driver allerede med havvind i stor skala, men ikke i Norge.

Vi vil jobbe for rammebetingelser og subsidier som kan gi denne industrien et kraftig løft nasjonalt. Vi vil ha en satsing på havvind med målsetting om en årlig norsk produksjon på 100 TWh innen 2030, og med en ambisiøs industribygging i Norge for leverandør- og entreprenør-næringen som skal levere til havvind-prosjektene.

Det er fullt mulig å bygge havvind på norsk sokkel både bunnfast og flytende. Til nå har norsk fokus på havvind vært i utlandet eller ved prøveprosjekter med svært kostbare flytende anlegg. Næringen må få de riktige virkemidlene for å vokse i årene som kommer. Utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, marin trafikk, og marine naturverdier.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle