Natur og dyr

Menneskene er en del av naturen og helt avhengig av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. De Grønnes engasjement for natur og dyr springer ut fra forståelsen av tilhørighet, glede, og kjærlighet til naturen, både til lands og til vanns. Livet på jorda er fantastisk rikt og mangfoldig, men i dag forsvinner dette mangfoldet mer enn tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Derfor tar Miljøpartiet De Grønne Det internasjonale naturpanelet (IPBES) rapport på høyeste alvor, og jobber for et samfunn der solidariteten utvides til å omfatte dyrene og naturen.

 

De Grønne vil verne naturen og dyrelivet ved å:

 • Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge.
 • Innføre en nullvisjon for tap av biologisk mangfold i Norge
 • Etablere Østmarka og Preikestolen nasjonalpark, utvide Jotunheimen nasjonalpark og ta initiativ til en plan for nye nasjonalparker med særlig vekt på lavlandsområder og kystnatur.
 • Stanse hogst av de gjenværende områdene med gammelskog i Norge.
 • Trappe opp Norges innsats for å bevare regnskog ved å øke støtten til regnskogbevaring, trekke oljefondet ut av investeringer som fører til tap av regnskog og unngå import av varer som bidrar til ødeleggelse av regnskog.
 • Etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten.
 • Innføre en lov om nærnatur som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser for mange mennesker.
 • Etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år.
 • Lage et sterkere lovverk for å beskytte naturen, blant annet ved å gi hjemmel for bindende miljøkvalitetsnormer i naturmangfoldloven.

 

Dyrevern

De Grønne vil føre en politikk for å bevare artsmangfoldet for dyr og insekter, styrke dyrenes rettigheter og velferd og slå hardere ned på dyremishandling.

 

Vi vil:

 • Forby pelsdyroppdrett raskest mulig og stanse all import av produkter fra pelsdyroppdrett
 • Fremme alternativer til dyreforsøk og stramme inn regelverket for å hindre dyreforsøk som forårsaker smerte, stress og angst
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
 • Være dyrenens stemme på Stortinget og gjøre dyrevelferd til en hovedsak i neste stortingsperiode
 • Bygge flere viltoverganger over veier, toglinjer og andre barrierer, og iverksette tiltak for å fjerne farlige og unødvendige menneskeskapte hinder som gjerder, piggtråd og liknende.
 • Hindre nye, fremmede arter i å etablere seg i Norge og lage handlingsplaner for å bekjempe de mest skadelige svartelistede artene.
 • Skjerpe kravene til bærekraftig skogsdrift og gi sterkere insentiver til skogeiere som ønsker å gå over til en mer skånsom skogsdrift hvor hensynet til miljøet ivaretas.
 • Jobbe aktivt for å beskytte og bygge opp igjen bestander av arter som er truet av utryddelse, blant annet ved å mangedoble antallet prioriterte arter og øke antallet utvalgte naturtyper.
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur.
 • Etablere Norge sin første nasjonalpark som har et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr.
 • Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv.

 

Dyr har egenverdi

I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, oppdrettsmerder og som familiedyr og sportsdyr. De Grønne mener at alle disse dyrene har egenverdi. Egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi i seg selv, utenom den nytten de har for oss mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende aktiviteter, være utendørs i blant og få dekket sosiale behov.

 

Dyrs rettigheter

De Grønne vil føre en dyrevelferdspolitikk der dyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Vi er overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt og omsorg for hverandre. Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av den norske dyrevelferdsloven.

De Grønne vil styrke dyrenes rettigheter og velferd og slå hardere ned på dyremishandling.

 

Vi vil:

 • Få på plass dyrepoliti over hele landet
 • Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseskader eller lidelser for dyrene
 • Inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen for å fremme innsikt i etisk behandling av tamme og ville dyr
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. Ha minimum 8-10 helnorske ynglinger av ulv
 • Være dyrenens stemme på Stortinget og gjøre dyrevelferd til en hovedsak i neste stortingsperiode.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle