Miljøpartiet De Grønne vil at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr i Norge. Våre rovdyr spiller en viktig rolle i et helhetlig økosystem. I dag er både jerv, ulv, gaupe og bjørn så sjeldne at de er på rødlista over arter som er truet av utryddelse fra norsk natur. Samtidig har vi stor forståelse for at rovdyrangrep er vanskelig for de som rammes av det og ønsker en storsatsing på forebyggende tiltak.

 

Vi vil:

 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur.
 • Etablere Norges første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr.
 • Tilstrebe en konfliktdempende dialog i rovdyrsaker og søke løsninger i samarbeid med de berørte.
 • Føre en aktiv, kunnskapsbasert forvaltning som utover faglig funderte bestandsmål og rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.
 • Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
 • Gi et stort inntektsløft for beitenæringene, slik at de er mindre sårbare for rovdyrtap
 • Satse på tiltak som forebygger rovdyrtap og øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt.
 • Innføre en forsøksordning med risikobasert erstatning for rovdyrtap
 • Moderat utvide dagens ulvesone
 • At juridisk straffeforfølgelse av ulovlig jakt på rødlistede arter, inkludert rovdyr, bør prioriteres høyt
 • Gjennomføre prøveprosjekter med forebyggende tiltak mot rovdyrskader og støtte tiltak som bidrar til at skadde dyr på beite oppdages tidligere.
 • Finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området.

 

Grønn Rovdyrpolitikk

Den viktigste trusselen mot norsk landbruk er ikke rovdyrene, men landbrukspolitikken til den blåblå regjeringen. Når lønnsomheten marginene i matproduksjonen er liten blir konsekvensene ved rovdyrangrep store. De Grønne har Stortingets beste landbrukspolitikk. Vi ønsker en kraftig inntektsøkning for landbruket samtidig som en grønn omstilling også i landbruksnæringen. Økt bruk av lokale ressurser og utmarksbeiter fremfor importert kraftfor er viktig for De Grønne. De Grønnes landbrukspolitikk vil gi et stort inntektsløft for beitenæringene, slik at de er mindre sårbare for rovdyrtap. I tillegg har vi foreslått å satse langt mer på tiltak som forebygger rovdyrtap og sterkt øke støtten til tiltak som kan dempe konfliktene mellom rovdyr og beitebruk, inkludert gjeting, gjerding, overvåking og bruk av raser med naturlig forsvarsinstinkt. Ja, rovdyr er et stort problem for husdyrbrukere som rammes, og derfor har Norge gode ordninger for kompensasjon og avbøtende tiltak for rovdyrskader – og vi skal gjøre mer. Men næringsvirksomhet som bruker norsk natur, må også respektere og tilpasse seg den naturen de bruker – ikke bare som ressurs for landbruket, men også som hele folkets felleseie.

 

Rovviltforliket

Rovviltforliket fra 2011 hvor det ble slått fast at norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004. MDG var ikke på Stortinget i 2011, og er ikke med på forliket.Rovviltforliket ble fulgt opp i ulveforliket våren 2016. Sp, V, SV og MDG var ikke med på dette forliket fordi vi mente bestandsmålet var for lavt og ulvesonen for liten. Bestandsmålet ble satt til på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. I tillegg ble ulvesonen redusert med ca. 8 prosent.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter