Grønt næringsliv

Premisset for MDGs næringspolitikk er verdiskaping med minst mulig klimafotavtrykk. 

MDG vil: 

  • Gå fra et ensidig til mangfoldig næringsliv der vi gjennom tydelige økonomiske prioriteringer flytter investeringene bort fra fossil energi og over på flere næringer vi skal leve av.
  • Jobbe for et næringsliv i en åpen og eksportrettet økonomi, i tråd med den omfattende energi- og klimaomstillingen som Europa og andre land legger opp til.
  • Formulere tydelige, tallfestede og forpliktende mål for sektorer der Norge har spesielle konkurransefortrinn, som skipsfart, vindkraft til havs, oppdrett, grønn hydrogen og sirkulær industri.
  • Erstatte forbruksøkonomien med ombruk, reparasjon, og restaurering. Ved å reparere og gjenbruke mer kan vi skape mange nye arbeidsplasser og samtidig redusere Norges avfallsmengde og fotavtrykk.
  • Stimulere til teknologi- og kompetanseoverføring fra olje- og gassindustrien til andre næringer, både innen selskaper i omstilling og mellom selskaper. Gi aktiv støtte til etterutdanning og omskolering av oljearbeidere.
  • At alle sektorer skal baseres på bærekraftig energi. For å gjøre dette mulig trenger norsk næringsliv et mer robust energisystem som gir lavere kostnader, mindre naturinngrep og raskere utslippskutt.
  • Jobbe for storstilt energieffektivisering og satsning på lokal fornybar energiproduksjon i yrkesbygg, industri og husholdninger for raskt å frigjøre kraft som kan brukes på andre områder. 
  • Videreforedle i stedet for å eksportere råvarer. Norge skal gå fra å være råvareeksportør til å foredle mer av egne ressurser. Det vil skape verdier, arbeidsplasser og kutte utslipp. 
  • En sterk gründerpolitikk som gir en underskog av småbedrifter og stabile lokalsamfunn. Det skal ikke straffe seg å starte sin egen virksomhet. Vi vil styrke sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende slik at de i størst mulig grad tilsvarer ordningene for arbeidstakere. 

Om Norge i tiårene fremover skal beholde konkurransekraft, arbeidsplasser og velferd, trenger vi en rask omstilling til et fossilfritt, mangfoldig og eksportrettet næringsliv innenfor planetens tålegrenser. Dermed er det gode nyheter at Norge er et av de landene i verden som har det beste utgangspunktet for å gjennomføre en slik omstilling.  

Store muligheter i det grønne skiftet

Norge har enormt potensiale innenfor flere av fremtidens viktigste og mest lønnsomme grønne industrier, som havvind, CO2-håndtering, grønn skipsfart og hydrogenproduksjon. Den globale etterspørselen etter miljøvennlig teknologi og energi er i sterk vekst. Ettersom EU fortsetter sin grønne omstilling i stormfart, vil det vokse frem et stort europeisk marked for de grønne eksportindustriene der Norge har konkurransefortrinn. Vi har alle forutsetninger for å lykkes stort i overgangen fra et fossilbasert til et bærekraftig næringsliv som drastisk kutter utslipp. Alt vi mangler, er politiske vilje. 

MDG vil føre en langsiktig og målrettet politikk for vekst i grønne eksportnæringer. Vi vil formulere tydelige, tallfestede og forpliktende mål for sektorer der Norge har spesielle konkurransefortrinn. Et viktig virkemiddel for å få til det er å flytte skattefordelene vekk fra oljeindustrien og over på de næringene Norge skal leve av i fremtiden. Det skal lønne seg for både bedrifter og forbrukere å velge bærekraftig og grønt. 

Sirkulærøkonomi

Samtidig som MDG vil jobbe for en åpen, eksportrettet og bærekraftig økonomi, så vil vi redusere næringslivets miljøavtrykk og klimautslipp til et minimum. Et av de viktigste grepene for å oppnå det, er å effektivisere ressursbruken vår. 

MDG jobber for en næringsutvikling som skal ta oss ut av den fossilbaserte forbruksøkonomien, og mot den fornybare sirkulærøkonomien. Vi ønsker at bruk-og-kast mentaliteten skal vike for ombruk, reparasjon, restaurering og effektivisering. Ved å bli flinkere til å gjenbruke ressursene våre kan vi drastisk redusere avfall, ta bedre vare på naturen, kutte klimagassutslipp, og skape nye arbeidsplasser og innovative næringsmuligheter.  

Én måte å skape arbeidsplasser i en sirkulær og naturvennlig økonomi, er ved å satse på videreforedling av norske ressurser, heller enn å eksportere råvarer. Det kan eksempelvis gjøres ved å øke treforedling i skogbruket, i kombinasjon med å prioritere norsk trevirke i offentlige anskaffelser.

MDG elsker gründere!

Overgangen vi skal igjennom vil kreve et mangfold av bærekraftige, innovative løsninger. Derfor er det grønne skiftet helt avhengig av nytenkende bedrifter som kan utvikle disse løsningene. 

MDG vil føre en sterk gründerpolitikk som kan skape en underskog av små- og oppstartsbedrifter som bidrar til innovasjon, verdiskaping og sterke lokalsamfunn. Vi vil styrke økonomiske ordninger for selvstendig næringsdrivende. De største barrierene for vekst i norske scale-ups er tilgang på kvalifisert arbeidskraft, tilgang på egenkapital og manglende etterspørsel etter produkter. De Grønne vil fjerne disse barrierene gjennom målrettede tiltak og virkemidler. Offentlige innkjøp må brukes som en motor for innovasjon ved å kjøpe varer og tjenester fra oppstartsbedrifter. 

MDG har store ambisjoner for norsk næringsliv, og stor tro på at vi har skaperkraften og gjennomføringsevnen som trengs for å bli en verdensledende økonomi i det grønne skiftet. Mye vil endre seg i den overgangen vi skal igjennom, men et ufravikelig prinsipp er at vi skal sørge for et godt arbeidsliv, der livskvalitet, rettferdige arbeidsvilkår og seriøsitet ivaretas. 

Les også:

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle