Naturbevaring, energiproduksjon og solceller

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 18.06.2023

For å ta bedre vare på naturen vil Miljøpartiet de Grønne jobbe for at

 • Nullalternativet (ikke å bygge) ved konsekvensutredninger i utbyggingsprosjekter alltid er et reelt alternativ der hensyn til natur vektes tungt. 
 • Konseptet samfunnsnytte omdefineres for å inkludere økologisk bærekraft - både i kort- og langsiktig perspektiv
 • Offentlig forvaltning må styrkes for å sikre god og grundig utredning og oppfølging av saker som gjelder natur

For å produsere mer naturvennlig energi vil Miljøpartiet de Grønne: 

 • Legge bedre til rette for produksjon av nærenergi på næringsarealer, langs motorveier og i andre nedbygde arealer.
 • Jobbe for at ENOVA og Innovasjon Norge skal gi støtte til vindturbiner på nedbygde arealer tilknytta gårder og nabolag.
 • Jobbe for en ordning der nabolag, ikke bare borettslag, kan etablere lokale energisamfunn og dele strøm direkte uten å gå veien om linjenettet
 • Prioritere tilgang i nettet. Det må utarbeides nasjonale retningslinjer for en prioritering av prosjekter for tilknytning til strømnettet, hvor det grønne skiftet og Norges klima- og miljømål legges til grunn for prioriteringen, eksempelvis ved at prioriteringen baseres på EUs taksonomi. 
 • Solenergi bør først og fremst etableres på andre steder enn i naturområder, som grå areal, næringsområder, langs motorveier, på tak, eller i landbruket dersom dette kan kombineres med annen landbruks-drift av arealet (f.eks beite). Større frittstående solenergianlegg (> 1 MWp) og anlegg som krever konsesjon skal ikke bygges i uberørt natur, eller i områder der det kommer i konflikt med natur eller friluftsinteresser. Etableringen av anlegg skal heller ikke medføre andre inngrep (veier, nettanlegg) som kommer i vesentlig konflikt med slike interesser. 
 • At etableringen av solcelleanlegg aldri skal føre til at store områder blir inngjerdet, til skade for allemannsretten, vilt og folks tilgang til naturen. 
 • At det for større bakkemonterte solenergianlegg stilles krav om tilbakeføring av til opprinnelig tilstand ved endt levetid, samt stilles bankgaranti, på samme måte som for vindkraftkonsesjoner.
 • At det skal forskes mer på etablering av solenergianlegg i norsk natur - for å bli bedre kjent med konsekvenser knyttet til positive og negative lokale miljøvirkninger , samt avrenning fra slitasje på panelene i vårt barske klima.
 • At offentlige innkjøpere av solceller stiller krav til lang levetid, produksjon under verdige arbeidsforhold og krav til gjenvinning eller ombruk ved endt levetid og velger leverandører som er med i PV Cycle eller liknede. Det bør etableres en felles ordning som hjelper forbrukere og næringsliv å finne fram til og velge slike paneler. 
 • Visuelle argumenter mot etableringen av solcelleanlegg skal vurderes i områder hvor mange ferdes i naturen. Visuelle virkninger på dyre- og fugleliv er lite kjent, og må utredes ordentlig.
 • At bakkemontert solkraft skal innordnes i plan- og bygningsloven på lik linje med vindkraft på land for å sikre kommunene tilstrekkelig påvirkningsmulighet i konsesjonsbehandlingen.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle