Resolusjon: Offentlig innkjøp som stimulerer det grønne skiftet

Staten og norske kommuner kjøper inn for omtrent 400 milliarder hvert eneste år. Dermed er disse innkjøpene en av de viktigste faktorene som påvirker næringslivet. Den politiske viljen til grønne innkjøp er tilstede, men i praksis har både staten og kommunene fremdeles mange hindringer igjen før innkjøp som stimulerer både bærekraftige og innovative bedrifter er normen og ikke unntaket.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre statens og kommunenes innkjøpspraksis slik at de stimulerer til grønnere innkjøp – selv når det klimavennlige alternativet ikke er billigst.
Målsettingen er at klimahensyn skal være et overordnet krav alle offentlige innkjøp.

Målsettingen er at klimahensyn skal være et overordnet krav alle offentlige innkjøp.

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Styrke vektingen for smarte og grønne innkjøpsordninger selv om kostnadene er større enn dagens innkjøpsrutiner.
  • At man i anbudsprosesser legger bedre til rette for at lokalt næringsliv og småskalaprodusenter kan gi tilbud.
  • At staten og norske kommunes i større grad skal benytte seg av metoden for såkalte innovative innkjøp. Det vil si at man presenterer behov for markedet og får forslag til løsninger før man legger ut en anbud. Da kan man oftest få bedre løsninger enn bestiller kunne tenkt ut selv. NHO har gode studier på denne metoden og mener at den er et godt virkemiddel for å stimulere, mindre bedrifter, gründere og grønne bedrifter.
  • Gjennomgå alle sider ved kommunenes aktivitet og innkjøpsrutiner med formål å redusere forbruket og redusere mengde avfall.
  • Vurdere om kommunene kan kjøpe  en del inventar og utstyr brukt og legge slike intensjoner inn i kommunenes innkjøpsrutiner.
  • Fokusere på kvalitet og mulighet for fremtidige reperasjoner  av produkter kjøpt gjennom kommunenes innkjøpsrutiner. For å unngå unødvendig bruk og kast mentalitet.
  • Kommunene skal i større grad benytte seg av såkalte innovative innkjøp. Det fungerer slik at man i større grad søker forslag til løsninger på behov før man legger ut anbud. Slik  får man ofte bedre løsninger enn bestiller selv kunne tenkt ut.
  • 1 kjøttfri dag ukentlig i statlige og kommunale kantiner og storkjøkken.
  • ha en gjennomgang av KOFA-klagenemda for offentlige anskaffelser, sin praksis rundt håndteringen av klagesaker knyttet til miljø og klimakrav i Lov om offentlige anskaffelser.