Grønn politikk for et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv

De Grønne ønsker et trygt og organisert arbeidsliv uten sosial dumping. En organisert arbeidsplass er en god arbeidsplass.

 

For å bidra til dette vil De Grønne blant annet:

 • Arbeide for at flere arbeidstakere i norsk arbeidsliv skal organisere seg og delta i demokratiet på arbeidsplassen.
 • Styrke insentivene for at også arbeidsgiver er organisert gjennom arbeidsgiverforeninger
 • Utvide ordningen med bransjeavtaler og allmenngjøring av tariffavtaler til flere fagområder, blant annet ved å kreve dokumentasjon på tariffavtale ved fornying eller tildeling av offentlige løyver og kontrakter.
 • Sørge for at bedrifter innen «delings- og plattformøkonomi» som f.eks formidler oppdrag via mobil-app direkte fra kunde betaler lønn, skatt, pensjon og avgifter på linje med andre aktører, tilbyr tariffavtale og ikke bidrar til etablering av “falsk frilans” eller løsarbeidersamfunn.
 • Begrense mulighetene for misbruk av underleverandører, bemanningsbyråer og midlertidige ansettelser.
 • Styrke håndhevingen av solidaransvaret og forbudet mot kontrakter uten lønn mellom oppdrag.
 • Styrke Arbeidstilsynet og Økokrim med øremerkede midler for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og skattefusk.
 • Øke støtten til frivillige og ideelle organisasjoner som bistår ofre for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid.
 • At «Oslomodellen for anstendig arbeidsliv» for alle offentlige innkjøp og anbud blir videreutviklet og utvidet, ikke bare i Oslo og ikke bare i byggebransjen, med mål om at disse prinsippene skal bli lovpålagt for alle aktører, og sørge for at kravene (om lærlinger, egne ansatte, solidaransvar, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår mv) ved offentlige anbud blir etterlevd i praksis.
 • Utrede full opparbeiding av pensjonspoeng, trygde- og andre rettigheter ved deltidsarbeid, enten det er frivillig eller ufrivillig. I dette ligger en anerkjennelse av at mange ønsker å jobbe deltid på grunn av omsorgs- eller annet ansvar, ønske om bedre tid i hverdagen heller enn økonomisk vinning, eller andre årsaker. Dette er i tråd med MDGs ønske om bedre tid og færre ting, uten at arbeidstaker dermed skal komme dårligere ut ved alderdom, arbeidsledighet eller annen endring i egen situasjon.
 • Arbeidsgivere må satse på mål om minimum 5 % nye arbeidsplasser for funksjonshemmede, og at dette også innebærer arbeidsplasser med deltidsstillinger tilpasset ulike grader av uførhet.
 • Teste ut redusert arbeidstid for heltidsstillinger. Bedrifter som ønsker å teste, gis støtte til dekning av eventuelle merkostnader.

 

De Grønne vil sikre en rettferdig grønn omstilling som er forutsigbar og ivaretar den enkelte arbeidstaker som del av fellesskapet. For å bidra til dette vil De Grønne blant annet:

 • At det etableres en nasjonal grønn kompetansereform, knyttet til trepartssamarbeidet, med særlige tiltak overfor spesielt utsatte sektorer og et eget omstillingsfond for grønn videreutdanning i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene.
 • At virksomheter som investerer i kompetanse kan avskrive kostnadene over flere år.
 • At offentlige utdanningsinstitusjoner tilbyr korte og yrkesrettede moduler for etter- og videreutdanning på ulike nivåer og for en rekke grupper av arbeidstakere som er tilgjengelig i hele landet.
 • At personer som velger omskolering eller videreutdanning etter nedbemanning beholder retten til dagpenger og andre ytelser under utdanning. Det bør også etableres systemer for å kunne gi jobbgaranti til bedrifter og arbeidstakere som tar særskilt ansvar i omstillingen.
 • At det opprettes en norsk oljekommisjon for omstilling etter modell av den tyske kullkommisjonen, der miljøbevegelsen, fagbevegelsen, næringslivets organisasjoner og lokale myndigheter er med. I Norge er det særlig viktig å gi ansatte i oljebransjen og leverandørindustrien stor medvirkning.
 • At alle statlige og kommunale innkjøp rangerer miljøhensyn over pris, og stiller krav om tariffavtale ved tildeling av kontrakter der dette er relevant.
 • At organisasjonsgrad, miljøregnskap og miljømål, som for eksempel miljøfyrtårnsertifisering, skal telle som kriterier ved valg av leverandører.
 • Et evig fokus på lønnsvekst er ikke bærekraftig. MDG ønsker at arbeidslivet skal bidra til at vi kan leve gode liv. Vi skal anerkjenne at mange også ønsker å jobbe mindre, og at det å løfte de lavtlønnede yrkene ikke skal bidra til at de med høy lønn og høy kjøpekraft skal få enda høyere lønn for kunne kjøpe mer.

 

De Grønne vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor og fjerne New Public Management som styringsprinsipp, blant annet gjennom å:

 • Bevege oss bort fra sterk mål- og resultatstyring, kalt New Public Management, i offentlig sektor og erstatte den med en tillitsreform i samarbeid med fagorganisasjoner og andre aktuelle aktører.
 • Sikre videreføring av trepartssamarbeidet som grunnlag for utvikling av offentlig sektor.
 • Begrense kommersialisering, konkurranseutsetting og oppsplitting av offentlige tjenester.
 • Redusere unødvendige kontroll- og målkrav, for eksempel ved å fjerne normert tid på tjenester innenfor helsesektoren og sikre at den enkelte fagmedarbeider får bruke den tiden de mener er forsvarlig og nødvendig for å løse sine oppgaver.
 • Investere i utvikling av egne ansatte og ledere framfor innleide konsulenter, og anerkjenne at alle har ønske om en meningsfylt arbeidshverdag.
 • Avskaffe avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen)

 

Vedtatt av landsstyret 20.03.2020

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle