Kommuner er nøkkelen til klimaløsning

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sørge for større handlingsrom i lokalpolitikken slik at innbyggerne gjennom medvirkning, engasjement og deltakelse i valg får mer makt over utvikling og tjenestetilbud i lokalsamfunnet.
 • Etablere en økonomisk belønningsordning for kommunale klimatiltak, klimatilpasninger og miljøtiltak som sikrer innbyggernes liv, helse og trygghet på lang sikt.
 • Endre kommuneloven slik at klimabudsjett og klimaregnskap blir lovpålagt å gjennomføre en gang pr år.
 • Utrede en måte å utjevne kommunenes utgiftsbehov knyttet til klimatilpasning.
 • Endre selvkostreglene slik at det åpnes for avsetninger når anleggene er ferdig nedskrevet.
 • Endre plan- og bygningsloven slik at kommunen kan pålegge tiltak som reduserer utslipp og miljøbelastning fra bygg og byggeplasser.
 • Sørge for at alle fylkeskommunene utarbeider bindende arealplaner som gir et effektivt vern av matjord, strandsone og urørt natur og legger grunnlaget for effektiv kollektivtransport.
 • Statlige myndigheter bør bruke sin innsigelsesrett og si nei når kommunale vedtak setter naturverdier i fare, som matjord, strandsonen og urørt natur. Stoppe all bygging i ras- og flomutsatte områder.
 • Sette i gang en utredning om hvordan kommuner med nedgang folketallet fortsatt kan utvikles som lokalsamfunn og tjenesteprodusenter.
 • Fylkeskommuner bør få en tydeligere rolle knyttet til å redusere klimagassutslipp, og bør få en tydeligere rolle som klimakoordinator i sitt fylke. Som klimakoordinator kan fylkeskommunene bidra til at vi har en samordnet politikk i fylkene, og legge til rette for at kommuner kan samarbeide mer. I tillegg kan fylkeskommunen bistå med fagkunnskap knyttet til klima, slik at også kommuner med få ressurser på klimaløsninger kan få bistand.
 • Alle kommuner må kartlegge eget naturmangfold, samt utarbeide planer for å oppretteholde og bevare sitt naturmangfold, hvor prinsippet om arealnøytralitet ligger til grunn. Dette må medføre at kommunene fører egne arealregnskap og arealbudsjett.

 

Vedtatt av landsstyret 20.03.2020

Vi trenger deg