Om ubåten U-864 på Fedje

Saken er stoppet opp fordi de ansvarlige myndigheter ikke er villig til å ta kostnaden for å fjerne vraket av U-864. MDG mener at spørsmålet om sikkerheten og risiko ikke skal stoppe en heving.

MDG ber om at saken U-864 gjenopptas i Stortinget med formål om heving av ubåtvraket, med en metode som medfører lav risiko for spredning av kvikksølv. Vi ber om det arbeidet som stoppet opp i 2008 blir videreført, med å innhente anbud, og utarbeide et totalt kostnadsestimat.

MDG ber om at nødvendige tiltak iverksettes og ferdigstilles i løpet av sommeren 2019. Dette vil da være innenfor målet i Stortingsmelding nr. 37 (2012–2013) kapittel 8: Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot miljøet i de norske havområdene skal kontinuerlig reduseres med mål om å stanse utslippene innen 2020.

Vi trenger deg