Krigshandlingene må stanses umiddelbart

Her er MDGs standpunkter i den pågående krigen i Gaza og annet knyttet til Israel og Palestina.

Oppdatering januar 2024: 

  • MDG ønsker full boikott av israelske varer og tjenester.
  • Ingen våpen eller våpendeler produsert av norske selskaper i Norge eller i utlandet må havne på Israels hender.
  • MDG støtter at Den internasjonale domstolen ICJ skal undersøke mulig folkemord i Gaza, og ber Israel rette seg etter ordrene fra ICJ.
  • MDG mener regjeringen må innføre flere tiltak mot hatytringer og jødehets
i Norge.

Resolusjon vedtatt 26.11.2023:

Krigshandlingene må stanses umiddelbart

Det må etableres en varig våpenhvile mellom de stridende partene. Verdenssamfunnet og de internasjonale stormaktene må ta en mer aktiv rolle for å presse partene til å inngå og opprettholde våpenhvile.

Befolkningen på Gaza må umiddelbart få tilgang til nok nødhjelp, medisinsk bistand og grunnleggende forsyninger, ved at det opprettes humanitære korridorer. Israel og Egypt må tillate at det opprettes flyktningekorridorer og at alle utenlandske statsborgere kan forlate Gaza. 

Alle brudd på folkeretten, og alle angrep på sivile og sivil infrastruktur må fordømmes. Uavhengige aktører som FN og den internasjonale krigsforbryterdomstolen må få tilgang til å kunne dokumentere og etterforske alle angrep hvor sivile blir skadet og drept og hvor sivil infrastruktur blir angrepet. Om dette ikke lar seg gjøre bør det vurderes om en bredt sammensatt koalisjon av land gis tilgang til å kunne overvåke Gazastripen fra sjøsiden og luften for å kunne dokumentere all krigføring og brudd på folkeretten. 

Regjeringen må sikre at forsvarsmateriell produsert i Norge eller av norske selskaper ikke eksporteres direkte eller via tredjeland til Israel. Forbud mot videresalg må inn i alle kontrakter som gjelder forsvarsmateriell produsert i Norge eller av norske selskaper. 

Norge bør ta en langt mer aktiv rolle i samråd med andre stater for å påvirke land som USA og Tyskland, til å stanse all økonomisk og militær støtte så lenge Israel står bak drap på sivile, angrep på sivil infrastruktur, blokade, brudd på folkeretten og folkerettsstridige okkupasjoner.

Til tross for at det er begått drap mot sivile og terror i denne konflikten, må det etableres og opprettholdes dialog så langt det lar seg gjøre. Det må legges større diplomatisk press på alle parter for å sørge for at drap på sivile stanser og at gisler løslates. 

Norge må ta initiativ til en internasjonal innsats for å tilby palestinske barn som er hardt skadet i krigshandlingene i Gaza umiddelbar helsehjelp og grundig medisinsk oppfølging i europeiske land. Regjeringen må tilby å ta imot et stort antall barn som kan få medisinsk behandling her i Norge. Barna må få reise sammen med sine familier.

Se video med Lan og "onkel" Ty som kom til Norge som skadd barn under Vietnamkrigen:

De ansvarlige må stilles for retten

Det må innføres internasjonale sanksjoner mot ledende figurer i Hamas, IDF og Israels regjering som står bak drap på sivile. Norge bør umiddelbart innlede dialog med EU for å samle europeisk støtte bak felles sanksjoner, og videreføre et slikt arbeid i FN for å samle global støtte. 

Norge må samle støtte internasjonalt for å styrke den internasjonale krigsforbryterdomstolens jurisdiksjon og mandat. Domstolens funksjon må brukes til å holde krigsforbrytere fra Hamas, IDF og Israels regjering ansvarlige for alle overgrep og drap på sivile som bryter med folkeretten.

Regjeringen må utrede kriminalisering av handel med selskaper og andre aktører som opererer i okkuperte områder i strid med folkeretten og Stortinget må vedta lovgivning som innfører forbud mot handel med produkter og tjenester med opphav fra okkuperte områder. Norske myndigheter og selskaper må gjennomgå sine eierandeler, innkjøp og anbud for å kartlegge mulige bidrag og eierskap knyttet til økonomisk aktivitet i okkuperte områder. 

Det bør opprettes en uavhengig internasjonal etterforskning for å kartlegge hvordan Hamas har fått tak i store mengder våpen, hva som har vært rollen til land som Iran, Russland og Qatar i konflikten og deres potensielle forsyning av våpen til Hamas. Det bør også kartlegges om Israel hadde kjennskap til våpenleveransene og planleggingen av terrorangrepet den 7. oktober.

Alle land har et ansvar for å skape grunnlag for langsiktig fred 

MDG mener Norge må gå inn for en langsiktig hjelpepakke til Palestina, etter modell fra Nansen-programmet for Ukraina. Verdenssamfunnet må i samråd med demokratiske palestinske organisasjoner bidra til en storstilt gjenoppbygging av et Gaza med demokratiske styresmakter. Samtidig må verdenssamfunnet sikre at forsyninger og maktposisjoner ikke havner i hendene på antidemokratiske og autoritære bevegelser som er villige til å begå terrorhandlinger. 

Israels nåværende blokade av Gazastripen må opphøre og mennesker som bor der må få muligheter til å reise, leve og arbeide utenfor Gazastripen.

Norge må arbeide opp mot menneskerettighetsrådet i FN for å få flere uavhengige observatører og etterforskere på plass i Vestbredden som kan dokumentere og etterforske overgrep, drap og okkupasjon. Norge må videre arbeide for at sikkerhetsrådet kan diskutere mulighetene for å få fredsbevarende FN-styrker på plass i de mest konfliktfylte områdene så raskt det lar seg gjøre. 

MDG fordømmer Israels ulovlige ekspansjoner på Vestbredden. Israelske bosettere må stanse alle ekspansjoner på Vestbredden og det internasjonale samfunnet må sørge for at det blir mulig med internasjonal straffeforfølging av disse. Alle ulovlig okkuperte områder må tilbakeføres og skader må kompenseres for. 

Det bør opprettes en systematisk og langvarig internasjonal innsats for å tilby nok helsepersonell til utsatte områder med mål om å motvirke fysiske skader, uførhet, traumer og psykiske lidelser i de befolkningene som har blitt utsatt for krigsforbrytelser og vold.

utviklingen med økt antisemittisme og hat mot muslimer i Norge og andre land må aktivt motvirkes og storsamfunnet må stille opp for å sikre tryggheten til minoriteter. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge bør styrkes for å sikre god dialog mellom representanter fra ulike tros- og livssynsretninger. Vi vil prioritere flere ressurser til at politiet kan følge opp hatkriminalitet i større grad enn i dag.

Norge må ta en aktiv rolle for å styrke organer som FN sitt mandat og ressurser til å iverksette grep som bruk av fredsbevarende styrker eller sanksjoner for å forebygge og gripe inn i konflikter før store antall sivile liv går tapt. Verdens land må samlet finne løsninger som motvirker misbruk av vetomakt i sikkerhetsrådet når dette står i veien for å gripe inn av svært tungtveiende menneskelige og fredsbevarende hensyn. 

Verdenssamfunnet må legge til rette for at det gjennomføres demokratiske valg på Vestbredden og Gaza, og at Gaza og Vestbredden får et samlet demokratisk styre. Verdenssamfunnet må respektere utfallet av et slikt valg og opprette diplomatiske forbindelser med den nye regjeringen. 

Les også forrige resolusjon: MDG fordømmer krigshandlinger

En tostatsløsning må på plass

Norge må anerkjenne Palestina som stat, opprette en ambassade i landet og være en tydelig pådriver for at Palestina får tilgang til alle internasjonale fora og beslutningsarenaer som andre stater har tilgang til. 

Norge må i samråd med andre demokratiske land ta initiativ til en gjenopptagelse av dialog og forhandlinger gjennom FN for å få på plass en forpliktende tostatsløsning med juridisk bindende grenser og rammer som respekterer begge lands ønsker så langt det lar seg gjøre. Verdenssamfunnet må forplikte seg til å håndheve en slik avtale i årene som kommer ved behov, også gjennom å åpne for bruk av fredsbevarende FN-styrker. 

Norge, verdenssamfunnet og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner må gi økt støtte til å bygge opp demokratiske organisasjoner og institusjoner i Israel og Palestina og nærliggende land i årene som kommer, for å motvirke at polariserende krefter og autoritære land utnytter fattigdom, mangel på ressurser og ekstreme ideologier eller religiøse tolkninger til å øke konfliktnivået i regionen.

Norge må i samråd med andre demokratiske land sørge for at de palestinere som ønsker å flykte til trygge omgivelser får mulighet til det, uten at kravet om en tostatsløsning undergraves. Palestineres rett til å returnere til palestinske områder må vernes om, og deres mulighet til bosetting og landområder må sikres. 

Norge må jobbe aktivt for å sikre UNRWA tilstrekkelig finansiering - på lang og kort sikt. Finansiering av UNRWA kan aldri brukes i et politisk spill for å straffe Hamas. 

Norge må jobbe for at palestinske flyktninger sikres rettigheter på lik linje med andre flyktninger. Det bør opprettes et internasjonalt flyktningprogram som sikrer en rettferdig og rask fordeling av flyktninger. 

Norge og andre land må legge økt press på Israel slik at de gir alle innbyggere like rettigheter og det sikres at palestinere som lever i Israel eller Palestina sikres rett til egen eiendom og grunnleggende trygghet. Israel må stanse udemokratiske praksiser som for eksempel det å frarøve ulike minoriteter statsborgerskap og avslutte all bruk av apartheid-systemer på Vestbredden og Gaza.

Norge må bruke sine forbindelser med de stridende partene og stille seg til disposisjon for å megle i konflikten.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle