Resolusjon: Krav til norsk våpeneksport

Norge produserer i dag krigsmateriell som har blitt eksportert til stater som Libya, Saudi-Arabia og Bahrain. Disse landene begår grove menneskerettighetsbrudd, og er langt fra demokratiske. Grønn Ungdom krever derfor at offentligheten må få innsyn i søknadsprosessene som gjennomføres i tilknytning til eksport av krigsmateriell fra Norge.

Eksport av våpen og krigsmateriell skjer til tross for at Norge har et regelverk som krever at vi tar hensyn til demokrati og menneskerettigheter når en eksportlisens skal vurderes. Samtidig har norske politikere og sivilsamfunnet lite innsyn i søknader om eksportlisens som ligger til behandling. Mulighet til å føre kontroll med eksporten er dermed også begrenset.

Dette fører til at politikere slipper å stå til ansvar for at norsk krigsmateriell selges til autoritære diktaturer. Derfor er det nødvendig at den norske offentligheten får innsyn i søknadsprosessene underveis. Slik kan det kan bli en offentlig debatt rundt de aktuelle søknadene mens de behandles.

Som eksempel på hvor galt det kan gå fikk Kongsberg Gruppen tillatelse til å inngå en milliardkontrakt om salg av våpen til diktaturet Oman. Kontrakten er inngått stikk i strid med de føringene som er lagt fra Stortinget. Regjeringen må derfor gripe inn og stanse eksporten av våpen til Oman.

Miljøpartiet De Grønne krever at:

  • Det må være åpent for offentligheten under søknadsprosessen hvem som er forventet å ende opp med krigsmateriellet til slutt.
  • Eksportmeldingen må inneholde en begrunnelse for hvorfor en søknad ble avslått eller godkjent, og den må legges frem på vårhalvåret året etter eksporten er gjennomført.
  • Det skal opprettes et utvalg på Stortinget som må godkjenne alle søknader som hvor mottakerland søker om nytt krigsmateriell. På den måten må politikerne stå til ansvar for disse avgjørelsene løpende.
  • Stortinget må gripe inn og stanse eksport av forsvarsmateriell fra Norge til Oman og forhindre inngåelse av nye kontrakter med tilsvarende mottakere.