Sosial rettferdighet

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Stadig flere barn vokser opp i fattigdom, mens de aller rikeste har økt sine formuer. Et samfunn med små forskjeller er grunnmuren for å bevare tillit mellom folk og vilje til å slutte opp om felles løsninger. Et samfunn med små forskjeller er også bedre rustet til å gjennomføre de endringene som klima- og naturkrisen krever av oss. Vil vil føre en målrettet politikk for et sosialt rettferdig samfunn, der vi bekjemper økende ulikhet, fattigdom og sosiale forskjeller.

Dagens sosialhjelp fungerer ikke etter hensikten. Den bør erstattes med en garantert minsteinntekt. Folk skal bli møtt med verdighet og respekt, ikke byråkrati. Det bør bli enklere for alle å bruke ressursene sine til det beste for seg selv og andre samtidig som man mottar hjelp fra velferdsstaten. 

Vi vil blant annet:

 • Erstatte sosialhjelp med en garantert minsteinntekt på ca 148. 000 kr i året. I motsetning til når du mottar sosialhjelp, skal du kunne beholde minsteinntekten selv om du også får bostøtte, barnetrygd, strømstøtte eller andre stønader.
 • At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt, mens folk med høy inntekt skal betale mer.
 • Styrke velferdsrettighetene til selvstendig næringsdrivende ved å gjennomgå ordningene for sykepenger, dagpenger og pensjon.
 • Verne om universelle velferdstjenester som barnetrygd.
 • Endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.
 • Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk for å samle erfaringer om virkning og innretning.
 • Bedre NAVs tilgjengelighet overfor brukerne gjennom utvidede telefon- og åpningstider, og opprettholdelse av antall NAV-kontorer.
 • Styrke saksbehandlingskapasiteten i NAV, sørge for etterutdanning og økt bemanning for å sikre en forsvarlig og effektiv behandling.
 • Utvide prosjektene med klart språk til hele NAV, slik at vedtak og annen kommunikasjon med brukere blir formidlet på en måte som er forståelig.
 • Fastsette en nasjonal minstenorm for sosialstøtte som skal fungere som en garantert minsteinntekt og ikke forutsette salg av eiendeler og lignende.
 • Gi far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
 • Gå gjennom forholdene for selvstendig næringsdrivende og andre som ikke er i et fast ansettelsesforhold, med sikte på å gjøre det enklere å kombinere barn og familieliv med å drive egen virksomhet.
 • Tredoble engangsstønaden ved fødsel og adopsjon.
 • Øke satsene for sosialhjelp til et nivå man kan leve av, for eksempel beregnet ut fra SIFOs standardbudsjett.
 • Følge opp Rettshjelpsutvalgets utredning og styrke ordningen med fri rettshjelp, blant annet ved å heve inntektsgrensen og inkludere flere sakstyper i ordningen.

 

Les mer i programmet vårt.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle