Resolusjon: Ikke konkurranseutsett jernbanen, styrk den

Regjeringen har varslet en jernbanereform som tar sikte på å konkurranseutsette persontrafikken. Miljøpartiet De Grønne mener dette er feil svar på de utfordringene jernbanesektoren står overfor.

Vi vil styrke, ikke konkurranseutsette, jernbanen. Jernbanen skal være ryggraden i Norges transportsystem, og toget skal være det foretrukne transportmiddelet. For å nå dette målet, må reisetiden mellom de store byene kortes ned, kapasiteten økes, og antall forsinkede tog reduseres. Hovedandelen av forsinkelser skyldes i dag feil på infrastruktur og signalanlegg.

Dette er forhold som togoperatørene ikke råder over, og dette vil ikke forbedres ved konkurranseutsetting. Etterslep på vedlikehold, manglende kapasitet og investering i nye prosjekter vil ikke bli bedre ved en fragmentering av bransjen.

Miljøpartiet De Grønne mener at tog må være et fullverdig alternativ til fly mellom de store byene – både på tid, pris og komfort. I dag er kun 2500 av 4224 km jernbane i Norge elektrisk. Miljøpartiet De Grønne går inn for å elektrifisere hele den norske jernbanen for å oppnå betydelige utslippsreduksjoner, økte hastigheter og stordriftsfordeler som følge av standardisering.

En satsing på jernbanen vil gi flere, grønne arbeidsplasser og økt behov for fagkompetanse. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å etablere flere studieplasser i jernbanefag både på bachelor- og masternivå.

Miljøpartiet De Grønne mener at norsk jernbane må organiseres slik at både tog, infrastruktur og nyinvesteringer planlegges i sammenheng. Dette innebærer en tettere organisering av NSB og Jernbaneverket, som vil kunne hindre dobbeltarbeid, samle kompetanse og ivareta samfunnsansvaret.

Miljøpartiet De Grønne vil bedre togtilbudet og de reisendes behov i fokus. Dette oppnås ikke med konkurranseutsetting av jernbanesektoren, men med økte midler til vedlikehold og oppgradering av tog og infrastruktur. Et løft til norsk jernbane vil styrke togets konkurransekraft mot andre transportmidler, og redusere andelene fly og bilreiser.

Les nettsaken her:

Advarer mot konkurranseutsetting av jernbanen