Resolusjon: En ny boligpolitikk

Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjeninnføre en aktiv boligpolitikk som sikrer et variert og godt botilbud for alle grupper, og som motvirker ukontrollert prisvekst.

Fra midten av forrige århundre utviklet det seg i Norge politisk enighet om at alle skulle ha mulighet til å eie sin egen bolig. Det ble lagt til rette for dette med rimelige Husbanklån, rentefradrag på boliglån og lav skatt på formue i bolig. Fra 1980-tallet ble utviklingen av boligprisene overlatt til markedet alene, noe som har resultert i at i de store byene har boligprisene de siste 20 årene steget med opp til 500 %, mens lønnsveksten i samme periode har vært på 60 %.

Dette fører til at stadig flere av oss må bruke stadig mer av inntekten på bolig, og at vi må jobbe stadig mer for å få råd til å bo. Følgene er åpenbare: Mindre fritid, høyere lønnspress og lavere livskvalitet. Stadig flere stenges i praksis ute fra muligheten til å skaffe seg et godt og langsiktig sted å bo. I de store byene har kun de som har høye lønninger eller arv, en reell mulighet til å kjøpe bolig. Dette er en utvikling som utelukkende gagner spekulanter og meglere, og som er skadelig for alle andre.

I tillegg til de menneskelige omkostningene, tapper boligspekulasjon samfunnet for kapital som i stedet burde blitt investert i det grønne skiftet Norge trenger for å komme ut av oljealderen og over i fornybarsamfunnet. I dag bindes enorme summer i boligmarkedet, både som den mest gunstige måten å spare på, og i form av ren spekulasjon.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å ta aktive grep i boligpolitikken for å snu den negative trenden i boligmarkedet. Vi vil legge til rette for at det skal bli attraktivt for profesjonelle utbyggere å bygge og drifte utleieleiligheter, noe som vil dempe presset på boligmarkedet. Stat og kommune må bidra med insentiver som stimulerer til bygging av utleieboliger, f.eks. ved å regulere tomteareal til dette formålet og forplikte seg til å disponere en andel av leilighetene til ikke-kommersielle utleieboliger. Flere og regulerte utleieboliger vil spesielt i byene gi en mer dynamisk og fleksibel boligpolitikk som gjenspeiler naturlige flyttemønstre. Vi vil at studentsamskipnadene skal tilby boliger som faktisk trekker prisene ned, og ønsker derfor å øke støttebeløpet per hybelenhet som bygges

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Sette av 1.2 milliarder til studentboliger, og øke statens andel av byggekostnadene for studentboliger.
  • Endre kriteriene for Husbanken slik at det blir lettere å få startlån.
  • Øke rammene til Husbanken med 2 milliarder i inneværende stortingsperiode
  • Øke tilskuddene til kommunale, ikke-kommersielle utleieboliger med 1 milliard i samme periode
  • Begrense retten til fradrag for renter ved skatteligningen til 40 G (3 534 800)
  • Innføre likningstakst på 90% i formueskatten fra og med helårsbolig nummer 2
  • Ha en helhetlig arealplanlegging og kartlegging som grunnlag for boligbyggingen, slik at det kan bygges tett rundt kollektivknutepunkter og slik at bygging ikke kommer i konflikt med matjord og verdifulle naturområder.
  • Etablere miljøvennlige boligkooperativer etter modell fra blant annet Tyskland og Freiburg.

Les hele saken her:

Fem tiltak for en ny boligpolitikk

Meny