Kort om vår politikk

Fiskeri og havbruk

De norske havområdene, fjordene og elvene rommer enorme naturverdier og viktige ressurser.

Asyl og innvandring

Vi forsvarer asylsøkeres rett til å få saken sin vurdert, og jobber for tidligere språkopplæring og arbeidsmuligheter for flyktninger som får opphold.

Velferd og arbeidsliv

Vi vil ha et arbeidsliv som gjør det enklere å kombinere jobb, frivillig innsats og omsorgsoppgaver i familien.

Klima

Klimahensyn ligger til grunn for våre beslutninger på alle politiske områder.

Skole og utdanning

Vi vil ha en skole som ser eleven som et individ og ønsker et større mangfold av skoler velkommen.

Digitale rettigheter

Vi vil sikre et fritt og åpent internett, gi økt tilgang til offentlig finansiert kunnskap og arbeide for bedre personvern.

Helse og omsorg

Vi ser på helse i sammenheng med andre politikkområder, og vil arbeide for en mer helhetlig tilnærming i helsevernet.

Utvikling og bistand

Vi vil aktivt bruke det norske oljefondet i kampen mot internasjonal fattigdom og for økologisk bærekraft.

Grønn næringspolitikk

Støtte til småbedrifter, entreprenører og private initiativer ligger sentralt i vår næringspolitikk.

Bærekraftig landbruk

Norge må ha størst mulig grad av selvforsyning, og vi ønsker full omlegging til bærekraftig landbruk.

Dyrevern

Dyr har egenverdi og må respekteres. Vi mener forskrifter for dyrehold må skjerpes i tråd med norsk dyrevelferdslov.

Kunst og kultur

Alle bør ha tilgang til et bredt kulturtilbud. Det offentlige må legge til rette for dette gjennom gode støtteordninger.

Naturvern

De Grønne vil styrke arealforvaltningen, verne mer av norsk natur og sette krav til norsk virksomhet i utlandet.

Transport og samferdsel

De Grønne vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig – og satse på bedre bane, sykkel og ferger.

Skeiv politikk

Kampen for like rettigheter er ikke over. De Grønne jobber for en bedre skeiv politikk i Norge og ellers i verden.

Likestilling

Alle mennesker er likeverdige. De Grønne vil arbeide for reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeidsliv og familieliv.

Levende lokaldemokrati

Det grønne skiftet skjer lokalt. Lokalpolitikk bør dreie seg om hvordan vi skaper nærmiljøer som gode leveområder.