MDG i nytt blågrønt styre i Trondheim

Miljøpartiet De Grønne skal nå styre Trondheim sammen med Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Her er planen for å skape et grønt, moderne og sosialt velferdssamfunn!

– Dagen i dag er historisk. For første gang inngår MDG et samarbeid til sentrum-høyre i Trondheim. Jeg er stolt og glad for at de seks partiene har klart å bli enig om en politikk som vil gjøre byen grønnere, mer inkluderende og levende. Nå vil det være Trondheim som er ledestjerna for grønn byutvikling i Norge, sier Line Fjørstad i Trondheim MDG.

MDG er nest største parti i koalisjonen. Fjørstad sier de seks partiene har blitt enige om mer grønn politikk enn hun trodde var mulig.

– Jeg vil trekke frem to ting jeg er spesielt stolt av i dag. Det første er at vi skal få mer plass til folkeliv, næringsliv og kulturliv i Midtbyen. Vi skal gradvis erstatte gjennomgangstrafikken og gateparkeringen i sentrum, og frigjøre større byrom rundt Torget og gågatene. I løpet av de fire neste årene vil vi få gjennomført viktige grep for å gjøre vårt bysentrum bedre for barn og eldre, kultur og næringsliv, ja, rett og slett bedre for alle!

Line Fjørstad i MDG poserer med gruppelederne fra de andre partiene som skal samarbeide. De står utendørs med vakre Trondheim i bakgrunnen.

Tillermarka er reddet

Det andre hun trekker frem er en stor satsing på å ta vare på naturen.

– Vi er enig om at arealnøytralitet skal ligge til grunn for byutviklingen, og vi skal innføre noe helt nytt: Et nytt og detaljert naturbudsjett og -regnskap som styringsverktøy. Tillermarka bevares for de som kommer etter oss, og vi er enige om et klart og tydelig nei til nedbygging av turområdene ved Steintrøa, og etablere bynaturpark på Lade.

Fjørstad benyttet anledningen til å takke de mange ildsjelene som har kjempa for nærnaturen i byen.

– Takk for at dere bidro til at vi nå står her og kan juble sammen for grønne gjennomslag.

Les og se video hos NRK: Pressekonferanse om nytt styre i Trondheim

Fortsatt sosial politikk i Trondheim

Frem til nå har MDG vært med på å styre byen med blant annet Arbeiderpartiet. 

– Vi har samarbeidet med Ap i veldig mange år, og jeg er helt trygg på at vi ikke hadde fått like mye gjennomslag i klima- og miljøpolitikken som det vi har fått her. Og på denne siden får vi inntrykk av at det er en helt annen vilje til å stå sammen om politikken vi har blitt enig om, sier Fjørstad.

Hun er opptatt av at Trondheim fortsatt skal ta godt vare på alle innbyggerne.

– Vi har mye bra sosial politikk i denne plattformen. En viktig grunn til at vi satser på å gjøre det enklere for folk å gå, sykle og reise kollektivt er at vi vet at de med lavere inntekt er mer avhengig av alternativer til bilen, sier Fjørstad.

– Vi skal også redusere prisen på enkeltbilletter og kutte prisen for studenter. Vi skal innføre et fritidskort for ungdomsskoleelever på 2000 kr per år. Og vi skal satse mer på sosial boligpolitikk.

MDG er også opptatt av at kommunen fortsatt skal ha et levekårsbudsjett, som skal brukes sammen med pengebudsjettet i styring av kommunen.

Her er noen av høydepunktene fra den nye politiske plattformen

Trondheim skal bli klimanøytral innen 2030. 

 • Trondheim skal bli klimanøytral innen 2030, og klimastrategien skal videreutvikles til å ha mer fokus på hvordan privat næringsliv kan bidra til mer klimakutt.
 • Utslippene fra avfallsforbrenning skal fanges og lagres i samarbeid med Statkraft og andre kommuner i regionen.
 • Samarbeide med næringsaktører om å sørge for at alle egnede kommunale flater dekkes med solceller.
 • Jobbe opp mot staten for å innføre forsøk med nullutslippssoner i nye utbyggingsområder, og for å få mulighet til å stille krav om utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet i privat regi.
 • Sette av flere parkeringsplasser til bildelingsordninger, og føre en restriktiv parkeringspolitikk hvor vi blant annet reduserer antall parkeringsplasser ved nybygg.
 • Bruke innkjøpsmakten strategisk for å nå kommunens overordnede klima-, samfunns- og bærekraftsmål.
 • Legge til rette for mer gjenbruk og deling av varer og tjenester. Der det er mulig skal vi gjøre det enklere for kommunale virksomheter å velge brukt framfor nytt i anskaffelser.

Ta bedre vare på naturen i og rundt byen

 • Arealnøytralitet skal ligge til grunn for byutviklingen, og vi skal etablere naturbudsjett og -regnskap som styringsverktøy.
 • Satse på naturrestaurering, inkludert beplantning på bebygd areal.
 • Verne naturområdene ved Fuglmyra/Steintrøa for utbygging, og kun gjennomføre nødvendig vedlikehold og skånsom oppgradering av eksisterende sti- og løypenett. 
 • Området fra Ringve museum til Ringvebukta, mellom Lade allè og fjorden får status som friluftslivsområde i kommuneplanens arealdel, samtidig som det utredes hvordan Norges første bynaturpark kan etableres. Det skal ikke bygges nytt, utover på tomter som er ferdigregulert eller allerede bebygd.
 • Tillermarka bevares, gjennom å gjenopprette rød strek fra KPA før 2013 og tilbakeføre til LNF-R.

Bilfritt byliv. Midtbyen åpnes for byliv, kollektiv, sykkel og gange.

 • Gradvis erstatte gjennomgangstrafikken og gateparkeringen i sentrum, med flere bilfrie gater og soner som kan fylles med byliv.
 • Frigjøre deler av Munkegata og flere andre gater og byrom i tilknytning til Torget og Nordre gate for et mer levende byliv.
 • Etablere et skeivt byrom og regnbuegater.
 • Tilby rimeligere gategrunnsleie i Midtbyen.

Bedre og billigere kollektivtransport.

 • Flere avganger på bussen, særlig i ytre bydeler
 • Innføre nye og mer fleksible enkeltbilletter, som blir billigere jo oftere man reiser.
 • Kutte kollektivprisene for studenter
 • Arbeide for å forlenge Gråkallbanen
 • Arbeide for å innføre bytog på strekningen Skansen, Marienborg, Lerkendal, Leangen, Lademoen og Sentralstasjonen.

Trappe opp satsingen på gange, sykkel og trygge skoleveier 

 • Kommunal plan for sykkeltiltak skal gjennomføres som planlagt, gjerne raskere om mulig. 
 • Redusere fartsgrenser i nærheten av skoler og barnehager der det er nødvendig for å sikre at flest mulig unge skal kunne gå og sykle trygt hele året.
 • Gjøre det enklere å ferdes i byen for alle aldersgrupper ved å gjøre byen mer universelt utformet og satse på økt vinterdrift.
 • Trappe opp vedlikeholdet av kommunale veier, også gang- og sykkelveier.

Bærekraftig mat

 • Løfte fokuset på mat og helse i samarbeid med matkultursentrene og skolehager.
 • Videreføre prøveprosjektet med gratis skolemat på Lilleby skole, evaluere dette og vurdere å innføre et nytt prøveprosjekt med gratis skolemat i bydeler tilknyttet områdesatsingene. Det skal gjøres på en bærekraftig måte, gjerne i samarbeid med lokale matprodusenter og restaurant- og matfag ved de videregående skolene.
 • Lokal matproduksjon skal stimuleres til variasjon innen produksjonsmetoder og gi økt selvbergingsgrad i regionen.
 • Mattilbudet i kommunen skal være sunt, bærekraftig og benytte lokale ressurser.

Sosial boligpolitikk

 • Bruke erfaringene fra blant annet Bopilot, Svartlamon og boligstiftelsens prosjekter på Mellamon og Yrkesskolevegen for å etablere en tredje boligsektor. Sektoren vil befinne seg i skjæringspunktet mellom kommunale boliger og det kommersielle leiemarkedet. Målet med tredje sektor er å sikre gode, trygge allmennboliger med langsiktige kontrakter.
 • Åpne for at Studentsamskipnadens boliger og andre boliger med ideelt formål gis fritak fra eiendomsskatt.
 • I større grad bruke tilsynsmakt og regelverk, for å unngå ulovligheter i bolig- og eiendomsbransjen.
 • Tilby varierte boformer for eldre, herunder mer tilpasning av egen bolig, seniorboliger, bokollektiv og demenslandsby i samarbeid med private aktører.
 • Bruke eierskapet i Nyhavna til å utvikle en nyskapende bydel, hvor det også er rom for boligsosiale tiltak.

Demokrati

Holde politikere etterrettelige gjennom sterk innsynsrett, åpenhet om økonomiske interesser, og streng håndheving av habilitetsregler og karanteneperioder.

Partiene er enige om å innføre parlamentarisme, altså at det skal dannes en "byregjering" som skal styre byen. Dette kan ta omtrent et år.

Enklere NAV

 • Gjennomføre pilotprosjektet “Et enklere Nav” for bedre oppfølging av ungdom utenfor utdanning og arbeid, med mål om et enklere og mer tillitsbasert NAV.
 • NAV skal bli enklere og mer tillitsbasert. Flere yngre voksne skal få tid og riktige verktøy for en bedre vei inn i fellesskapet.

Les hele planen her!

 

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle