Her er MDGs naturplan

19 tiltak for å redde natur, dyreliv, matjord og friluftsområder i hele landet! MDG-forslagene behandles på Stortinget i løpet av vinteren.

NRK publiserte nylig en dramatisk oversikt over 44.000 naturinngrep i Norge på bare fem år. 

Satellittbildene viser ødeleggelser i villreinområder, inngrepsfri natur, strandsone, vassdrag og gammelskog over hele landet.

Omfanget av ødelagt natur har gjort inntrykk på mange, og en samlet miljøbevegelse krever endring.

MDGs lokalpolitikere kjemper allerede for naturen der de bor hver dag, men med den økte oppmerksomheten øker også sjansen for å få gjort noe med systemet som gjør det for lett og billig å ødelegge naturen i Norge. 

Signer aksjonen: Gi naturen bedre vern!

Naturen trenger en redningsaksjon

På Stortinget har Une, Rasmus og Lan lagt frem en omfattende tiltakspakke for å gi naturen bedre beskyttelse.

Une Bastholm, som representerer MDG i Energi- og miljøkomiteen har ledet arbeidet med forslaget.

– Vi trenger mer natur nå, ikke mindre. Derfor tar MDG initiativ til en omfattende reform av norsk naturpolitikk. Tap av natur må erkjennes som en like stor utfordring for velferd og fred som global oppvarming, sier Bastholm.

Det er ikke første gang partiet prøver få Stortinget med på ny naturpolitikk. Tidligere har de foreslått å berge en rekke konkrete områder fra nedbygging, i tillegg til nye regler og lover for å styrke naturvernet. 

Une Bastholm holder et stort, gult løvblad i hendene. Hun og en rekke andre MDG-politikere på spasertur der dyrka mark møter natur, en mild høstdag. De er kledd i fargerikt turtøy. Elsker naturen: Une Bastholm på tur med lokale MDGere ved Øyeren i Akershus.

Vil gjøre Norge arealnøytralt

MDG foreslår blant annet et mer reelt vern av villreinområder, våtmarker, villmarkspreget natur og gammelskog. Vernet disse naturtypene har i dag er i praksis for svakt.

Videre krever partiet at forbudet mot nedbygging av strandsone og matjord må håndheves skikkelig. For å sikre at naturtapet stoppes, vil MDG lovfestede at Norge skal bli arealnøytralt.

Det betyr at man skal så langt som overhode mulig skal unngå nedbygging av natur, men når det likevel må skje, skal tilsvarende naturverdier restaureres et annet sted, slik at summen og "kvaliteten" på naturen ikke reduseres.

Klar for å jobbe sammen for naturen? Meld deg inn i MDG!

Vil bruke både pisk og gulrot for å stoppe naturnedbygging

Et annet av forslagene er å gi Statsforvalteren et tydeligere mandat og mer ressurser til å stanse naturinngrep. Statsforvalteren er en viktig vaktbikkje i dag, men klarer ikke forhindre nedbyggingen.

MDG vil særlig ha nye regler for hytter, som er noe av det som truer naturen mest. De vil kreve at nye hytter må bygges innenfor eksisterende hyttefelt, samtidig som insentivene til deling og utleie av hytter må styrkes.

Altså: Dele mer på hyttegleden, ikke fortsette å bygge ned den samme naturen vi bygger hytte for å komme nærmere.

Her er de 19 punktene i MDGs naturplan

1. Stortinget ber regjeringen i den varslede handlingsplanen for Norges oppfølging av den globale naturavtalen legge til grunn at Norge skal verne minst 30 prosent av norsk natur innen 2030 og restaurere minst 30 prosent av forringet norsk natur innen 2030, og at målene skal innfris gjennom et representativt utvalg av norsk natur.

2. Stortinget ber regjeringen sette mål om å gjøre Norge arealnøytralt innen utgangen av 2027.

3. Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag som lovfester et mål for arealnøytralitet både til lands og til havs og gjør dette bindende for arealpolitikken, herunder for planer og enkeltsaksbehandling på alle forvaltningsnivåer.

4. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en nasjonal naturavgift for å øke den kommersielle interessen for å utnytte allerede nedbygde arealer. Naturavgiften skal innrettes på en måte som ikke gjør nedbygging av natur eller matjord til en inntektskilde for den enkelte kommune.

5. Stortinget ber regjeringen bidra til faglig oppdaterte og demokratisk forankrede arealplaner i norske kommuner ved å sette en tidsfrist for gjennomføring av «planvask» og sørge for økt kompetanse og ressurser i kommunene til dette.

6. Stortinget ber regjeringen sikre at statsforvalteren har en lav terskel for å gripe inn mot utbygginger som er i strid med plan- og bygningsloven eller fører til alvorlige inngrep i naturen.

7. Stortinget ber regjeringen gjennom statsforvalteren bidra til at dispensasjoner fra planer og bestemmelser i byggesaker gis i tråd med plan- og bygningsloven, og kun som unntak og i klare tilfeller.

8. Stortinget ber regjeringen ta vesentlig mer hensyn til natur, matjord og friluftsliv når innsigelser fra statsforvalteren vurderes av Kommunal- og distriktsdepartementet.

9. Stortinget ber regjeringen sørge for at det settes klare rammer for kommunene, slik at hyttebygging kun kan skje i tilknytning til eksisterende byggeområder og infrastruktur.

10. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om unntak fra netteiers tilknytningsplikt ved etablering av nye hyttefelt og utvidelse av eksisterende hyttefelt, slik at disse ikke lenger er garantert tilkobling til strømnettet.

11. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til konkrete tiltak som skal stimulere til økt privat hyttedeling og til flere offentlige og frivillige dele- og utlånsordninger for hytter.

12. Stortinget ber regjeringen raskest mulig, og senest i den varslede stortingsmeldingen om villrein, utarbeide og legge fram forslag om forbud mot bygging i de nasjonale villreinområdene.

13. Stortinget ber regjeringen raskest mulig utarbeide og legge fram forslag om et forbud mot nedbygging av villmarkspregede områder, myr og våtmarksområder, gammelskog og andre spesielt verdifulle naturtyper.

14. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å sørge for at forbudet mot nedbygging av strandsone og matjord håndheves bedre, og at hensynet til verdifull natur vektlegges tyngre i arealforvaltningen. Stortinget skal orienteres om dette arbeidet senest i forslag til statsbudsjett for 2025.

15. Stortinget ber regjeringen sikre at terskelen for å få dispensasjon til nedbygging av strandsone, matjord og annen verdifull natur heves vesentlig.

16. Stortinget ber regjeringen gi kommunene bedre verktøy og mer ressurser til å kartlegge og følge opp ulovligheter i strandsonen. Stortinget skal orienteres om dette arbeidet senest i forslag til statsbudsjett for 2025.

17. Stortinget ber regjeringen legge fram tiltak som sikrer bedre samordning av kommunenes åpning av næringsareal i natur eller på annen måte sikrer at det ikke åpnes unødig mye næringsareal og ødelegges unødig mye natur fordi kommuner konkurrerer ukoordinert om å tilby nytt næringsareal.

18. Stortinget ber regjeringen i alle eksisterende og nye nasjonale veiplaner legge fram samlede og lett tilgjengelige oversikter over direkte og indirekte påvirket naturareal, type natur og status for vedkommende naturtype.

19. Stortinget ber regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre at naturbaserte næringer som havbruk, skogbruk og jordbruk drives i tråd med naturavtalens mål om at all natur skal forvaltes bærekraftig, og orientere Stortinget om arbeidet senest i den varslede stortingsmeldingen om oppfølging av naturavtalen.

Les enda mer om naturplanen på Stortingets side.

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle