Livet i havet

Havene dekker mer enn to tredjedeler av jordoverflaten. Det rommer rike og avanserte økosystemer med et enormt artsmangfold.. Vi har fortsatt bare kartlagt en liten del av de livsformene som finnes der. Nå kan mange av artene i havet bli utryddet før vi rekker å dokumentere at de noensinne har eksistert. Menneskelig aktivitet har ført til utryddelse av livet i havet som er like dramatisk som utryddelsen av livet på land. Antallet fisk, sjøfugl, hval og andre dyr i havet er blitt halvert de siste 40 årene. For hvert tiår som passerer blir havene fattigere og tommere. Den kritiske situasjonen for havet skyldes blant annet klimaendringer og havforsuring, overfiske, oppdrett, turisme og råstoffutvinning av olje og mineraler. Et av de raskest voksende problemene er forsøplingen av verdenshavene og kysten. Hvis dagens utvikling fortsetter vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. I tiårene som kommer må alle verdens kystnasjoner ta ansvar for å snu utviklingen i sine områder, i tillegg til å jobbe sammen for internasjonale avtaler. Norge er en stor hav- og kystnasjon som forvalter enorme naturverdier i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og langs hele kysten. Råderetten over disse områdene gir oss et stort ansvar. Det gir oss også en stor mulighet til å vise at den negative utviklingen kan snus. Norge har lykkes med god forvaltning av mange fiskebestander, mens andre er svært sårbare. I tillegg utgjør oppdrettsnæringen, marin forsøpling, petroleumsvirksomhet og dumping av gruveavfall kritiske miljøutfordringer langs kysten. De Grønne mener at samtlige av disse utfordringene må møtes med kraftfulle mottiltak i den kommende stortingsperioden.

 

De Grønne vil:

 • Arbeide for innføring av en marin verneplan med mål om at ti prosent av havarealene innenfor territorialgrensen vernes før 2027.
 • Styrke naturmangfoldloven ved å gjøre områdevern, utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende for alle norske havområder.
 • Initiere en egen lov om helhetlige forvaltningsplaner for havområdene for å sikre en økosystembasert forvaltning av havressursene.
 • Ta initiativ til et internasjonalt belønningssystem for vern av viktige havområder og stans av overfiske etter modell fra den norske regnskogsatsingen.
 • Etablere en egen handlingsplan for å gjenetablere ødelagt tareskog og verne oppvekstområder for yngel og ungfisk.
 • Starte et landsdekkende oppryddingsprosjekt av spøkelsesgarn og tapte ruser, teiner og liner.
 • Støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper for å redusere uønsket bifangst og stoppe spøkelsesfiske.
 • Styrke innsatsen for giftopprydding i fjorder, elver og havner for å sikre trygg, norsk sjømat og ren natur.
 • Oppskalere innsatsen mot marin forsøpling kraftig ved å styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, etablere en skjærgårdstjeneste langs hele kysten og etablere mottaksanlegg for marint avfall.
 • Sørge for et permanent vern mot petroleumsaktivitet i særlige verdifulle og sårbare havområder, som Lofoten, Vesterålen og Senja, iskantsonen, polarfronten i Barentshavet og Norskehavet, havområdet rundt Jan Mayen, Mørebankene, Iverryggen, samt Skagerrak.
 • Sikre korallrev, ålegressenger og andre sårbare naturtyper som gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr ved å etablere fredningsområder og oppdrettsfrie soner.
 • Styrke vernet av korallrev og andre viktige marine leveområder som ligger i vårt 10 Arbeidsprogram 2017-2021 territorialfarvann.
 • Bygge opp bestander av truede arter, og sikre at høsting av marine arter skjer i tråd med forskningsbaserte råd. • Etablere en egen handlingsplan for å bedre situasjonen for sjøfugler.
 • Arbeide internasjonalt mot overbeskatning av fisk og andre marine arter.
 • Ta initiativ til et internasjonalt forbud mot utkasting av fisk.
 • Styrke fiskerioppsynets lokale tilstedeværelse langs hele kysten og trappe opp arbeidet med å forebygge ulovlig fiskerivirksomhet.
 • Forby bunntråling.
 • Gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet. • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen.
 • Styrke og utvide ordningen med nasjonale laksefjorder og utrede en tilsvarende ordning for andre sårbare fiskebestander som fjordtorsk

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle