Norge skal bli verdensledende i bærekraftige investeringer

De Grønne vil at Norge skal bli et lederland i kampen for det globale miljøet. For å hindre alvorlige klimaendringer og massiv naturødeleggelse trengs det kraftfull handling nå. Gjennom en aktiv, grønn utenrikspolitikk kan Norge gå i front i arbeidet med å redde kloden.

 

Skal vi lykkes med å takle klima- og miljøutfordringene, er vi nødt til å utvikle internasjonale partnerskap som gir den effekten vi er ute etter. Bare slik kan vi sikre livsbetingelsene på jorden innenfor den tiden vi har til rådighet.

 

Norske tradisjoner, nærhet til naturen og betydelige ressurser gir oss unike forutsetninger for å ta på oss en slik lederrolle. Vi vil at Norge skal bruke de menneskelige, finansielle og teknologiske ressursene vi besitter til sammen med andre å gjennomføre den store grønne omstillingen som kreves. Miljø og klima er det overordnede internasjonale spørsmålet i vår tid og må settes i sentrum for norsk utenrikspolitikk.

 

De Grønne vil:

 • At Statens Pensjonsfond Utland bygger opp en grønn investeringsportefølje med en ambisjon om å bruke minst, men ikke begrenset til, 5 % av fondet til målrettede grønne investeringer.
 • At Statens Pensjonsfond Utlands miljø- og klimakriterier operasjonaliseres umiddelbart og at Etikkrådets tolkning legges til grunn.
 • At Statens Pensjonsfond Utland avvikler alle investeringer i olje og gass og andre natur- og klimaskadelige virksomheter
 • Investeringer i selskaper som bidrar til å nå 1,5 graders-målet skal prioriteres, og investeringer i selskaper som ikke har troverdige planer for å bli karbonnøytrale skal reduseres. Statens Pensjonsfond Utland skal være en pådriver for at den internasjonale finanssektoren utvikler gode verktøy for å måle natur- og klimarisiko ved investeringer og forpliktende avtaler for å redusere slik risiko.
 • At det for utvalgte risikosektorer innføres forhåndsfiltrering av Statens Pensjonsfond Utlands nye investeringer, og at det utføres regelmessig porteføljerevisjon av disse sektorene, basert på Etikkrådets etiske retningslinjer.
 • At Statens Pensjonsfond omdøpes til Framtidsfondet
 • Opprette et norsk grønt risikoavlastningsfond for å fremme grønne investeringer i det globale sør.
 • Avsette minst 1 milliard kroner årlig til grønn risikokapital gjennom NORFUND. Investeringene skal fremme innovasjon innen landbrukssektoren og gi områder tilbake til naturen. Satsingen skal bidra til å gi småbønder og urfolk en større andel av verdiskapningen i landbrukssektoren.
 • Etablere et tett samarbeid med næringslivet, finansindustrien og landbruket om klimavennlig teknologi og grønn verdiskapning. Det etableres insentiver og kredittordninger for norske selskaper som utvikler fornybar energi og annen grønn teknologi, med mål om at Norge skal bli verdensledende på feltet. Det tas sikte på å eksportere norske løsninger til utlandet og oppskalere dem for å bidra til å nå klimamålene og styrke bærekraftig verdiskapning og sysselsetting.
 • At statlig ansvarlig eierskap skal innebære at alle selskaper med en betydelig statlig eierandel skal fase ut all natur- og klimaskadelig virksomhet og rapportere om sine bidrag til å nå Paris-avtalen.
 • At Equinor så raskt som mulig skal omlegges til et internasjonalt grønt energiselskap, og at selskapets utenlandssatsinger i fossil energi blir solgt eller avviklet.
 • At Norge går i bresjen for et internasjonalt samarbeid om realiseringen av en sirkulær økonomi og en grønn omlegging av internasjonale verdikjeder og handel.
 • At nye handelsavtaler og andre økonomiske avtaler kun inngås dersom de bidrar til å nå Parisavtalen og til grønn økonomisk omstilling.
 • At Norge tar et tydelig ansvar ved å sette av inntil 2 % av bruttonasjonalinntekt til klima- og miljøbistand. Dette skal finansieres over Statens Pensjonsfond Utland og komme i tillegg til den øvrige ODA-godkjente utviklingsbistanden. Det skal rettes mot tiltak som kutter klimautslipp, hindrer ødeleggelse av natur og miljø, restaurerer ødelagte økosystemer og legger naturbaserte løsninger til grunn for å redusere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren og gjøre samfunn mer tilpasset uunngåelige konsekvenser av klimakrisen.
 • At det norske Klima- og skogprosjektet utvides til et Internasjonalt naturprosjekt med 5 milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet, med plan om videre opptrapping. I tillegg til bevaring av regnskog og andre viktige økosystemer vektlegges vern og planting av mangrover, tareskog og andre tresorter.
 • At Norge skal arbeide for at utvikling av byer fører til energieffektive og tilgjengelige bygg og transportløsninger, samt at naturbaserte løsninger benyttes så langt mulig. Det skal arbeides for at minimalt av matjord og annen natur går tapt til fordel for utvikling av urbane områder.
 • At Norge skal bli pådriver for at natur settes i sentrum for alle internasjonale organisasjoner sin virksomhet og at norske bidrag til FN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet rettes inn etter dette.
 • Opprette et globalt program for elektrifisering av flytrafikken og annen transport drevet av fossilt brensel, der stater, bedrifter og andre aktører bidrar. Inntil slik teknologi er realisert, skal Norge arbeide kreativt for reduksjon i flytrafikken og annen fossildrevet transport.
 • Utvikle partnerskap med europeiske land, organisasjoner og bedrifter om effektivt vern av natur og bekjempelse av klimaendringer. Norge skal samarbeide tett med EU i gjennomføringen av klimapolitikken. EØS-midlene skal brukes til en mer spisset miljøinnsats i mottakerlandene.
 • At Norge skal stimulere til debatt internasjonalt om hvordan beslutningstakere kan ta natursentriske valg slik at alle land og organisasjoner drar i samme retning – en verden som setter natur og mennesker først.
 • At Statens Pensjonsfond Utland i sin oversikt over selskaper de av etiske årsaker ikke investerer i, også skal kunne føre opp selskap de ikke har hatt eierandel i.
 • Jobbe gjennom verdens handelsorganisasjon for at varer som omsettes internasjonalt innenfor frihandelsregler må få sterkere krav til miljøstandard og arbeidsliv. Uten slike krav vil svak miljøstandard og dårlige arbeidsforhold kunne være konkurransefortrinn, noe som uthuler den langsiktige arbeiderkampen og miljøkampen.
 • Kvinner er uforholdsmessig hardt rammet av klimaforandringer. For at vi skal nå klimamålene globalt er utdanning og økonomisk frigjøring av jenter og kvinner avgjørende sammen med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. MDG skal prioritere bistand på likestilling og utdanning av jenter. MDG skal prioritere investeringer som sikrer styrking av kvinners deltagelse i beslutningsprosesser.
 • SPU skal trekke seg ut av investeringer i våpen og gambling

 

Vedtatt av landsstyret 20.03.2020

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle