Vi må ikke glemme guttene!

Vedtatt av MDGs Landsstyre 17.03.2024.

MDG mener:

 • Vold er et stort samfunnsproblem og menn er overrepresentert som voldsutøvere og utsatte for visse typer vold. Vold mot menn kan ha en tendens til å bagatelliseres, både av mennene selv og i samfunnet. Voldsrammede oppgir svekket tillit til samfunnsinstitusjoner som hjelpeapparat, politi og rettsvesen. Det kan være mye å spare på å jobbe mer målrettet forebyggende mot vold.
 • MDG vil målrette tilbud i de kommunale helsestasjonene for gutter, særlig knyttet til psykisk helse, og forsøke å fjerne opplevelsen av at hjelpen kommer for sent og ikke er relevant.
 • Det må lages en egen utredning om menns helse.

Barnehage og skole

MDG vil: 

 • Utsette skolestart til 7 år, og starte systematisk utprøving av fleksibel skolestart etter modenhet.
 • Styrke undervisningen i sosial kompetanse, positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage og grunnskoler, samt grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen.
 • Skolen skal legge til rette for praktiske arbeidsmåter, mer fysisk aktiv læring og undervisning i ulike omgivelser, som for eksempel uteskole.
 • Bruke moderat kjønnskvotering og positiv særbehandling som tiltak for å få en bedre kjønnsfordeling i yrkeslivet
 • Mer enn et kjønn bør være representert som beslutningstakere og kandidater til stillinger i offentlige barnehager og barneskoler.
 • Øke satsingen på nettverk og tiltak som lekeressurs og "Menn i helse".
 • At flere prøver i grunnskolen og på videregående skal gjennomføres anonymt, for å hindre at 'trynefaktor' påvirker karakterene

 

Høyere utdanning

MDG vil:

 • Foreslå nytt opptakssystem og inntaksmodell til høyere utdanning som tar sikte på å oppnå en jevnere kjønnsbalanse på linjer med stor skjevdeling av kjønn ved hjelp av egne kvoter for menn og/eller bruk av egnethet/opptaksprøver.
 • Jobbe for mer innovative studieretninger som bedre vekker guttenes interesser og gir bredere studietilbud med fleksible inntakskriterier og enklere opptaksprosesser.
 • Øke bruken av mentorordninger i utdanning og studieveiledning.
 • Lovfeste medforeldres rett til utsettelse ved eksamen seks uker etter fødsel.

Arbeidsliv

MDG vil:

 • Jobbe for økt innsats for å tilrettelegge for aktivt foreldreskap også i det mannsdominerte arbeidslivet.
 • Motvirke sosial dumping og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere.
 • Jobbe for å begrense diskriminering basert på kjønn ved ansettelse.
 • Forebygge dødsfall og skader innenfor tradisjonelle mannlige yrker som transport og bygg/anlegg ved å styrke Arbeidstilsynet, kravene til opplæring innenfor risikoutsatte yrker og jobbe for strengere krav til HMS på arbeidsplassen.
 • Ruste NAV og andre offentlige arbeidstiltak bedre for å få unge menn som bruker deres tjenester ut i arbeidslivet, blant annet gjennom å opprette egne arbeidsrettede tiltak for unge menn som har falt utenfor.

 

Foreldreskap

MDG vil:

 • Åpne opp for at medforelder kan ta omsorgspermisjon de seks første ukene etter fødsel.
 • Bevilge midler til kommunehelsetjenesten for å arrangere kurs for fedre/medforeldre og i den forbindelse legge til rette for opprettelse av egne barselgrupper sammen med andre fedre/medforeldre.
 • Innføre likestilt foreldreskap i ny barnelov og foreslå tiltak for å styrke medforelders omsorgsrettigheter og stimulere til en mer balansert fordeling av omsorgsansvaret.
 • At NAV skal instrueres til å praktisere bidragsregler kjønnsnøytralt i samsvar med hovedregel i loven, og legge avtaler og dom til grunn for beregning av bidrag.

 

Utenforskap og rehabilitering

MDG vil:

 • Opprette en statlig pott for flere kommunale ungdomsjobber rettet særskilt mot unge gutter som risikerer å falle utenfor samfunnet.
 • Sikre at lærere, helsesykepleiere og miljøarbeidere i skolen har kompetanse innenfor avradikalisering, og at det opprettes et nasjonalt videreutdanningsprogram som kan gi økte kompetanse for å fange opp unge med ekstreme synspunkter som kan påvirkes til å anta mer moderate eller ikke-voldelige holdninger.
 • Ta i bruk innovative satsinger som U16 i større deler av landet, og gi kommuner økt økonomisk støtte til å teste ut nye piloter og prosjekter for å motvirke utenforskap og ungdomskriminalitet hos unge.
 • Styrke rehabiliteringsmuligheter for straffedømte, gjennom mer tverrfaglig tilbakeføringssamarbeid, flere psykiske helsearbeidere og NAV-ansatte i kriminalomsorgen, flere utemuligheter og mindre bruk av isolasjon, flere samtale- og aktivitetsgrupper, også i samarbeid med frivillige organisasjoner, og økt satsning på rehabiliterende tiltak for straffedømte som er rusavhengige eller dømt for gjentakende vold eller seksuelle overgrep.
 • Øke kriminalomsorgens økonomiske rammer for flere og bedre arbeidsrettede tiltak, som samarbeid med fengselsskolene for å gi innsatte kompetansegivende opplæring i arbeidsdriften (arbeidsplasser på verksted, kjøkken, renhold, gartneri ol), øke innsattes tilgang til å ta høyere utdanning under soning, og innføre målrettede praksisordninger i arbeidslivet for innsatte som snart skal løslates.
 • Sørge for at tidligere innsatte får tilgang til en fast kontaktperson i det offentlige i en periode etter løslatelse.
 • Øke støtten til sosiale tiltak overfor tidligere innsatte og organisasjoner som Wayback, Bymisjonen og Røde Kors.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle