Ta bedre vare på livet i og ved elvene

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Kompenserer for skadene vassdragsregulering påfører livet i og ved elvene, inkludert de sårbare villaks- og sjøørretbestandene.
 • Arbeidet med å revidere konsesjonsvilkårene for vannkraftanleggene i Norge er en stor mulighet til å restaurere norske vassdrag og ta bedre vare på livet i og ved elvene. For å lykkes med dette må prosessene bli mer forutsigbare og inkluderende slik at det sikres god medvirkning.
 • At det etablerte vassdragsvernet skal respekteres, og at det ikke skal tillates utbygging av verken storkraft, småkraft eller annen utbygging i vernede vassdrag (slik H og Sp har forslag om i sine programutkast).
 • Tar til orde for en ny beste-praksis-ordning som økonomisk belønner vannkraftverk som sikrer meget god økologisk tilstand i vassdraget.
 • Innføre krav om minstevannføring tilpasset elvas organismer og økologi, inkludert fiskebestander. Krav om minstevannføring er hjemlet i Vannressursloven. Det kritiske er ofte for lav minstevannføring vinterstid. I flere elver gyter laksen på en høstvannstand som er høyere enn minstevannføringen vinterstid, og følgelig vil mange av gytegropene med rogn tørrlegges og fryse i løpet av vinteren.
 • Stille krav knyttet til tapping av overflatevann fra reguleringsmagasiner for å unngå unaturlige endringer i vanntemperatur som kan påvirke organismer og økosystemet nedstrøms i og ved elvene negativt.
 • Jobbe for å få på plass retningslinjer for etappevis nedstengning av kraftverk med effektkjøring for å hinde skader på elvemiljøet gjennom stranding av fisk, bunndyr og annet liv i elva.
 • Kreve standardvilkår for naturforvaltning, ferdsel og terskler m.v. for alle vassdragskonsesjoner.
 • Jobbe for faktisk koordineringen av krav og rullering i Vannforskriften og revisjon av konsesjonsvilkår i Vassdragsreguleringsloven, slik at Vannforskriften implementeres i praksis for regulerte vassdrag i Norge.
 • Innføre samordnet revisjon for hele vassdraget (nedbørsorientert forvaltning) som norm for alle revisjoner av vannkraftkonsesjoner
 • Arbeide for at det stilles like krav til kvantitet og kvalitet til alle deler av datagrunnlaget som danner grunnlaget for konsesjonsrevisjonen, inkludert naturmangfold, fisk og fiske, rekreasjon, landskap/estetikk, kulturminner, forurensing, landbruk, flomsikkerhet, kraftbalanse og fornybarhet.
 • Kreve at vurderinger av vannføringsregimer utføres av fagkompetanse/hydrologer.
 • Kreve bruk av uavhengige sakkyndige i alle revisjonsprosesser, uten koblinger til regulant eller myndigheter.
 • Stille krav om at frie vandringsveier til og fra gyte- og oppvekstområder sikres i regulerte vassdrag, inkludert installering av gitter og sideløp i vanninntak turbiner
 • Sikre vedlikehold og oppgradering av eksisterende laksetrapper og øke vandringsmulighetene for andre arter
 • Innføre fem-årige prøvereglement for konsesjonsrevisjoner med utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, med krav om forskningsprogram som vil gi svar på forhold med betydning for kost-nytte-vurderingen. Tvilen må komme elvemiljøet til gode, ikke regulanten.
 • Revidere fastsatt begrensning for produksjonstap og sørge for oppdatert og mer presis kunnskap om produksjonskapasitet og krafttap i alle revisjonsprosesser.
 • Innføre tydelige retningslinjer for hvordan eventuelle krav om fastsatt begrensende produksjonstap nasjonalt skal anvendes ved revisjon av hvert enkelt vassdrag.
 • Styrke den nasjonale kunnskapen og kunnskapsmiljøene på flaskehalsanalyser, miljødesign og avbøtende tiltak som allerede anvendes i andre land.
 • Legge oppdatert kunnskap til grunn og stille standardkrav om flaskehalsanalyser og miljødesign til regulaten ved revisjon av konsesjonsvilkår
 • Stille krav om at frie vandringsveier til og fra gyte- og oppvekstområder sikres i regulerte vassdrag, inkludert installering av gitter og sideløp i vanninntak turbiner og vedlikehold og oppgradering av eksisterende laksetrapper.
 • Jobbe for at omløpsventiler som hindrer tørrlegging ved teknisk svikt skal være standard for alle vannkraftverk og at ventilene dimensjoneres slik at minstevannføring opprettholdes ved teknisk stans.

 

Vedtatt av landsstyret 27. september 2020

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle