Redd insektene – for menneskenes og naturens skyld

Tap av insekter og andre arter er en like alvorlig krise som de menneskeskapte klimaendringene. Alle arter har verdi i seg selv, men vi taper også økosystemtjenester som insektene står for og som vil koste samfunnet vårt mye. Hele 75 prosent av avlingene våre bestøves av insekter og 30 prosent av maten vår er direkte eller indirekte avhengig av bestøving fra bier. I Norge er en av tre biearter, inkludert humler utrydningstruet. Årsakene er blant annet at vi ødelegger insektenes leveområder og mattilgang med inngrep og sprøytemidler.

EU-kommisjonen anslår at 87,5 prosent av planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving. Bare bienes innsats anslås å være verd 1300 milliarder kr hvert år.

Den viktigste forutsetningen for å sikre norske insektarter og de viktige funksjonene de de utøver er oppdatert kunnskap om utbredelse og status. Det vil gi grunnlag for å bevare de viktige artenes leveområder og beskytte dem mot skadelig påvirkning.

I Norge vet vi for lite om insektenes tilstand og om hvilke av dem som er viktigst for oss. Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for å snu disse trendene, men i stats- budsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å kutte nær 150 mill. kr. til naturmangfold, inkludert tiltak som er viktige for insektene.

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer regjeringen og støttepartiene til å bevilge midler til et kunnskapsløft og konkrete tiltak for å redde insektene. Insekter må kartlegges, særlig i forbindelse med forslag om inngrep. Mye kan gjøres med bevisst planlegging og enkle tiltak. De Grønne oppfordrer fylker og kommuner til å sette mål om å bevare sine insektarter, planlegge helhetlig, involvere jord-og skogbruket og andre aktører og gjennomføre konkrete tiltak for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter.

Å bevare våre insekter er å sikre grunnleggende og økonomisk viktige økosystemfunksjoner. Å bevare insekter gir oss dessuten vakre og frodige bygder og byer, og det gir oss forståelse og kunnskap som vi trenger til å forme en god framtid.

De Grønne oppfordrer regjering, fylker og kommuner til å prioritere:

 • God arealplanlegging basert på oppdaterte data for alle områder.
 • Bevaring av natur- og kulturlandskap i byer og tettsteder.
 • Sterkt redusert bruk av kjemikalier og sprøytemidler.
 • Vern, bevaring og kartlegging av grøfte- og slåttkanter.
 • Vern av gammel skog og trær. La død ved ligge.
 • Kompetanseøkning i skolen, næringslivet, kommunene og myndigheter.
 • Naturvennlig statsbudsjett.

Anbefalte tiltak for bevaring av insekter i Norge:

 • Jobbe for bevaring av natur- og kulturlandskap som fungerer som viktige leveområder for mange insekter, samt sammenhengende grøntarealer (korridorer).
 • Legge til rette for gode habitat for stedegne arter og for et generelt økt artsmangfold både i landbruksområder og distriktene forøvrig og i byer, f.eks. ved å legge til rette for blomstereng i offentlige områder.
 • Følge anbefalinger fra Sabima, Natur og Ungdom og WWF om et mer naturvennlig statsbudsjett
 • Jobbe for at KLDs ramme i SB økes betraktelig (mellom 1 og 1,5 mrd kr økning fra regjeringens forslag i 2018) med mål om et mer insekt- og naturvennlig statsbudsjett.
 • Gi målet om økt matproduksjon i Norge klare økologiske rammer slik at økt matproduksjon ikke går utover insektenes leveområder, blant annet ved å redusere innslag av monokulturer.
 • Jobbe for en nasjonal tilskuddsordning for insektvennlige tiltak, eksempelvis: Smart kantslått, bie-vennlig beplantning for hele sesongen, etablering og skjøting av blomstereng, økt bruk av spiselige vekster, sammenhengende naturarealer og grøntområder, kartlegging, bevaring og restaurering av grøftekanter og kantsoner, og grønne tak.
 • Jobbe for at sprøytemidler tas ut av bruk i kommunenes drift av grøntområder, og øke oppslutningen rundt økologisk og mangfoldig matproduksjon som ikke bruker kjemiske sprøytemidler.
 • Fremme smart kantslått langs veier og rundt dyrka jord
 • Jobbe for vern av grøfter og pålegg om tilstrekkelig kantsone rundt dyrka mark som både hindrer avrenning til vassdrag og verner insektvennlige vekster.
 • Jobbe for økt vern av gammelskog, gamle trær, som hule eiker og at død ved får ligge.
 • Jobbe for økte ressurser til naturkartlegging både nasjonalt og lokalt, for å registrere og øke kunnskapen om sårbare arter, og kartlegge systemisk viktige insektarter i Norge (nøkkelarter).
 • Øke støtten til organisasjoner som jobber konkret med utfordringer knyttet til insektenes levekår og biologisk mangfold.
 • Jobbe for økt miljøkompetanse med fokus på insekter i kommunene (ny post i SB, kap 571)
 • Jobbe for finansiering av et kunnskapsløft i skoler og barnehager, i landbruket og i kommunene med fokus på insekter og deres levevilkår.
 • Jobbe for at det alltid utføres registreringer av naturverdier i felt når konsekvenser for naturverdier skal utredes i forbindelse med alrealdisponeneringer.

 

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes Landsstyre 3.desember 2017.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle