Fyll opp verktøykassa til kommunene i klimapolitikken

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 18.06.2023

  • Gi kommunene oppdatert datagrunnlag for hvor stor andel hver kommune må kutte for at Norge skal innfri sine forpliktelser under Paris-avtalen. Datagrunnlaget må skille ut utslipp som kommunen reelt sett har anledning til å kutte selv, og hva som er et statlig eller fylkeskommunalt ansvar. Kommunene har i dag tall fra Miljødirektoratet over utslipp fra egen kommune, men disse er mangelfulle og de skiller ikke mellom hvem som faktisk kan gjøre noe med utslippskildene eller hvor mye kommunen må kutte fram mot 2030 for å bidra til det nasjonale målet.
  • At klimabudsjetter og oppfølgingen av klimatiltak må være et krav til alle kommuner og fylkeskommuner iht kommuneloven slik at vi ikke blir avhengige av dugnadsarbeid for å lykkes i klimaarbeidet
  • Gi kommunene anledning til å innføre nullutslippssoner hvor kun kjøretøy uten utslipp kan kjøre, både for å kutte utslipp og for å bedre lokal luftkvalitet. Statens Vegvesen har anbefalt at kommunene gis adgang til å innføre lavutslippssoner, likevel har kommuner som har søkt om dette fått avslag av Regjeringen.
  • At kommunene har mulighet til å innføre nullutslippssoner i sjøen for å bidra til omstilling av båtparken og mindre støyforurensning i sårbare naturområder.
  • Vi ber Regjeringen om å styrke Plan- og bygningsloven som klimaverktøy, for eksempel gjennom å tydeliggjøre bestemmelser i loven og eventuelt sikre andre lovhjemler slik at det blir tydelig at det kan stilles klimakrav til alle utbyggere knyttet til materialbruk, massehåndtering, energiproduksjon og utslipp fra anleggsmaskinger, m.m.
  • Gi kommunene anledning til å si nei til kapasitetsøkende motorveiprosjekter som fører til økte utslipp, kø og dårligere luftkvalitet, slik som E18 Vestkorridoren inn til Oslo og E39 Rogfast og Hordfast til Stavanger og Bergen. I dag blir innsatsen mange bykommuner legger ned for å redusere trafikken og forurensing nullet ut av at staten bygger svære motorveier til mange milliarder, selv når de motsetter seg prosjektene.
  • Gi kommunene anledning til å si nei til anløp av cruisebåter, også der havna er organisert som interkommunale selskaper. Cruisetrafikken har høye utslipp, og er mange steder til hinder for bærekraftig turisme og god byutvikling.
  • Gi kommunene anledning til å kreve at staten og fylkene må følge opp kommunenes planer for sammenhengende sykkel- og gangveier når de inkluderer riks- eller fylkesveier. De som bruker veiene forholder seg ikke til hvilket forvaltningsnivå som eier og drifter veien, og det kan ikke være slik at staten setter stopper for å utvikle helhetlige og gode løsninger for myke trafikanter, for eksempel i kryss.
  • Gi kommunene anledning til å pålegge offentlige og private aktører at det kan innføres parkeringsavgifter på deres eiendommer. Dette kan være et viktig tiltak for å få flere til å velge kollektivt i områder hvor det er godt utviklet kollektivtilbud, men arbeidsplasser og kjøpesentre, m.m. tilbyr gratis parkering som gjør det vanskeligere å nå nullvekstmålet og klimamålene lokalt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle