Fornybar energi

Fornybar energi både kan og må erstatte vår fossile energibruk. All kraftproduksjon må ta hensyn til blant annet naturverdier, friluftsliv og urfolks interesser. 

 

MDG vil:

 • Øke Norges fornybarmål for energiforbruk til 90 prosent innen 2030. 
 • Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivare- tas.
 • Legge til rette for energisparing i husholdninger, industri- og byggsektoren gjennom økte bevilgninger, økt el-avgift og krav om nullenergibygg og plusshus.
 • Sette mål om at Norge innen 2030 skal ha solstrøm med samlet effekt på 5 GW og ruste opp virkemiddelapparatet kraftig for å få det til. 
 • Stimulere til økt produksjon av biogass fra avfall.
 • Styrke naturhensyn og helhetsperspektivet i energipolitikken på land og til havs.
  I konsesjonsprosesser skal det stilles strenge krav til involvering av miljømyndig- hetene, konsekvensutredninger, demokratisk medvirkning, kunnskapsinnhenting, detaljprosjektering, etterundersøkelser og økologisk kompensasjon.
 • Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land. Framtidige vindkraft- konsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt natur, reinbeite eller andre viktige natur- og friluftslivsverdier.
 • Styrke Statkraft SF og Nysnø klimainvesteringer AS som statlige pådrivere innen utvikling og produksjon av fornybar energi.
 • Utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norsk kompetanse og norske, statlige selskaper kan bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, og drifte fornybar kraftproduksjon i utlandet.
 • Bruke eiermakten i Equinor til å trekke selskapet ut av fossil energiproduksjon i utlandet og sette i gang en omstilling til et fornybarselskap.
 • Sikre at Norges energiressurser inngår i et mangfoldig og desentralisert felles kraftmarked med resten av Europa og bidrar til å erstatte forbruk av fossil energi i våre naboland, blant annet gjennom å støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet.

Energisparing

Rundt halvparten av energiforbruket i Norge kommer fremdeles fra fossil energi, til tross for at nesten all strømmen vi produserer er fornybar. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. MDG vil ha en storstilt satsing på energisparing i det offentlige, næringslivet og i de tusen hjem. For å spare energi og få effektive, gode bygg må vi bruke støtteordninger, energikrav, miljøavgifter og ny teknologi. Vi vil legge til rette for at ny teknologi som tingenes internett og automatiske målere skaper en positiv konkurranse om å bruke mindre energi. En grønn energipolitikk prioriterer energisparing fremfor nye utbygginger og setter hensynet til norsk natur, teknologiutvikling og potensial for globale utslippskutt foran mest mulig produksjon.

 

Vannkraft

Dagens rammebetingelser for kraftbransjen med lave kraftpriser og svært lav friinntekt rente i grunnrenteskatten, medfører at samfunnsøkonomiske og miljøvennlige svært attraktive prosjekter for utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon ikke realiseres. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomgå regelverket for å kunne ruste opp flere eksisterende vannkraftanlegg der dette ikke går på bekostning av natur

 

Vindkraft

Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur og miljø gjennom selve anleggene og infrastruktur som  veier og annen adkomst. De Grønne mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge, samtidig som vi utvikler fornybar kraft. 

MDG mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur. Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. All utbygging skal skje skånsomt, og berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon. Helt uberørt natur skal aldri bygges ned med vindkraftinstallasjoner. 

 

Havvind

Norges muligheter for eksport av fornybar energi er størst innenfor havvind. Ved å utnytte offshorekompetansen i oljeindustrien og vindressursene i våre enorme havområder kan vi utvikle et nytt norsk industrieventyr. Slik kan vi skape arbeidsplasser og inntekter, samtidig som vi bidrar til å løse klima- og naturkrisen. 

 

Satsing på ny teknologi

Energiforbruket må så raskt som mulig bli fornybart, både i Norge og andre land. MDG vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle