De Grønnes plan for Norge etter oljen

Norge og verden har en enorm klimakrise å løse. Klimaendringene er her, verden er i endring. En rekke store og viktige land endrer sin energiforsyning fra fossil til fornybar energi. Om få år kommer ikke biler og busser til å gå på bensin, men være fossilfrie. Derfor er en omfattende omstilling nødvendig.

Det viktigste omstillingstiltaket Norge kan gjennomføre er å fatte et tydelig vedtak om at petroleums-virksomheten skal avsluttes og at ny leting etter olje og gass skal opphøre. Et slikt vedtak vil gi forutsigbarhet og utløse nytenking og nysatsing. Kompetente arbeidstakere som frigjøres fra olje og gass-industrien gir forutsetninger for satsing på nye næringer som må operere innenfor naturens tålegrense.

 

Det vil ikke bli enkelt, men vi kan klare det dersom myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri forener krefter. Derfor foreslår De Grønne å opprette en oljekommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen. Kommisjonens mandat bør være å forhandle frem en dato for utfasing og en plan for omskolering av oljearbeidere.

 

De Grønne vil understøtte denne omstillingen gjennom to tiltakspakker

- En innovasjons- og gründerpakke

- En grønn omstillingspakke for norsk økonomi

 

Vår innovasjons- og gründerpakke

Norge har allerede et godt utviklet virkemiddelapparat for oppstartselskaper og utvikling av nye næringer. Med den omstilling som nå er nødvendig må apparatet oppgraderes og tilføres midler i større skala.

 

STYRKE SKATTEFUNN OG ETABLERE MILJØFUNN

De Grønne foreslår å øke prosentsatsen i Skattefunn til 25 prosent, som er det EØS-avtalen tillater I tillegg vil vi innføre en Miljøfunn-ordning som gir skattefradrag for miljøinvesteringer.

 

GJØRE DET ENKLERE Å VÆRE NÆRINGSDRIVENDE

Vi har tro på at norsk kompetanse og norsk næringsliv vil skape de grønne jobbene, men politikken må legge til rette for grønn næringsutvikling og bedre rettighetene til dagpenger og sykepenger for selvstendig næringsdrivende. De Grønne vil innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Tvangsmulkt og gebyrer som følge av administrative feil må følge et proporsjonalitetsprinsipp.

De grønne foreslår en garantiordning gjennom Innovasjon Norge for små og mellomstore bedrifter stillet overfor norske banker. Små og mellomstore bedrifter vil gjennom denne ordningen få bedre tilgang på fremmedkapital enn de får i dag. I tillegg vil vi gjøre det enklere å få investorer for oppstartsselskaper og grønne bedrifter ved å øke skattefradraget for dem per investor til 650 000 kr og legge flere gulrøtter inn i ordningen, som at investor få fritak fra gevinstskatt hvis aksjene blir realisert etter tre år.

 

BRUKE OFFENTLIGE INNKJØP OFFENSIVT

De Grønne foreslår å etablere et program for nasjonal, tverrsektoriell satsing på anskaffelser av innovasjon på miljøområdet. Ordningen går ut på at relevante departement kanaliserer avanserte anskaffelser fra etater i form av nasjonale innovasjonskonkurranser.

 

SATSE PÅ GRØNN FORSKNING

De Grønne foreslår å sterkt redusere statlige bevilgninger til petroleumsforskning og heller øke bevilgningene til næringsrettet forskning som for eksempel forskning knyttet til fornybar energi samt marin - og maritim virksomhet. Eksempler på programmer som skal prioriteres er Pilot-E (samarbeid mellom ENERGIX, Enova og Innovasjon Norge for utvikling av miljøteknologi), MAROFF-programmet (prosjekter for fremtidens nærskipsfart) og ENERGIX (under Forskningsrådet).

 

STØTTE KOMMERSIALISERING OG UTTESTING

Behovet for støtte til uttesting, særlig i stor skala, er stort. De Grønne foreslår derfor å doble støtten til katapultordningen ved å sette av ytterligere 50 millioner per år i fem år. Samtidig skal det stilles som krav for de statlige bevilgningene at aktiviteten ved sentrene er rettet mot bærekraftig virksomhet. I tillegg til dette vil vi øke støtten til Miljøteknologiordningen, for å kunne finansiere større prosjekter.

 

STØTTE GAME-CHANGER-SELSKAPER

De Grønne foreslår at utvalgte gründerselskaper gis status som satsingsselskaper av Innovasjon Norge. Ordningen skal rettes mot potensielle “game-changer”-selskaper med høy innovasjonsgrad. Med en slik status skal selskapene for eksempel få automatisk tilgang til offentlig matching av investorkapital.

 

STØTTE TIL SÅKORNFOND

Såkornfond er avgjørende for å stille risikokapital tilgjengelig for satsingsvillige og innovative bedrifter. De Grønne foreslår derfor å lansere en grønn såkornfondsordning, spesielt rettet mot bioøkonomi, aquamarine initiativ og miljøteknologi. Dette gjøres særlig gjennom Investinor som vil få økte rammer, og et klart mandat på å ta større tidlig-fase risiko i investeringer i selskaper med vekstpotensiale i grønne næringer.

 

Vår grønne omstillingspakke for norsk økonomi

Det viktigste på veien ut av oljen er å ta vare på dem som blir rammet hardest. Over 170 000 mennesker arbeider direkte eller indirekte med olje. Servicearbeidere på fastlandet er de som historisk har blitt hardest rammet av nedgang i aktivitet og lønnsomhet på sokkelen. For denne gruppen trengs generelle tiltak for å skape vekst og øke sysselsettingen. Industrien er nest hardest rammet. Disse og de som jobber direkte med olje skal i fremtiden blant annet bygge og utvikle teknologi for nullutslippsfartøy, havvindmøller og lukkede oppdrettsanlegg. Ved at folk får jobber i bioøkonomi, marin- og maritim industri kan vi også utnytte Norges konkurransefortrinn og muligheter for trygg, grønn verdiskaping. Vår pakke har følgende tiltak:

 

INNENLANDS INVESTERINGER I GRØNN INFRASTRUKTUR

Oljebransjen er preget av store oljeselskaper som tar mesteparten av risikoen for innovasjon hos sine leverandører. Dette er en modell som har gjort oljebransjen til den mest innovative i Norge. Ved å adoptere denne modellen for store prosjekter i grønne næringer kan staten legge til rette for at norsk industri får et springbrett inn i omstillingen. Slike prosjekter vil òg raskt kunne skape gode jobber som i hovedsak tilfaller de områdene hardest rammet av et tap av oljejobber.

Vi vil:

 1. Ha et mål om å bygge 100 TWh i havvind innen 2030. En stor investering i havvind vil forankre Norges konkurransefortrinn i grønn energi, samt bidra til å realisere Norge som Europas batteri ved å frigjøre vannkraft til mer fleksibel produksjon.

 2. Realisere testprosjektene for karbonfangst hos Yara, Norcem og Klemetsrud.

 3. Gjennomføre fullskala testprosjekter for karbonlagring i Nordsjøen

 

ETTERUTDANNING OG OMSKOLERING AV OLJEARBEIDERE

Alle med yrker innen olje og gass skal tilbys gode vilkår for omskolering, og Miljøpartiet De Grønne vil at det skal etableres en plan for etter- og videreutdanning for ansatte på ulike kompetansenivå. Slik kan oljearbeidere som ønsker å videreutdanne seg til hvordan de kan anvende sin kompetanse på andre felt enn petroleum alene, komme i gang med innovative og kunnskaps-frembringende prosjekter for andre selskaper og sektorer.

 

SATSE PÅ GRØNNE STUDIER

Dagens studenter kan ikke utdannes til fremtidig oljeutvinning. Vi må opprette flere studieplasser for jobber innen naturforvaltning og omsorg. I tillegg må alle studieretninger bli mer tverrfaglige og fremtidsrettet, for at dagens studenter skal kunne håndtere kompleksiteten i overgangen til nullutslippsamfunnnet. De Grønne vil legge ned rene petroleumstudier og opprette 300 nye bærekraftige studieplasser i året.

 

REDUSERE ARBEIDSGIVERAVGIFTEN

De Grønne foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften for noen grupper. Tiltaket er en del av et grønt skatteskifte der skattene på miljøskadelig forbruk økes, mens skattene på arbeid reduseres. Studier gjennomført i OECD-land har vist at en redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnsgrupper kan ha en signifikant positiv effekt på sysselsettingen.

 

EN LETEREFUSJONSORDNING FOR FORNYBARINDUSTIREN

De Grønne foreslår å innføre en fornybar-refusjonsordning for eksempel etter modell fra leterefusjonsordningen fra petroleumsnæringen. Dette vil gi et mangfold av aktører, økt innovasjonsgrad der små aktører kommer på banen og bidra til omstilling. De vil da kunne engasjere seg i prosjekter som ellers kun ville vært forbeholdt store selskaper med inntekter. Dette vil skape nye grønne arbeidsplasser, bidra til å gjøre omstillingen langt mer kostnadseffektiv ved at fornybarindustrien får tilgang på flere hoder, mer kunnskap og gjøre at man kan igangsette langt flere fornybarprosjekter i Norge.

 

STØTTE OG SKATTEFORDELER TIL GRØNN VIRKSOMHET

Vi må lære av oljeeventyret og satse på de næringene der Norge har konkurransefortrinn og store muligheter for verdiskaping i framtida. I første omgang prioriteres tiltak særlig rettet mot områder der kompetansen fra petroleumsnæringen lett kan utnyttes:

 1. Etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi, organisert etter modell fra Enova.

 2. Øke støtten til Enova for å realisere prosjekter i industri og transport, spesielt rask utrulling av landstrøm og infrastruktur for el-ferger.

 3. Stille krav om overgang til utslippsfri teknologi på alle nye anlegg fra 2020 og innen 2025 på alle eksisterende anlegg, samt gi støtte til innføring av denne teknologien.

 4. Øke avskrivningene for skipsbygging, og styrke byggelånsordningen for en mer miljøvennlig skipsbyggingsindustri og et nytt fond for grønn skipsfart.

 5. Ved å stille krav om utslippsfrie ferger og lav/nullutslipp hurtigbåter bidra til raskere omstilling og utvikle teknologi som kan eksporteres.

 6. Etablere en skattefradragsordning for energieffektivisering.

 7. Støtte til etablering av næringer knyttet opp til marine alger, tang og tare

 8. Fase ut drivstoffsubsidiene til fiskebåter, til fordel for satsning på ombygging til el-teknologi i fiskeflåten.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle