Toget for norsk havvind går nå

Miljøpartiet De Grønne vil:

 1. Etablere et langsiktig program for utbygging av havvindparker i Norge med mål om at havvind både skal bidra til å elektrifisere Norge de neste ti årene, og til Europas omstilling fra kull, olje og gass til fornybar energi. Det betyr at Norge må satse både på bunnfast og flytende havvind.
 2. Sørge for at norsk industri snarest får et hjemmemarked for havvind, på samme måte man i sin tid gjorde for oljenæringen, som utvikler teknologi og industri som kan eksporteres og bidra til energiomstilling globalt. Et hjemmemarked vil også være avgjørende for å bygge opp og beholde leverandørindustrien som i dag primært leverer til oljesektoren.
 3. Etablere et system med årlige konsesjonsutlysninger etter havenergiloven, basert på kartlegging av både naturpåvirkning og vindforhold.
 4. Bidra til risikoavlastning og forutsigbare inntekter for havvindselskapene, for eksempel basert på den vellykkede britiske modellen med et auksjonssystem som deler risiko og gevinst mellom industrien og staten. Auksjonssystemet innebærer at kraftprodusenten og staten inngår en avtale om en kontraktsfestet kraftpris. Hvis markedsprisen på kraft blir lavere enn den kontraktsfestede prisen, betaler staten mellomlegget. Blir prisen høyere, tilbakebetaler bedriften differansen til staten.
 5. Sette i gang en storsatsing på forskning og utvikling knyttet til flytende havvind, for eksempel gjennom å lyse ut utviklingstillatelser etter modell fra fiskeoppdrettsnæringen, og ved å flytte forskningsmidler fra petroleumsforskning til fornybarforskning.
 6. At Norge skal ta en aktiv rolle i Nordsjøsamarbeidet og utnytte norske ressurser og kompetanse i en felles internasjonal satsing på havvind.
 7. Bidra til å halvere kostnadene for flytende havvind det neste tiåret ved å gi havvindindustrien langsiktige og attraktive rammebetingelser og stimulere innovasjon og teknologiutvikling.
 8. At elektrifisering av sokkelen som hovedregel skal gjøres med havvind, og at oljeselskapene skal finansiere elektrifiseringen selv. Dette utelukker ikke midlertidige skattefordeler. Vindkraft på land skal ikke brukes til å elektrifisere plattformer for olje- og gassutvinning.
 9. At utbyggingen av havvind skal gjøres i tett dialog med skipsfart, fiskerinæring og andre næringsinteresser for å unngå konflikt.
 10. Sikre at åpning av områder for havvind, tildeling av konsesjoner og godkjenning av detaljplaner er basert på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Det skal legges avgjørende vekt på naturfaglige råd fra Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, NINA og andre aktører for å sikre at havvindutbyggingen skjer så skånsomt som mulig, uten irreversible naturinngrep.
 11. Oppdatere og øke kunnskapsgrunnlaget om miljøpåvirkninger av havvind i tråd med nye data fra relevante naturovervåkningsprogrammer (eks. Seapop og Seatrack), og sette inn en omfattende kartlegging og vurdering av samlet belastning for sjøfugler og marine økosystemer langs norskekysten før konsesjon til foreslåtte vindkraftanlegg gis.
 12. Etablere en overskuddsbasert grunnrentebeskatning for havvind som sikrer at fellesskapet får inntekter fra energiproduksjonen, slik vi i mange år har fått fra oljenæringen.
 13. Miljømyndighetene må ha et jevnbyrdig ansvar i konsesjonsprosessene (utredningsprogram, godkjenning av konsesjon og klagebehandling) for å sikre at tilstrekkelig kunnskap om mulige konsekvenser for naturmiljøet fremskaffes og inkluderes.
 14. Prinsippene i naturmangfoldloven §8-12 skal prioriteres i alle konsesjonsprosesser. Utvide naturmangfoldlovens virkeområde slik at loven som helhet, inkludert miljørettsprinsippene og bestemmelsene om områdevern, gjøres gjeldende i alle norske havområder.
 15. Kystnære vindinstallasjoner i for stor konflikt med viktige naturverdier over og under vann skal unngås.
 16. Hensynet til sjø- og trekkfugler skal veie tungt når areal avsettes til vindkraft.
 17. Skjerme områder med forekomster av sårbare ressurser og naturtyper for utbygging, inkludert konsentrerte gyteområder og vandringsruter til økologisk og økonomisk viktige fiskebestander.
 18. Styrke kunnskapen om påvirkning fra havvind på marint biologisk mangfold, ved å blant annet etablere overvåkningsprogrammer med undersøkelser av åpnede havvindområder både før, under og etter utbygging.

 

Vedtatt av landsstyret 7. juni 2020

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle