Valg på landsmøte 2020

Valg på landsmøte

Valgkomiteens innstilling på leder og nestledere

Valgkomiteen innstilte opprinnelig enstemmig på Une Bastholm som leder, samt Arild Hermstad og Lan Marie Berg som nestledere. Lan Marie Berg har siden trukket sitt kandidatur som nestleder. Du finner Valgkomiteens opprinnelige innstilling i sakspapirene.

Valgkomiteen har siden søndag 19/4 arbeidet med å innstille på en ny kandidat som nestleder i MDG. Vi har har kartlagt hvilke av kandidatene fra årets prosess som stiller seg til disposisjon. Samtlige kandidater som har blitt vurdert, har tidligere i prosessen vært gjennom innledende samtaler, to intervjuer og et sett med tester. Valgkomiteen avholdt mandag kveld et møte, der de landet sin innstilling.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Kriss Rokkan Iversen

Kriss Rokkan Iversen er født og oppvokst i Lofoten. Hun har en doktorgrad i marine økosystemer, er prisbelønnet gründer og er i dag viserektor ved UiT Norges arktiske universitet. Gjennom sin unike sammensetning av erfaring har hun tilegnet seg svært bred kunnskap om hva som skal til for å utvikle bærekraftige samfunn i både by, bygd og fiskevær. Kriss har vært en profilert samfunnsaktør og ettertraktet foredragsholder i en årrekke.

Kriss meldte seg inn i MDG for å bidra med sin kunnskap og for å få med hele landet på den grønne bølgen. Hun er gruppeleder for MDG på fylkestinget i Troms og Finnmark, har vært styremedlem i MDG Troms og Finnmark og er i dag styremedlem i MDG Harstad.

Valgkomitéen vurderer Kriss som en betydelig lederressurs, med lang og sammensatt erfaring fra ulike sektorer. Hun har hatt en bratt karriere i MDG der hun har utmerket seg med politisk teft, viljestyrke og omsorg for laget. Kriss har i sin dialog med valgkomitéen vist seg som uredd, tilpasningsdyktig og svært motivert til å bygge videre på den raske og helt nødvendige veksten vi har hatt i Norge de siste årene. Vi mener kombinasjonen av Kriss sine lederegenskaper, fagkunnskap og kreative tilnærming til politiske spørsmål vil bidra til å styrke både partiets partiorganisasjon og handlekraft i årene som kommer.

Kriss var i utgangspunktet innstilt til sentralstyret på 3. varaplass. Valgkomiteen innstiller nå Lan Marie Berg som 3. vara til sentralstyre. Det er få, om noen, politikere i norsk historie som har bidratt til like treffsikre samfunnsendringer som det Lan Marie Berg har gjort. Lan er en uredd politisk strateg, med en bred oversikt over flere politikkområder. Valgkomiteen vurderer det som naturlig, og er glad for, at hun fortsetter i sentralstyret.

 

Une Bastholm

Une Bastholm

Une Bastholm har vært nasjonal talsperson siden 2016, og partiets stortingsrepresentant siden 2017. I perioden 2013-2017 jobbet hun som politisk rådgiver for MDG på Stortinget, og fungerte som 1. vara for Rasmus Hansson. Hun er vokst opp i Trøndelag og Nord-Norge, og har en master i internasjonale sikkerhetsstudier fra Wales.

Une er og har vært en tydelig og visjonær leder som nyter høy tillit i organisasjonen. Hun er allerede kjent for mange i Norge som en engasjerende og troverdig grønn politiker.

Une kjenner partiet svært godt, og står støtt i vår ideologi og ulike strømninger i den grønne bevegelsen. Valgkomiteen mener Une vil bli en klok, visjonær og samlende leder for partiet. Hennes egenskaper og erfaring passer godt med lederkriteriene i rollebeskrivelsen.

 

Arild Hermstad

Arild Hermstad

Arild Hermstad ble valgt som nasjonal talsperson i 2018. Han er bergenser og var førstekandidat i Hordaland i stortingsvalget 2017. Arild er utdannet samfunnsgeograf og har lang fartstid i miljøbevegelsen, først og fremst som leder for Framtiden i våre hender. Han ble MDG-politiker fordi han mistet tålmodigheten med det politiske flertallet som alltid setter vekst foran hensynet til klima og miljø. Han er opptatt av næringspolitikk, særlig knyttet Vestlandet og kysten. Arild har vist at han kan steppe inn i viktige roller for partiet på kort varsel som vikar som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Valgkomiteen vurderer Arild som en tydelig og erfaren leder. Han har bred kontaktflate i partiet over hele landet, og vil også sørge for organisasjons- og politikkutvikling.

 

Kriss Rokkan Iversen

Kriss Rokkan Iversen

Kriss Rokkan Iversen (42) er fra Svolvær og har en doktorgrad på marine økosystemer. I 2010 startet hun og Kjersti Busch kunnskapsbedriften SALT. Nå jobber hun med regional utvikling som viserektor ved UiT Norges arktiske universitet. Kriss har bred formidlings- og medieerfaring og har lenge vært en synlig samfunnsaktør og -debattant i nord. Kriss er særlig opptatt av bærekraftig samfunnsutvikling i hele landet. Hun mener desentraliserte samfunnsfunksjoner, gode vilkår for bærekraftig næringsutvikling og satsing på grønne samferdselsløsninger er nøkkelen til et grønt skifte der både by og bygd er med. Kriss er gruppeleder for MDG i fylkestinget og har styreerfaring fra MDG Harstad og Troms og Finnmark MDG. Hun ledet arbeidet med grønn nordområderesolusjon som ble vedtatt av landsstyret i mars.

 

Benkekandidat: Toine C. Sannes

Toine C. Sannes

Toine har 15 års ledererfaring fra privat næringsliv, og har vært i sentralstyret siden 2016. Mange av natur, klima og miljøutfordringene ligger i distriktene, og også mange av løsningene. Toine fronter disse saken med troverdighet. Toine : Vi trenger alle mann på dekk nå, for å gjøre tidenes valgkamp og bryte sperregrensa med solid margin. Vi må fremstå som større enn det en-representant partiet vi er, og må disponere ressursene på en slik måte at vi får best uttelling. Jeg har erfaring fra stortingsvalgkampen i 2017, som førstekandidat i et langstrakt fylke. Jeg har kjempet for gjennomslag i nasjonale medier, som fiskeripolitisk talsperson innen et felt MDG ikke har hatt sakseierskap. Jeg har frontet partiet i en rekke medier og direktesendte debatter i tv/radio. Slaget om sperregrensa handler om synlighet i media. Jeg har store ambisjoner for partiet og vil at MDG søker makt. Jeg er modig av natur og blir gjerne fiskeriminister, eller statssekretær i forsvarsdepartementet. Jeg vil tilføre ledelsen større bredde og dermed legitimitet inn i valgkampen. Ikke minst vil jeg tilføre arbeidskapasitet og vil jobbe 100% som nestleder.

 

Valgkomiteens innstilling 2020

Valgkomiteen 2019/2020 har bestått av Endre Borgen Mæland, Ingunn Emdal, Trude Blomseth Thy, Frode Elias Lindal, Kåre Spissøy, Jan Bojer Vindheim, Anne Nijdam, Monica Sandtorv, Esben Moy, Gabriel Kielland, Eirik Ballestad, Aase Marie Olafsen og Jomar Rønning-Volle. Komiteen startet sitt arbeid rett etter valget 2019 med å be organisasjonen om innspill på hva den nye ledermodellen skal innebære. Vi holdt i oktober arbeidsmøte i Bergen. Foruten å gå gjennom fjorårets evaluering, fastsatte vi i arbeidshelgen endelig fremdriftsplan, og gikk gjennom innkomne innspill fra organisasjonen til kriterier i den nye ledermodellen. Vi utarbeidet på bakgrunn av innspillene en foreløpig liste over kriterier til leder og nestledervervene. I slutten av oktober og begynnelsen av november intervjuet vi referansepersoner for å få tilbakemelding på de foreløpige kriteriene i rollebeskrivelsen. Vi presenterte vårt forslag på landsstyremøtet i slutten av november, og ferdigstilte rollebeskrivelsen etter at vi mottok innspill fra Landsstyret.

