428
kommuner i Norge
268
kommuner dekket av lokallag
163
kommuner, 19 fylker og 14 bydeler med grønne folkevalgte

Farg norge
grønt!

Tenk nytt –
stem grønt!

Vi fikk 4,2% i kommunevalget og 5% i fylkesvalget. Nå har vi 285 grønne folkevalgte på plass over hele Norge!

Kåfjord har lokallag og trenger din hjelp.

Kåfjord

Resultater fra kommunevalget 2015

Antall stemmer: 74
Oppslutning: 7.0%
Endring fra 2011: +4.1%

Siste fra Kåfjord

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord

Plandokumentet må forholde seg til de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8­12. § 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal “bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger”. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Omfanget av potensielle konsekvenser av […]
Les mer

Oppdrett i Lyngenfjorden

Av Lars Nilsen 1. kandidat i kommunevalget Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Kåfjord synes det er positivt at Kåfjord fiskarlag har bedt partiene som stiller til valg i kommunevalget om å klargjøre sitt syn omkring oppdrett. Vi har ved flere anledninger, gitt uttrykk for vårt syn bl.a. i Framtid i […]
Les mer

Bidra i Kåfjord

Hjelp oss å virkeliggjøre vår visjon om et bedre og grønnere Norge!
Stem på oss, donér, bli medlem, eller les mer på våre lokale sider om hvordan vi har tenkt å gjennomføre det grønne skiftet der du bor: