Forskjellen på MDG og de andre partiene

En av de viktigste forskjellene mellom MDGs grønne ideologi og høyre- og venstresidas ideologier er at vi mener all politikk skal respektere naturens tålegrenser. Hvis politikerne ikke tar hensyn til livsgrunnlaget vårt, er de på ville veier. De gamle ideologiene baserer seg på at vi skal jobbe mer, produsere mer og forbruke mer. MDG synes derimot livskvalitet er viktigere enn massiv forbruksvekst som går på bekostning av miljø og mennesker.

Politikken vår styres av solidaritet med dyr og natur, med alle mennesker som lever nå og med framtidige generasjoner. Den grønne solidariteten stopper ikke ved grensa og gjelder ikke bare for en spesiell samfunnsklasse. Vi kjemper for velferd for alle, for alltid.

Ap | Høyre | Sp | SV | Venstre | Rødt | Krf

Forskjellen på Ap og MDG

Arbeiderpartiet står ofte i veien for smarte klimaløsninger. MDG har foreslått å gjøre det billigere å velge kollektivt, vi vil satse på jernbane og vi vil gi støtte til folk som vil legge solceller, installere varmepumper og energieffektivisere husene sine. Arbeiderpartiet trenger et parti som dytter dem til å bli med på disse tiltakene. Her kan du lese mer om våre klimaløsninger.

MDG vil flytte skattefordeler fra olje til fornybare og grønne næringer. Ap, Høyre og Frp er uansvarlige når de vil bruke våre skattepenger på å lete etter mer olje tross faglige råd. Vi vil satse på klimateknologi, havvind, grønn skipsfart og karbonfangst og -lagring. Det trengs investeringer i treforedling, havbruk og annen bioøkonomi som vil skape tusenvis av arbeidsplasser over hele landet. Sånn omstiller vi oss fra sårbar oljeavhengighet til et mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv.

Folk i Norge er opptatt av at vi skal løse problemer i fellesskap og ta vare på det vi setter pris på ved samfunnet vårt i dag. Kortsiktige løsninger øker forskjellene, både hjemme og ute. Vi lover politikk som er rettferdig på tvers av grenser og generasjoner – den skal være for alle, for alltid. Det er vår solidaritetsgaranti.Her er noen eksempler:

 • MDG er garantist for et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle rett til god behandling og hvor det private er et supplement. Vi trenger nå flere fastleger som orker å stå i jobb, flere sykepleiere, rask psykisk helsehjelp uansett hvor man bor, gode lokalsykehus, en tannhelsereform, trygge fødsler over hele landet og et løft for kvinnehelse.
 • Vi vil innføre skolemat i grunnskolen, øke barnetrygden og gi gratis barnehage for familier med dårlig råd.
 • Vi vil øke skatten for de som tjener over 800 000 kroner, og senke den for alle som tjener mindre. Vi vil gi mer til minstepensjonistene.
 • Det skal være trygt å være skeiv, og vi må slå ned på vold og trakassering. Vi kjemper for et bedre diskrimineringsvern, vil innføre en tredje kjønnskategori, innføre kvitteringsordning for dem som blir stoppa av politiet og gi transpersoner bedre helsehjelp.
 • Assistenttilbudet til mennesker med funksjonsvarians må være statlig og gi den hjelpen du trenger, uansett hvor du bor, hvem du er og hvilke utfordringer du har. Alle studiesteder og all ny kollektivtransport må være universelt utformet, og vi må ha flere HC-plasser som er lett tilgjengelige.
 • Vi vil redusere subsidiene for boligeiere og øke skattene på sekundærbolig for å dempe prisveksten i markedet.

Vi må starte omstillingen, og investere grønt framfor i olje og gass. Oljebransjen er nå så stor og dominerende at andre næringer sliter med å få tak i folk og kapital. Dette kveler fornyelse, initiativ og nye arbeidsplasser. Nye oljefelt vil ikke kunne utvinnes før om tiår, og da vil vi ikke tjene penger på dem. Oljen blir utkonkurrert av fornybar energi. Vår felles velferd og tusenvis av jobber står i fare, og MDG mener at det eneste ansvarlige er at letinga må ta slutt nå. Her kan du lese mer om hvordan vi har tenkt å fase ut oljen og gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

Vi har god erfaring fra byer som Oslo med å stille tøffe krav til Ap og få til nødvendige endringer. Vi tror det er best for miljøet om Ap må samarbeide med oss, men da trengs et sterkt MDG.

MDG vil redusere biltrafikken i byene og innføre nullutslippssoner for å få ned luftforurensningen, trafikken og utslippene. Dette må vi gjøre samtidig som vi gir unntak for grupper med særskilte behov. AP fremmet forslag om nullutslippssoner sammen med SV og MDG i 2021, men har snudd og blitt presset av Sp til å gå imot sitt eget forslag i regjering.

Her finner du partiprogrammet til Arbeiderpartiet

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.

 

Forskjellen på Høyre og MDG

Høyre står ofte i veien for smarte klimaløsninger. MDG har foreslått å gjøre det billigere å velge kollektivt, vi vil satse på jernbane og, vi vil gi støtte til folk som vil legge solceller, og installerer varmepumper, og energieffektivisere husene sine. Når det gjelder å gi vanlige folk mulighet til å bli klimavennlige, er Høyre ofte motstander. Her kan du lese mer om våre klimaløsninger.

Høyre startet valgkampens klimadebatt med å lansere en fyldig "klimameny". MDG og andre partier har foreslått mange av tiltakene på Høyres liste, både nasjonal og lokalt, i flere år, og i mange tilfeller har Høyre da stemt nei. Vi trenger MDG for å gjennomføre de gode klimaløsningene, ikke flere menyer og rapporter. 

Ap, Høyre og Frp er uansvarlige når de vil bruke våre skattepenger på å lete etter mer olje tross faglige råd. Vi vil satse på klimateknologi, havvind, grønn skipsfart og karbonfangst- og -lagring. Det trengs investeringer i treforedling, havbruk og annen bioøkonomi som vil skape tusenvis av arbeidsplasser over hele landet. Sånn omstiller vi oss fra sårbar oljeavhengighet til et mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv.

Vi vil øke avgiftene på ting som skader klimaet, og gjøre klimavennlige ting billigere. For å unngå at de med minst rammes hardt, ønsker vi blant annet å senke skatten for lavtlønte og de med middels inntekt, og samtidig øke den for de med høy inntekt. Når strømmen er dyr, havner mye av pengene hos staten. Vi mener dette må gis tilbake til folk, med lik sum til alle, som en kompensasjon for høye regninger. Les mer om vår strømpolitikk her.

Olje og gass har gitt oss velferd og arbeidsplasser. Men bransjen er nå så stor og dominerende at andre næringer sliter med å få tak i folk og kapital. Sånn kveles fornyelse, initiativer og nye arbeidsplasser. Nye oljefelt vil vi ikke kunne utvinne før om ti år, og da vil vi ikke tjene penger på det. Oljen blir utkonkurrert av fornybar energi. MDG mener at det eneste ansvarlige er at letinga må ta slutt nå. Her kan du lese mer om hvordan vi har tenkt å fase ut oljen og gi oljeeventyret en lykkelig slutt. 

Her finner du partiprogrammet til Høyre

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.

 

Forskjellen på Sp og MDG

MDG vil løfte og prioritere folk i distriktene. Klima- og naturkrisen rammer folk enten man bor i by eller bygd. Men klimatiltak må selvsagt være ulike på bygda og i byen. Det er mulig å få ned utslippene og utvikle distriktene samtidig. Vi vil blant annet øke kommunenes økonomiske handlingsrom, sikre et bedre luftambulanse- og fastlegetilbud, ha flere jordmødre og barne- og sykehjemsplasser. For de som er helt avhengig av fly i distriktene, vil vi jobbe for å elektrifisere kortbanenettet og unnta kortbanenettet fra økt flyavgift, samtidig som vi vil utføre et togløft over hele landet. MDG vil omprioritere penger fra motorveier inn til storbyene og over til trafikksikkerhet, rassikring og utbedring av fylkesveier.