Fram til 15. januar søkte vi etter kandidater til leder, nestledere og andre verv. Vi har også i år fått mange innspill på kandidater til sentralstyre og andre verv. Vi har vurdert i alt to kandidater til ledervervet, og seks kandidater til nestledervervene. Samtlige kandidater har vært gjennom to intervjuer, samt ulike tester. Vi publiserte vår innstilling på leder og nestledere 23. februar. 4. mars publiserte vi vår helhetlige innstilling.

Med unntak av en juleferie, har valgkomiteen gjennomført arbeidsmøter hver søndag siden oktober. Vi har hatt tre arbeidshelger i Oslo, der vi har gjennomført intervjuer i felleskap, samt innstilt på leder, nestledere og øvrige verv. Vi har også vært til stede på landsstyremøtene.

Valgkomiteen vil i henhold til retningslinjene for nasjonal valgkomite foreta en evaluering av arbeidet innen 1. Juli. Evalueringen vil overleveres neste års valgkomite.

Sentralstyret

Sentralstyret leder det politiske, organisatoriske og økonomiske arbeidet mellom landsstyremøtene, og består av: Arbeidsutvalget på fire personer (leder, to nestledere og partisekretær), internasjonal kontakt med personlig vara, seks ordinære medlemmer - hvorav en utpekes av Grønn Ungdom, og fem nummererte varamedlemmer.

Nytt av året er det at vi skulle innstille på leder og to nestledere i stedet for talspersoner. Vi gjorde oss ferdig med vurderingen av ny ledelse før vi satte sammen resten av sentralstyret. For oss står valget 2021 som det viktigste målet sentralstyret skal jobbe med. Ved siden av å vektlegge kontinuitet har vi satt sammen et sentralstyre som representerer bredden hos våre medlemmer godt og som har appell til ulike velgere. Vi har i årets prosess lagt stor vekt på representasjon. Geografisk representasjon har vært spesielt vektlagt på bakgrunn av at MDG stadig får flere folkevalgte over hele landet. Slik vil sentralstyret få ulike perspektiver fra de ulike landsdelene og kunne representere organisasjonen på en solid måte. Samtidig har vi prioritert å få inn medlemmer med ulike bakgrunner på alle områder for å få et nyansert styre, som representerer partiet og samfunnet på en god måte.

Også i år har vi hatt flere gode kandidater enn vi hadde tilgjengelige plasser.

 

Leder: Une Bastholm (gjenvalg, ny rolle)

Nestleder: Arild Hermstad (gjenvalg, ny rolle)

Nestleder: Kriss Rokkan Iversen (ny)

Partisekretær: Torkil Vederhus (ikke på valg)

Toine C. Sannes, Nordland (gjenvalg)

Farid Shariati, Finnmark (gjenvalg, ny rolle)

Thor Haakon Bakke, Vestland (gjenvalg)

Daria Maria Johnsen, Rogaland (gjenvalg)

Ulf Lund Halvorsen, Vestfold og Telemark (gjenvalg)

 

Vara

  1. Hanne Lisa Matt, Viken (gjenvalg)
  2. Tore Dyrendahl, Trøndelag (gjenvalg)
  3. Lan Marie Berg, Oslo (gjenvalg)
  4. Tommy Reinås, Trøndelag (ny)
  5. Johannes Wahl Gran, Innlandet (ny)

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen, Agder (ny)

Vara til internasjonal kontakt: Truls Gulowsen, Oslo (gjenvalg, ny rolle)

 

Internasjonal kontakt med utvalg

Internasjonalt utvalg (IU) har som mål å fremme politisk samarbeid mellom MDG og de andre grønne partiene i Europa og verden, og drive politisk påvirkning på internasjonalt nivå. Dette vil i hovedsak foregå via samarbeid i the European Green Party (EGP) og Global Greens (GG). Internasjonalt utvalg er MDGs representanter i disse fora og bringer våre norske perspektiver og saker inn i EGP og GG, samt bringer de globale og europeiske diskusjonene tilbake til partiet.

Forståelse for eller erfaring fra European Greens, evnen til profesjonell nettverksbygging og evnen til å bringe denne kunnskapen til resten av partiet har vært viktige kriterier. For internasjonal kontakt er det vektlagt evnen til å lede IU og å være bindeledd til SST og andre organer. Identifisering av behov for utvikling, institusjonalisering og systematisering av IU og det internasjonale arbeidet er også blant viktige kriterier.

Valgkomiteen vurderer årets utvalg som en erfaren gruppe, med en reiselysten internasjonal kontakt.

 

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Valgkomiteen mener de innstilte utfyller hverandre godt og vil kunne bygge opp og institusjonalisere Internasjonalt utvalg på en god måte. Flere har en solid internasjonal erfaring og vil representere partiet på en fortreffelig måte i internasjonale sammenhenger og på EGP-møter.

Internasjonal kontakt: Kristin Knutsen (Ny)

Vara, internasjonal kontakt: Truls Gulowsen (Gjenvalg, ny rolle)

Internasjonalt utvalg:

Ingunn Grande (Ny)

Paal Frisvold (Ny)

Benkekandidat: David C. Jourdan (ny)

 

I tillegg velger Grønn Ungdom en representant til IU om høsten. Per i dag er dette Nora Heyerdahl.

 

Paal Frisvold, f. 1962, Brüssel/Oslo. (ny)

Paal Frisvold er utdannet statsviter og har jobbet i Brüssel i 23 år, bl.a. med å representere deler av norsk næringsliv i EU.

Tidligere var han medlem av Høyre, men ble provosert av at vår sittende regjering kun taler oljeindustriens sak. Som en konsekvens av dette og sitt engasjement for å bekjempe klimaendringer meldte Paal seg ut av Høyre og inn i MDG.

Frisvold arbeidet for Miljøstiftelsen Bellona i Brussel 2005-2013, og var arbeidende styreleder i Bellona Europa. Han har også vært leder av Europabevegelsen i Norge 2009–2013, og i 2007 ble han kåret til Årets europeer. I dag jobber han som EU-rådgiver for SINTEF og Avfall Norge. I tillegg driver han nettsiden europeisk politikk.

I 2001 grunnla han konsulentselskapet Brüsselkontoret AS. Før har han arbeidet for EFTA-sekretariatet, OECD-sekretariatet i Paris, Norges Rederiforbund, Utenriksdepartementet, og på Innovasjon Norges avdeling ved den norske ambassaden i Beijing.

Valgkomiteen innstiller på Paal Frisvold fordi han har et bredt kontaktnettverk med De Grønnes representanter i Europaparlamentet, og god kunnskap om hvordan EU og dets indre maskineri fungerer. Han er opptatt av det grønne skiftet, spesielt overgang til fornybare ressurser, og vil kunne bidra som en verdifull ressurs i å opprettholde og knytte kontakt med den grønne bevegelsen i Europa.

 

Benkekandidat: David C. Jourdan, f.1978

David C. Jourdan er utdannet statsviter (master i europeisk politikk) og teolog. Han har jobbet de siste 11 årene i Utenriksdepartementet. Der har han arbeidet med europapolitikk, fred og sikkerhet, næringsfremme, demokrati og menneskerettigheter, og bistandspolitikk. Han har vært utstasjonert ved ambassadene i Nairobi og Lisboa. Tidligere jobbet han i Utlendingsdirektoratet, og han har vært fredskorpser for Kirkens Nødhjelp i Sør-Afrika.

Det siste halve året har Jourdan vært medlem av MDGs Utvalg for internasjonal solidaritet og deltatt aktivt i utarbeidelsen av resolusjonsforslag til landsmøtet.

Jourdan vil være en ressurs for Internasjonalt utvalg gjennom sin brede erfaring fra utenrikstjenesten, diplomatisk påvirkningsarbeid og europeisk politikk. Han har et brennende engasjement for grønn utenrikspolitikk og er opptatt av at MDG både kan lære fra og inspirere andre grønne partier i Europa og verden for øvrig.

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiten er partiets høyeste organ mellom landsmøtene i saker som gjelder tolkning av vedtekter, kontroll med at disse følges, at budsjettet følges, og bruk av partiets midler. Komitéen har innsyn i alle partiets arkiver og talerett i alle møter. Det er derfor viktig at komitéen har tillit i partiet, opptrer uhildet, er ryddige og de fleste tilfeller jobber stillferdig.

Gjennom arbeid i komitéen tilegner man seg en god organisasjonsforståelse, og innsikt i ulike interne problemstillinger. Man har også en rolle i å tolke og videreutvikle retningslinjer, for eksempel i forbindelse med valg og nominasjoner rundt om i landet.

Valgkomitéen vektlegger erfaring og kontinuitet i kontrollkomitéen. Det kom inn flere nye medlemmer i kontrollkomitéen i fjor, som har gjort en solid jobb. I år tar nærmest alle gjenvalg, og derfor ser valgkomitéen det som bra at de som ønsker skal fortsette å sitte i komitéen og videreutvikle sin egen rolle. Vi er likevel så heldige at vi har kunnet innstille på en ny kandidat som vi tror vil tilføre erfaring fra ulikt juridisk arbeidsfelt. Med vår innstilling får vi en kontrollkomité som godt ivaretar dets viktige arbeid, og ved behov kan videreutvikle sin egen rolle.

 

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Leder: Tore Bergum (gjenvalg)

Nestleder: Adam Tumidajewicz (gjenvalg)

Elsa Skjong (gjenvalg)

Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg)

Ida Jordal (gjenvalg)

  1. vara Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg, ny rolle)
  2. vara Erik Seglem Bø, (ny)
  3. vara Kristin Gjørv (gjenvalg, ny rolle)

 

Grønt Kvinnenettverk

Grønt Kvinnenettverks (GK) formål er å sikre at Miljøpartiet De Grønne formes og frontes også av kvinner, og kvinners perspektiver, i samsvar med partiets ambisjoner om kjønnsbalanse. GK skal jobbe for partiets medmenneskelige fokus, både internt og eksternt. GK skal arbeide for likeverd mellom kjønnene på alle samfunnsområder, og at MDG skal engasjere kvinner i alle samfunnslag til grønt politisk arbeid. GK jobber med likeverd, likestilling og respekt innad i partiet. Nettverket skal arrangere møter, kurs og samlinger for interesserte partifeller uavhengig av kjønn, og bidra til å bygge opp kunnskap og selvtillit hos partiets medlemmer. Politisk skal GK fordype seg i kjønnsrelaterte spørsmål, og i et lengre perspektiv vil nettverket sette ned faggrupper om kvinnepolitiske spørsmål og bidra til å utvikle De Grønnes politikk og organisasjon.

 

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Leder : Ane Reinan (gjenvalg)

Nestleder: Nikki Schei (gjenvalg)

Almaz Asfaha (gjenvalg)

Avind Khadir (ny)

Pauline Tomren (ny)

Linnea Saatvedt Dahr (ny)

Danielle Hansen (ny)

Hilde Strand (ny)

  1. Vara : Håkon Benjaminsen (gjenvalg)
  2. Vara : Hanne Gideonsen (ny)

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle