Rovviltnemndene skal styres av faglig kunnskap, ikke politisk agenda

  1. Sikre at forvaltningen av Stortingets vedtatte rovviltpolitikk forholder seg til naturmangfoldloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bernkonvensjonen. Rovviltforvaltningen i Norge skal være faglig forankret, og ikke en arena for politiske omkamper. 

  2. Avvikle rovviltnemndene slik de er organisert i dag.

  3. Utrede hvordan forvaltningen av norske rovviltbestander kan organiseres bedre, med mål om å sikre levedyktige bestander av alle rovdyr, minst mulig tap av beitedyr, minst mulig konflikt og høyest mulig tillit lokalt.

Vedtatt av landsstyret 29 november 2020. 


Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vi trenger deg