Redd stølane og dei små mjølkeprodusentane

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Gje rask og styrka investeringsstøtte til bygging av lausdriftsfjøs for små og mellomstore mjølkeprodusentar
  • Heve mjølkeprisen ved hjelp av eit styrka importvern
  • Støtte opp om smådriftsfordelar i fjell- fjord, og kystlandbruket gjennom finmaska driftsvansketilskot etter modell frå alpejordbruket
  • Oppmode til matmangfald, kvalitetsprodukt og verdiskaping av mjølk, mellom anna ved å støtte oppretting av mikromeieri og tilrettelegge for mindre samvirker
  • Avvikle mjølkekvotebørsen og gjeninnføre staleg tildeling av kvoter. Kvotene skal administrerast etter ressursgrunnlag og prioritere stølsbrukarar og marginale areal
  • Redusere mjølkekvotetaket til 450 000 kg, men sikre at dette gjøres gradvis og på en forutsigbar måte.
  • Imøtekomme gjeldsutfordringar for bønder som har investert mykje i produksjonar lausrivi frå ressursgrunnlaget, mellom anna ved å utreie rasjonelle bruksomstillingar og rettferdige kompensasjonsordningar for store fjøs.”
  • Motverke overproduksjon gjennom å redusere kraftfôrforbruket, ikkje talet gardar i drift. Samstundes støtte andre tiltak som reduserer mjølkevolumet men styrker kvaliteten, slik som overgang til bevaringsverdige storferaser og samvær mellom ku og kalv.
  • Gje stølsdrifta eit nasjonalt lyft gjennom investeringsstøtte til driftsbygningar og infrastruktur og ein aktiv tilskotspolitikk.
  • Ha ambisjon om å doble talet stølar før 2030.

 

Vedtatt av landsstyret 27. september 2020

Vi trenger deg