Fornybar energi

Fornybar energi både kan og må erstatte vår fossile energibruk. Totalt er omtrent halvparten av den energien vi bruker i Norge per i dag fossil. I tillegg trenger verden mer fornybar energi.

 

Vi vil:

  • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi.
  • Målrette støtteordninger for fornybar energi til å utvikle ny teknologi som kan bidra til store globale utslippskutt og eksportmuligheter for norsk næringsliv.
  • Bare bygge ut landbasert vindkraft i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur. Ny vindkraft skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier.
  • Sette i gang en storstilt satsing på havvind, med mål om 100 TWh produksjon innen 2030. Utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, og marine naturverdier.
  • Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap.
  • Bruke eierskapet i Statkraft, Nysnø og Equinor aktivt til å utvikle teknologi for ny fornybar energi, som havvind, bølgekraft og geotermisk energi.
  • Utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet.
  • Utrede et trappetrinnssystem for strøm i private husholdninger som gjør unødvendig forbruk dyrere.
  • Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg og solfangere.

 

Energisparing

Rundt halvparten av energiforbruket i Norge kommer fremdeles fra fossil energi, til tross for at nesten all strømmen vi produserer er fornybar. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. De Grønne vil ha en storstilt satsing på energisparing i det offentlige, næringslivet og i de tusen hjem. For å spare energi og få effektive, gode bygg må vi bruke støtteordninger, energikrav, miljøavgifter og ny teknologi. Vi vil legge til rette for at ny teknologi som tingenes internett og automatiske målere skaper en positiv konkurranse om å bruke mindre energi. En grønn energipolitikk prioriterer energisparing fremfor nye utbygginger og setter hensynet til norsk natur, teknologiutvikling og potensial for globale utslippskutt foran mest mulig produksjon.

 

Vannkraft

Dagens rammebetingelser for kraftbransjen med lave kraftpriser og svært lav friinntektsrente i grunnrenteskatten, medfører at samfunnsøkonomiske og miljøvennlige svært attraktive prosjekter for utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon ikke realiseres. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomgå regelverket for å kunne ruste opp flere eksisterende vannkraftanlegg.

 

Vindkraft

Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur og miljø gjennom selve anleggene og infrastruktur som  veier og annen adkomst. De Grønne mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft. 

De Grønne mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur. Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner. 

Vi stiller oss positive til arbeidet med en nasjonal rammeplan for vindkraft, og forutsetter en helhetlig plan som tar hensyn til naturverdier og biologisk mangfold. Vi mener at rammeplanen må behandles av Stortinget.

Det er i dag gitt mange konsesjoner (utbyggingstillatelser) til vindkraft. Vi mener konsesjoner som ikke er bygget ut må falle bort dersom de ligger utenfor rammeplanen når denne er vedtatt.

Prinsippet om “hjemfallsrett” bør også gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør ytterligere styrkes. Det betyr at anlegg i utgangspunktet skal fjernes når konsesjonen utløper, og at utbygger ikke skal ha noen rett på forlengning. Området skal tilbakeføres til slik det var før utbygging.

 

Havvind

Vi tror at en av de store nye industri-mulighetene for Norge ligger i en massiv satsing på havvind på norsk sokkel. Norske bedrifter driver allerede med havvind i stor skala, men ikke i Norge. Vi jobber for rammebetingelser og subsidier som kan gi denne industrien et kraftig løft nasjonalt. Vi vil ha en satsing på havvind med målsetting om en årlig norsk produksjon på 100 TWh innen 2030, og med en ambisiøs industri-bygging i Norge for leverandør- og entreprenør-næringen som skal levere til havvind-prosjektene. Utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, og marine naturverdier.

 

Satsing på ny teknologi

Energipolitikken har vært skrudd sammen slik at den skaper store konflikter med naturinteresser. Den har satset på vindturbiner og teknologi fra utlandet som gir lite verdiskaping i Norge. De Grønne vil endre støtteordningene for å bidra til utvikling av ny teknologi som verden trenger for å redusere klimagassutslipp, og som samtidig gir nye arbeidsplasser i Norge. Nødvendige klimatiltak må utformes slik at den i minst mulig grad skader natur og biologisk mangfold.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter