Fornybar energi

Fornybar energi må erstatte den fossile.

 

Vi vil:

  • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi
  • Målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv
  • Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap
  • Bruke eierskapet i Statkraft, Nysnø og Equinor aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi
  • Utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet
  • Utrede et trappetrinnssystem for strøm i private husholdninger som gjør unødvendig forbruk dyrere.
  • Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere

 

Energisparing

Rundt halvparten av energiforbruket i Norge kommer fremdeles fra fossil energi, til tross for at nesten all strømmen vi produserer er fornybar. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. De Grønne vil ha en storstilt satsing på energisparing i det offentlige, næringslivet og i de tusen hjem. For å spare energi og få effektive, gode bygg må vi bruke støtteordninger, energikrav, miljøavgifter og ny teknologi. Vi vil legge til rette for at ny teknologi som tingenes internett og automatiske målere skaper en positiv konkurranse om å bruke mindre energi. En grønn energipolitikk prioriterer energisparing fremfor nye utbygginger og setter hensynet til norsk natur, teknologiutvikling og potensial for globale utslippskutt foran mest mulig produksjon.

Vannkraft

Dagens rammebetingelser for kraftbransjen med lave kraftpriser og svært lav friinntektsrente i grunnrenteskatten, medfører at samfunnsøkonomiske og miljøvennlige svært attraktive prosjekter for utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon ikke realiseres. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomgå regelverket for å kunne ruste opp flere eksisterende vannkraftanlegg.

Satsing på ny teknologi

Energipolitikken har vært skrudd sammen slik at den skaper store konflikter med naturinteresser. Den har satset på vindturbiner og teknologi fra utlandet som gir lite verdiskaping i Norge. De Grønne vil endre støtteordningene for å bidra til utvikling av ny teknologi som verden trenger for å redusere klimagassutslipp, og som samtidig gir nye arbeidsplasser i Norge. Nødvendige klimatiltak må utformes slik at den i minst mulig grad skader natur og biologisk mangfold.

Motta vårt
nyhetsbrev