For å revitalisere matproduksjonen i distriktene. vil vi satse målrettet på de små og mellomstore gårdene, gjennom kvote- og tilskuddspolitikken for å utnytte ressursene vi har i landet vårt best mulig. Senterpartiet har bidratt til en sentralisering av landbruket over flere tiår, hvor store gårder og et effektiviseringsjag har blitt normalen. Billig mat har en høy pris og vi vil derfor føre en matpolitikk som gir god dyrevelferd, trygg mat fra lokale ressurser og bøndene en lønn til å leve av. MDG er garantisten for vern av matjord, mens Sp og Ap fortsetter å bygge motorveier over jorda. Les mer om vår landbrukspolitikk for å øke selvforsyningen.

Selv om MDG mener EU-medlemskap kan være positivt, vil vi at folket skal bestemme. Vi må ta endelig stilling til medlemskap når vi en gang vet hvordan en fremforhandlet avtale ser ut. Vi vil sikre norske primærnæringers interesser og jobbe for felleseuropeiske standarder for dyrevelferd og antibiotikabruk. Vi vil bidra til en kunnskapsbasert og opplyst EU-debatt. Vi skal komme med relevant kritikk av usannheter og bygge broer mellom mennesker – uansett standpunkt. Les mer her.

Vi vil øke avgiftene på ting som skader klimaet, og gjøre klimavennlige ting billigere. For å unngå at de med minst rammes hardt, ønsker vi blant annet å senke skatten for lavtlønte og de med middels inntekt, og samtidig øke den for de med høy inntekt. Når strømmen er dyr, havner mye av pengene hos staten. Vi mener dette må gis tilbake til folk, med lik sum til alle, som en kompensasjon for høye regninger. Les mer om vår strømpolitikk her.

MDG vil være en pådriver for at Norges energiressurser inngår i et felles kraftmarked med resten av Europa. Vi står midt i en klima- og naturkrise. Det krever langsiktig solidaritet, effektive løsninger og samarbeid på tvers av landegrenser. Skulle Norge sikret seg full selvforsyning av kraft, måtte vi ødelagt mye natur for å være i stand til å produsere mer kraft enn vi normalt trenger. Dette fordi vi måtte ha vært forberedt på tørre år med lite vann i magasinene.

MDG har en restriktiv holdning til utbygging av vindkraft på land. Utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur. Vi mener vi må verne Norges siste villmarksområde. MDG mener derfor at anleggene skal forbeholdes områder med allerede eksisterende inngrep og infrastruktur. Les mer om vår vindkraftpolitikk.

Det skal være trygt å være skeiv, og vi må slå ned på vold og trakassering. Vi kjemper for et bedre diskrimineringsvern, vil forby konverteringsterapi og sørge for god helsehjelp for transpersoner. Sp stemte mot at man kan søke om å endre sitt juridiske kjønn i Stortinget.

Her finner du partiprogrammet til Senterpartiet

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.

   
    

Forskjellen på SV og MDG

 • MDG vil innføre et nasjonalt reisekort til 499 kr i måneden. SV vil utrede. Nasjonalt reisekort vil jevne ut sosiale forskjeller og kutte utslipp.
 • MDG vil bygge hybridkabler for å starte det nye norske industrieventyret og dele kraft med Europa. SV er mot. Vi vil ha storsatsing på havvind og hybridkabler, under forutsetning om at vi tar hensyn til naturverdier og marine næringer. SV vil beholde mer av krafta sjøl og begrense utveksling med Europa.
 • MDG vil skjerme skolebarna fra skjermer i 1.-4.klasse. SV har ikke kommet på banen. MDG er ikke mot bruk av digitale verktøy i undervisning, men mener omfanget av spesielt nettbrett på de laveste trinnene er et enormt sosialt eksperiment som vi ikke kjenner konsekvensene av.
 • MDG er det eneste partiet som vil ha forsøk med garantert minsteinntekt. Garantert minsteinntekt sikrer at folk kommer gjennom kriser slik som den vi står i nå, kriser som rammer de som har minst hardest. Garantert minsteinntekt gjør at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet, og gi folk verdigheten tilbake.
 • MDG sier nei til mer olje- og gassleting. SV vil ikke sette sluttdato for oljevirksomheten. Sluttdato er et redskap for å få en gradvis og kontrollert utfasing og unngå en krasjlanding. Det går parallelt med oppbygging av grønn energi og grønne arbeidsplasser.

MDG er det mest systemkritiske partiet. Vår solidaritet strekker seg til alle fremtidige generasjoner og til alt levende liv på kloden vår. Vekstkritikken vår strekker seg lenger enn bare kritikk av markedsliberalisme. Norges mest forurensende selskap Equinor er statlig styrt, uten at det gjør dem mer miljøvennlige. MDG mener både offentlig og privat sektor må bli grønnere. I prinsipprogrammet kan du lese mer om den grønne ideologien som vi baserer politikken vår på.

Folk i Norge er opptatt av at vi skal løse dette i fellesskap og ta vare på det vi setter pris på ved samfunnet vårt i dag. Kortsiktige løsninger øker forskjellene, både hjemme og ute. Vi lover politikk som er rettferdig på tvers av grenser og generasjoner – den skal være for alle, for alltid. Det er vår solidaritetsgaranti. Her er noen eksempler:

 • MDG er garantist for et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle rett til god behandling, mens det  private er et supplement. Vi trenger nå flere fastleger som orker å stå i jobb, flere sykepleiere, rask psykisk helsehjelp uavhengig av hvor du bor, gode lokalsykehus, en tannhelsereform, trygge fødsler over hele landet og et løft for kvinnehelse.
 • Vi vil innføre skolemat i grunnskolen, øke barnetrygden og gi gratis barnehage for familier med dårlig råd.
 • Vi vil øke skatten for de som tjener over 800 000 kroner og senke den for alle som tjener mindre. Vi vil gi mer til enslige minstepensjonister.
 • Det skal være trygt å være skeiv, og vi må slå ned på vold og trakassering. Vi kjemper for et bedre diskrimineringsvern, vil innføre en tredje kjønnskategori og gi transpersoner bedre helsehjelp.
 • Assistent-tilbudet til mennesker med funksjonsvarians må være statlig og gi deg den hjelpen du trenger, uansett hvor du bor og hvem du er. Alle studiesteder og all ny kollektivtransport må være universelt utformet, og vi må ha flere HC-plasser som er lett tilgjengelige.
 • For å dempe prisveksten i boligmarkedet, vil vi gradvis redusere statlig sponsing av boligeiere og øke skattene for sekundærbolig.

MDG vil innføre en Klimabelønning som er sosialt og geografisk rettferdig. Det må bli billigere å leve miljøvennlig! Vi jobber for at alle i samfunnet skal løse klimakrisa sammen og skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det som er bra for mennesker er også bra for miljøet. Her har Rødt og SV blitt med på laget etter hvert, og det styrker sjansene for å realisere politikken.

Vi har god erfaring fra byer som Oslo med å stille tøffe krav til Ap og få til nødvendige endringer. Vi tror det er best for miljøet om Ap må samarbeide med MDG, ikke bare SV eller andre partier på venstresiden.

MDG har mer tro på internasjonalt samarbeid. Vi vil bevare EØS-avtalen som er viktig for grønn industri og norske arbeidsplasser, SV er mot. Les mer om vår Europapolitikk her. 

MDG fører en mer solidarisk energipolitikk. Europa trenger mer grønn strøm for å få stengt kullkraftverkene og redusere avhengigheten av russisk gass. Norge kan bidra dersom vi bygger sjøkabler til andre land. Sp, SV og Rødt går mot utenlandskabler for eksport av kraft. Det er usolidarisk og forsinker arbeidet med å kutte utslipp. Les mer om internasjonalt energisamarbeid.

MDG fører en politikk som kutter 80 % av klimagassutslippene innen 2030. MDG har gitt seg selv en kort tidsfrist for å innfri velgernes krav om å gå fra ord til handling i klimapolitikken. SV vil kutte 70 % innen 2030, og er budsjettforhandler med Ap, som bare landa på 55 %. Rettferdig klimapolitikk handler om tempo!

MDG vil fase ut salg av nye fossile biler. Absolutt alle er enige om at nybilsalget bør være fossilfritt så fort som mulig, men alle er ikke like gode til å konkretisere. SV er også ambisiøse her, men vil utvanne elbilfordelene.

Her finner du partiprogrammet til Sosialistisk Venstreparti. 

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.

  

Forskjellen på Venstre og MDG

 • MDG vil innføre et nasjonalt reisekort til 499 kr i måneden. Venstre vil utrede. Nasjonalt reisekort vil jevne ut sosiale forskjeller og kutte utslipp.
 • MDG vil skjerme skolebarna fra skjermer i 1.-4.klasse. Venstre har ikke kommet på banen. MDG er ikke mot bruk av digitale verktøy i undervisning, men mener omfanget av spesielt nettbrett på de laveste trinnene er et enormt sosialt eksperiment som vi ikke kjenner konsekvensene av.
 • MDG vil erstatte cruisetrafikken med mer byliv. Venstre vil beholde cruisekaiene. Vi vil prioritere boliger, park og badeplasser der cruiseskipene nå legger beslag på noen av de fineste områdene i flere norske byer.
 • MDG vil gjøre fiskeoppdrett bærekraftig og lønnsom. Venstre er mot. Vi ville ha forpliktende miljøkrav i lakseskatt-forliket men Venstre ville dessverre ikke være med på det.
 • MDG vil fjerne meningsløse krav i NAV og øke sosialhjelpssatsene, barnetrygden og bostøtten. Venstre er mot. Venstre vil kun øke barnetrygden og bostøtten.
 • MDG sier nei til mer olje- og gassleting. Venstre vil ikke sette sluttdato for oljevirksomheten. Sluttdato er et redskap for å få en gradvis og kontrollert utfasing og unngå en krasjlanding. Det går parallelt med oppbygging av grønn energi og grønne arbeidsplasser.

MDG er et liberalt parti. Som Venstre vil vi ha et inkluderende demokrati, sterkt personvern og frihet for enkeltmennesket.

MDG er for markedsøkonomi. Vi ønsker en aktiv stat som legger til rette for at enkeltpersoner og bedrifter kan ta klimasmarte valg og sikre en bærekraftig verden.

MDG vil innføre en Klimabelønning som er sosialt og geografisk rettferdig. Det må bli billigere å leve miljøvennlig! Vi jobber for at alle i samfunnet skal løse klimakrisa sammen og skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Vi er det eneste partiet som sier tydelig at vi setter miljø og klima først. Venstre har kjempet en god kamp for miljøet, men ender ofte med å samarbeide med grå partier som Frp.

MDG fører en politikk som kutter 80 % av klimagassutslippene innen 2030. MDG har gitt seg selv en kort tidsfrist for å innfri velgernes krav om å gå fra ord til handling i klimapolitikken. Venstre vil kutte 55 % innen 2030 og har i regjering samarbeidet med Frp, som sier nei til de fleste klimatiltak som kutter utslipp. Rettferdig klimapolitikk handler om tempo!

Her finner du partiprogrammet til Venstre.

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.

 

Forskjellen på Rødt og MDG

 • MDG vil innføre et nasjonalt reisekort til 499 kr i måneden. Rødt vil utrede. Nasjonalt reisekort vil jevne ut sosiale forskjeller og kutte utslipp.
 • MDG vil bygge hybridkabler for å starte det nye norske industrieventyret og dele kraft med Europa. Rødt er mot. Vi vil ha storsatsing på havvind og hybridkabler, under forutsetning om at vi tar hensyn til naturverdier og marine næringer. Rødt vil beholde mer av krafta sjøl og begrense utveksling med Europa.
 • MDG er det eneste partiet som vil ha forsøk med garantert minsteinntekt. Garantert minsteinntekt sikrer at folk kommer gjennom kriser slik som den vi står i nå, kriser som rammer de som har minst hardest. Garantert minsteinntekt gjør at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet, og gi folk verdigheten tilbake.
 • MDG sier nei til mer olje- og gassleting. Rødt vil ikke sette sluttdato for oljevirksomheten. Sluttdato er et redskap for å få en gradvis og kontrollert utfasing og unngå en krasjlanding. Det går parallelt med oppbygging av grønn energi og grønne arbeidsplasser.

MDG er det mest systemkritiske partiet. Vår solidaritet strekker seg til alle fremtidige generasjoner og til alt levende liv på kloden vår. Vekstkritikken vår strekker seg lenger enn bare kritikk av markedsliberalisme. Norges mest forurensende selskap Equinor er statlig styrt, uten at det gjør dem mer miljøvennlige. MDG mener både offentlig og privat sektor må bli grønnere. I prinsipprogrammet kan du lese mer om den grønne ideologien som vi baserer politikken vår på.

Et økonomisk system der profitt er hevet over alle andre hensyn er ikke bærekraftig. Derfor vil MDG gjøre forbruket bærekraftig og gi folk muligheten til å velge kortere arbeidstid. De fleste av oss trenger ikke flere ting, men mer tid.

MDG har mer tro på internasjonalt samarbeid. Vi vil bevare EØS-avtalen som er viktig for grønn industri og norske arbeidsplasser, Rødt er imot. Les mer om vår Europapolitikk her. 

Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å leve rike, trygge og frie liv. Ingen skal behøve å være fattig i verdens rikeste land. Målet med politikken er gode liv, og derfor mener vi at livskvalitet bør være et formelt mål for samfunnsutviklingen, ikke bare hvor mye penger vi tjener.

MDG vil innføre en Klimabelønning som er sosialt og geografisk rettferdig. Det må bli billigere å leve miljøvennlig! Vi jobber for at alle i samfunnet skal løse klimakrisa sammen og skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi mener at store endringer krever at folk flest får mulighet til å bidra. I motsetning til oss, fokuserer Rødt ene og alene på de store selskapenes evne til å kutte utslipp, på tross av at forskning sier at valg vi tar i hverdagen kan bidra til å kutte store utslipp. 

Rødt vil innføre makspris på strøm, noe som vil gjøre det mindre lønnsomt å spare der man kan. Vi mener en flat utbetaling av statens strøminntekter er bedre og mer sosialt rettferdig. MDG fører en mer solidarisk energipolitikk. Europa trenger mer grønn strøm for å få stengt kullkraftverkene og redusere avhengigheten av russisk gass. Norge kan bidra dersom vi bygger sjøkabler til andre land. Sp, SV og Rødt går mot utenlandskabler for eksport av kraft. Det er usolidarisk og forsinker arbeidet med å kutte utslipp.

Politikk handler om prioriteringer. Vi er det eneste partiet som sier tydelig at vi setter miljø og klima først. Klimaendringer er vår tids største solidaritetssak, og rammer ofte de fattigste. For MDG er ikke klima en enkelt sak, men noe som omfavner store deler av politikken, spesielt sosialpolitikken. 

Vi vet at de med minst vil rammes hardest av klimakrisa. Vi vil gjøre det billig å velge klimavennlig, og dyrere å forurense. For at omstillingen skal bli rettferdig, vil vi blant annet senke skatten for lavtlønte og de med middels inntekt, og øke den for de med høy inntekt.

MDG fører en politikk som kutter 80 % av klimagassutslippene innen 2030. MDG har gitt seg selv en kort tidsfrist for å innfri velgernes krav om å gå fra ord til handling i klimapolitikken. Rødt vil kutte 70 % innen 2030. Rettferdig klimapolitikk handler om tempo!

MDG vil redusere biltrafikken i byene og innføre nullutslippssoner for å å få ned luftforurensningen, trafikken og utslippene, samtidig som vi gir unntak for grupper med særskilte behov. Rødt er mot.

Her finner du partiprogrammet til Rødt.

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.        


 

Forskjellen på KrF og MDG

 • MDG vil innføre et nasjonalt reisekort til 499 kr i måneden. KrF vil utrede. Nasjonalt reisekort vil jevne ut sosiale forskjeller og kutte utslipp.
 • MDG vil styrke vernet av verdifull natur og stanse nedbygging av nærnatur. KrF er mot. KrF har stemt mot forslag om å styrke vernet av norsk natur.
 • MDG vil gi kommunene frihet til å innføre lokale rusreformer. KrF er mot. Ap, KrF, FrP og Sp drepte rusreformen på Stortinget i 2021.
 • MDG er det eneste partiet som vil ha forsøk med garantert minsteinntekt. Garantert minsteinntekt sikrer at folk kommer gjennom kriser slik som den vi står i nå, kriser som rammer de som har minst hardest. Garantert minsteinntekt gjør at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet, og gi folk verdigheten tilbake.
 • MDG sier nei til mer olje- og gassleting. KrF vil ikke sette sluttdato for oljevirksomheten. Sluttdato er et redskap for å få en gradvis og kontrollert utfasing og unngå en krasjlanding. Det går parallelt med oppbygging av grønn energi og grønne arbeidsplasser.

Et økonomisk system der profitt er hevet over alle andre hensyn er ikke bærekraftig. Derfor vil MDG gjøre forbruket bærekraftig og gi folk muligheten til å velge kortere arbeidstid. De fleste av oss trenger ikke flere ting, men mer tid sammen med de vi er glad i.

Rettferdig fordeling er en forutsetning for at alle mennesker skal få muligheten til å leve rike, trygge og frie liv. Ingen skal behøve å være fattig i verdens rikeste land. Målet med politikken er gode liv, derfor mener vi livskvalitet bør være et formelt mål på samfunnsutviklingen, ikke bare hvor mye penger vi tjener.

MDG prioriterer bistand og internasjonal solidaritet høyt. Samtidig vil bevaring og bærekraftig forvaltning av naturlige økosystemer forebygge fattigdom. Vi vil at minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet. Vi lover politikk som er rettferdig på tvers av grenser og generasjoner – den skal være for alle, for alltid. Det er vår solidaritetsgaranti.

MDG vil ha et mer fleksibelt og enkelt familieliv. Vi vil blant annet:

 • Ha en mer fleksibel foreldrepermisjon. Vi har sett at dagens strenge praktisering av ordningen også gir uheldige effekter for mange familier. Vi mener derfor det bør bli enklere, etter gitte kriterier, å få overført deler av fars kvote til mor og motsatt, der familier ikke har en rimelig mulighet til å benytte seg av permisjonsrettighetene.
 • Vi vil la  familier selv velge når de er klare for barnehage. Derfor vil vi videreføre kontantstøtten for barn mellom ett og to år.
 • Vi vil innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.
 • Vi vil innføre skolemat i grunnskolen, øke barnetrygden og ha gratis barnehage for familier med dårlig råd.
 • Vi vil at skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri. Verne om barns fritid og gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
 • Vi vil at alle barn skal ha et fritidstilbud uansett hva foreldrene tjener. Derfor vil vi bruke mer på ungdomsklubber, utlånsordninger for utstyr og tilskuddsordninger som senker deltakeravgiftene i idrett og kulturaktiviteter.

Det skal være trygt å være skeiv, og vi må slå ned på vold og trakassering. Vi kjemper for et bedre diskrimineringsvern og vil innføre en tredje kjønnskategori. KrF stemte mot at man kan søke om å endre sitt juridiske kjønn i Stortinget.

Her finner du partiprogrammet til KrF.

Du kan også lese mer om hvorfor MDG er det beste miljøpartiet.     

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle