Ofte stilte spørsmål

spmHvorfor skal jeg stemme på De Grønne?

De Grønne har miljø, klima og bærekraftig utvikling som styrende prinsipper på alle saksområder. Vi ønsker å gjøre overgangen fra oljealder til grønn vekst lønnsom og bærekraftig. En stemme på De Grønne er en stemme mot oljeavhengighet og overforbruk, til åpne og levende lokalsamfunn med økt livskvalitet. Vi arbeider for et bærekraftig samfunn hvor vi tar vare på naturen, mennesker og ressurser.

I løpet av de to årene på Stortinget har Miljøpartiet De Grønne vunnet flere viktige saker på Stortinget, blant annet:

Les mer om hva vår stortingsrepresentant Rasmus Hansson har fått til siden 2013 her.

Er dere på høyresiden eller på venstresiden?

Vi har ikke bundet oss til noen blokk, og er først og fremst et grønt parti som kan samarbeide med begge blokkene. Valget står ikke mellom “rødt og blått”, det står mellom “grønt og grått”. Dette er et veivalg, hvor kun en av veiene er bærekraftig. I praktisk politikk tar vi det beste fra høyre- og venstresiden. Vi deler venstresidens engasjement for sosial rettferdighet og økonomisk utjevning, samtidig som vi gjerne samarbeider med høyresiden om å legge bedre til rette for innovasjon, småbedrifter og om å redusere byråkrati. I stedet for å låse seg til ett sett av løsninger, er det viktig å finne gode løsninger som er til det beste for miljø og folk.

Er De Grønne bare et énsaksparti, eller har dere politikk på flere områder?

Grønn politikk er mye mer enn miljøvern. For De Grønne er det å ta vare på livsgrunnlaget ikke en enkeltsak, men selve grunnlaget for alle politikkområder. Når vi jobber med eksempelvis helse, samferdsels- eller  næringspolitikk, setter vi dem alltid i sammenheng med hvilke konsekvenser enkelte avgjørelser vil få for miljøet. De Grønne går til valg på et helhetlig politisk program som dekker alle samfunnsområder. Les mer om det under politikkområder og i vårt partiprogram. Styrking av personvernet, en human asyl- og innvandringspolitikk og en mangfoldig skolesektor med rom for ideelle aktører, er blant sakene vi er opptatt av.

Hvor ansvarlig er Miljøpartiet De Grønnes økonomiske politikk?

På nasjonalt nivå har De Grønne laget et alternativt statsbudsjett som viser hvordan den økonomiske politikken vår henger sammen. Der presenterer vi et regnestykke  for  hvordan vi skal bli mindre oljeavhengige samtidig som vi starter en grønn omstilling. Vi vil bevilge mer til forskning og teknologi, samt endre rammebetingelsene for å stimulere til nye virksomheter og nye arbeidsplasser. Vi finansierer vår politikk blant annet ved å øke skattene på miljøskadelig forbruk og kutte ut milliardprosjekter vi ikke trenger, som for eksempel subsidier til oljeindustrien. Samtidig kutter vi avgifter på en rekke produkter, blant annet: økologisk mat, frukt og grønt, kollektiv transport, ENØK-tiltak, solcellepaneler, og reparasjoner, gjenbruk og resirkulering.

På sikt er norsk økonomi avhengig av at vi etablerer et bærekraftig næringsliv for å erstatte dagens 250 000 arbeidsplasser i oljesektoren. En forutsigbar utfasing av oljevirksomheten over 20 år er det eneste ansvarlige for å sikre velferden over tid. Det vil gi en langsiktig forutsigbarhet for grønt skifte og norske investeringer.

Hva vil De Grønne gjøre for å styrke kommuneøkonomien?

Å styrke kommuneøkonomien er noe av det viktigste vi gjør for lokaldemokratiet. Vi er opptatt av at kommunene skal kunne dekke obligatoriske oppgaver og fortsatt ha midler igjen til å prioritere de formålene kommunestyret ønsker å satse på. Derfor har vi foreslått i vårt alternative statsbudsjett for 2015 å øke kommunens frie inntekter med 3,4 milliarder kroner. Dette vil styrke det lokale handlingsrommet samt gjøre det lettere å prioritere klima- og miljøtiltak lokalt.

Hva mener De Grønne om kommunesammenslåing?

De Grønne er motstandere av å slå sammen kommuner med tvang og mener den enkelte kommune må ta beslutningen på egenhånd. På Nesodden har for eksempel De Grønne fått gjennomslag for å gjennomføre folkeavstemning om kommunesammenslåing. Vi mener avgjørelser som har stor innflytelse på innbyggernes hverdag, skal tas med bakgrunn i en demokratisk prosess.

Vil De Grønne senke levestandarden i Norge?

Nei. Den store forskjellen mellom vår og andres politikk er at etablerte partier legger opp til en tredobling av det private forbruket frem mot 2060, til tross for at nordmenn allerede forbruker omkring tre ganger mer enn det jorda tåler. Dette kommer frem av Perspektivmeldingen fra 2013. Med De Grønnes politikk vil nordmenn ha omtrent like god råd som i dag. Holder vi kjøpekraften på dagens nivå, kan vi redusere det materielle forbruket gjennom teknologiske framskritt, mer resirkulering og en skattepolitikk som gjør det billigere å leve miljøvennlig og, dyrt å ødelegge miljøet. Flyreiser, kjøtt, bensin og liknende blir dyrere med vår politikk, men det blir også billigere å handle økologisk, ta bussen, og reparere jakka. Les mer i vårt stortingsforslag om å redusere det materielle forbruket til et bærekraftig og rettferdig nivå.

Mener De Grønne at vår velstand bør stoppe på det nivået vi er nå?

Det er intet mål i seg selv å redusere nordmenns materielle velferd. Målet er derimot å redusere den ressursbelastningen som vår velferd fører til, gjennom å satse på mer effektive og mindre miljøbelastende løsninger. De Grønne ønsker også å drive fram en mer grunnleggende debatt om hva velferd består i – hva som gir oss økt livskvalitet. Da er nok ett av våre svar at tid til å være kreative, til å ta vare på hverandre, og til fritidsinteresser kan være vel så velferdsskapende som høyere lønn. Dessuten ønsker vi en type velferd hvor vi er mer opptatt av å dele på arbeidet, og å sørge for trygt arbeid for alle, enn å konkurrere om høyest mulig lønn og drive opp en effektivitet som tvinger stadig flere ut av arbeidslivet. En flytting av velferd i retning av mindre intensivt forbruk trenger ikke å samsvare senket livskvalitet for mennesker, men det kan fort resultere i en mer levelig og bærekraftig klode, – både for oss og fremtidige generasjoner.

Er Miljøpartiet De Grønne et styringsdyktig alternativ?

Miljøpartiet De Grønne har over lengre tid bygget systematisk opp organisasjonen, og kan i dag vise til over 240 lokallag spredt over hele landet. Vi kan også skilte med en rekke grønne seire både i kommune-Norge, i fylkespolitikken og ikke minst på Stortinget. På Stortinget har vi fått gjennom forslaget om en norsk klimalov, i Fylkestinget i Hordaland har vi fått inn formuleringen om at en klimaplan skal ligge til grunn for all fylkeskommunal planlegging. Og i Trondheim har vi fått gjennomslag for en omfattende klimahandlingsplan. Vi legger vekt på å være positive og løsningsorienterte som en del av vår politiske skolering, og har de siste årene bygget en solid organisasjon klare til å ta ansvar – noe vi tar med største alvor.

Hva mener De Grønne vi skal leve av etter oljen?

Vi har ikke alle svarene, men vi mener det viktigste er at vi får til en «myk landing» for oljenæringa slik at vi kan frigjøre kloke hoder og økonomiske ressurser til å bygge opp et bærekraftig næringsliv. Nå står oljenæringa i veien for dette næringslivet ved å legge beslag på kompetanse og kapital, og ved å skape et høyt kostnadsnivå som gjør det vanskelig å etablere andre typer næringsliv. Utfasing av oljenæringa og etablering av nytt næringsliv må altså gå hånd i hånd. Samtidig må politikerne ta kraftige grep for å gjøre det lettere å starte nye bedrifter,  og samtidig sørge for at grønne og bærekraftige bedrifter får et fortrinn. I tillegg må myndighetene stille opp med startkapital og subsidier i oppstartsfasen, slik at vi kan komme raskt i gang.

På Stortinget har vi blant annet foreslått å:

– å gi 1,2 milliarder kroner til grønne såkornfond

– flere tiltak som gjør det lettere å starte en ny bedrift, blant annet 1,4 milliarder i skattelette til gründere og selvstendig næringsdrivende med lav inntekt

– la Statkraft beholde 2,1 milliarder kroner mer til å investere i fornybart

– bruke en halv milliarder til omstilling i oppdrettsnæringen

– etablere en demonstrasjonspark for flytende havvindmøller

Tjenestenæringene vil spille en viktig rolle i fremtiden fordi kjøp av tjenester ofte er mer miljøvennlig enn kjøp av varer. I tillegg vil en grønnere politikk gi flere arbeidsplasser for eksempel gjennom økt resirkulering, reparasjon og gjenbruk.

Les mer om vår politikk under politikkområder og i vårt partiprogram.

Meny