Likestilling

De Grønne jobber for reell likestilling mellom kvinner og menn.

Vi vil:

  • Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker.
  • Beskytte retten til selvbestemt abort, og motarbeide innskrenkninger av retten til selvbestemt abort.
  • Alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytral.
  • Arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren som for skiftarbeid i industrien.
  • Forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer.
  • Innføre en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret og i passet.

De Grønne omfavner frihet, ansvar, mangfold og likestilling som viktige verdier i seg selv, samtidig som de er forutsetninger for å skape inkluderende fellesskap med respekt for andre mennesker og livsgrunnlaget vårt.

 

Likestilling og likeverd

Vi vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. I noen tilfeller er det nødvendig å gi positiv særbehandling for å oppnå større likestilling. I andre tilfeller kan bevissthet om diskriminering være nok for å sikre likebehandling.

De Grønne vil arbeide for reell likestilling mellom kvinner og menn i arbeid- og familieliv gjennom en arbeidslivspolitikk som både sikrer reell likestilling mellom kjønnene samt flytter fokuset fra produktivitet- og forbruksøkning til livskvalitet. De Grønne vil avskaffe ufrivillig deltid og verne om arbeidsmiljøloven.

 

Kampen mot kjønnsroller og seksuell vold

Prestasjonspress og urealistiske kroppsidealer utfordrer også mulighetene hver enkelt har til å være seg selv. De Grønne vil jobbe for å redusere forbruks- og reklamepress. Alle skal ha råderett over egen kropp, og uttrykke seg slik de selv ønsker.

Motta vårt
nyhetsbrev