Resolusjon: Ny giv for yrkesfag!

Det grønne skiftet krever fagarbeidere. De Grønne vil ha en ny giv for yrkesfag, nå!

Alt for mange unge opplever at yrkesfag har lav status. Det kan skyldes opplevelsen av at samfunnet verdsetter akademisk utdanning høyere, frykten for å komme til et utrygt arbeidsliv med useriøse aktører etter endt utdanning, samt den akutte mangelen på lærlingplasser.

For å omstille Norge trenger vi både de kloke hodene og de kloke hendene som finnes på yrkesfag. Yrkesfagene må få et statusløft! Det krever nytenkning gjennom hele skoleløpet, samt tiltak rettet mot arbeidsmarkedet og næringslivet.

Framskrivninger viser at Norge vil mangle tusenvis av fagarbeidere de kommende tiårene. Da kan vi ikke godta at frafallet på yrkesfaglige linjer er på 45 %. For å hindre frafall bør utdanningen være mer yrkesrelevant, og legge opp til mer praksis – også tidligere i skoleløpet. Vi vil sikre at fellesfagene innrettes mot det som er relevant for de ulike yrkesfagprogrammene.

Idealisering av teoritunge fag og metoder preger norsk skole. Men barn er forskjellige og lærer best på ulike måter, og praktiske ferdigheter må anses som grunnleggende. Mer vektlegging av praktiske og kreative tilnærminger, samt tettere oppfølging av elevenes psykiske helse og sosiale miljø, kan bidra til å forhindre frafall.

Elevene bør tidlig oppleve at praktiske og kreative fag tas på alvor og verdsettes. Slik kan alle elever oppleve mestring, og det kan gjøre skolegangen mer lystbetont. Miljøpartiet De Grønne vil gi større muligheter til valgfag, allerede fra femte trinn i grunnskolen. Fagpersoner bør involveres i valgfagordningen, for eksempel håndverkere, bønder, IT-programmerere og musikere. Kvalitet i undervisningen må sikres, blant annet gjennom tilpasset klassestørrelse og kompetansekrav til lærere.

Rådgivningstjenesten må styrkes. I dag er det bare anbefalte retningslinjer som gis til rådgivere ved norske skoler. Det er ikke tilfredsstillende. Det må kreves formell kompetanse i yrkesveiledning ved nytilsettinger, og vi må tilby videreutdanning til eksisterende rådgivere.

Mange som ikke fullfører yrkesfag hadde høyt fravær i ungdomsskolen. Frafallet i norsk skole begynner allerede de første årene på barneskolen. Det er derfor viktig å styrke den sosialpedagogiske oppfølgingen gjennom hele grunnskolen. Det bør skilles mellom utdanningsrådgivning og sosialrådgivning, for eksempel ved at det opprettes egne stillinger for sosialrådgivere. Alle grunnskoler bør ha tverrfaglige miljøteam, bestående av for eksempel miljøterapeuter, helsepersonell og psykolog. Vi vil øke ressursene til helsesøstertjenesten i grunn- og videregående skole.

Erfaringer fra forsøk med praksisbrev, viser gode resultater for elever som stod i fare for å falle fra videregående opplæring. Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp hvor elever som ønsker en mer praktisk opplæring er ansatt i bedrift. De får undervisning i norsk, matematikk og samfunnsfag en dag i uka. Miljøpartiet De Grønne mener tilbudet bør utvides til å omfatte alle fylker.

Overgangen mellom yrkesfag og høyere utdanning må forenkles for personer med fagbrev. Derfor bør “Y-veien” utvides til å gjelde flere yrkesretninger og studieløp over hele landet.

Samtidig som frafallet er høyt, står flere tusen norske yrkesfagelever hvert år uten lærlingplass ved endt skolegang. Miljøpartiet De Grønne mener at elever som begynner på yrkesfaglig opplæring skal ha rett til utdanning som fører fram til fagprøve. Offentlige virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger, og det må stilles krav til bedrifter som deltar i anbud ved offentlige innkjøp om at de har lærlinger, også på det aktuelle prosjektet. Incentiv-ordninger som gjør det lettere for bedrifter å ha lærlinger bør utprøves.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Gi større adgang til å velge praktiske, estetiske og teoretiske valgfag fra 5. klasse i barneskolen.
 • Sette formelle krav til alle som skal ansettes som utdannings- og yrkesfaglige rådgivere i norsk grunnskole og videregående skole.
 • Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen, blant annet ved å skille mellom yrkesrådgivning og sosialrådgivning. Dette krever nye ressurser inn på ungdomsstrinnet.
 • Ha yrkesrelevant praksisopplæring fra første år på yrkesfaglige program i videregående skole. Praksisen skal skje i samarbeid mellom skole og næringsliv.
 • Sikre at undervisningen i fellesfag på yrkesfag tilpasses de ulike yrkesretningene.
 • Hvis det kan unngås, bør ikke den teoretiske undervisningen i yrkesfag ta form av tradisjonell klasseromsundervisning. Det må i langt større grad satses på å få med elevenes praktiske problemstillinger fra  programfagene i fellesfagene.
 • Gi fullt utstyrsstipend til elever på yrkesfag, i tråd med gratisprinsippet.
 • Gjøre praksisbrevordningen til et søkbart tilbud i alle fylker.
 • Utvide “Y-veien” til å gjelde flere yrkesretninger og studieløp.
 • Hente erfaringer fra liknende praktiske skoler fra andre land for å raskt implementere og prøve ut ulike gode modeller.
 • Sette ned et utvalg som fylkesvis skal se på samsvaret mellom fagtilbud og det framtidige behovet for arbeidskraft i ulike sektorer. Skoleeier og samarbeidspartene i arbeidslivet må forpliktes til å skaffe det antallet lærlingplasser som trengs for å oppfylle dette. Det skal innføres økonomiske stimuleringstiltak for å få fortgang i dette arbeidet.
 • Øke lærlingtilskuddet i statsbudsjettet.
 • Utrede en innbetalingsordning til et dedikert lærlingfond, etter dansk modell, hvor bedrifter i en bransje betaler penger til en pott som brukes til å skape lærlingplasser. Gjennomføre pilotprosjekt i en bransje med stort rekrutteringsbehov.
 • Stille krav om at bedrifter som deltar offentlige anbud skal være opplæringsbedrifter, og ha lærlinger på det aktuelle prosjektet.

● Pålegge kommunene å ta i mot lærlinger innen helse- og oppvekstfagene, der elever står uten lærlingplass.