Redd livet i skogene

Skogen er viktig for biologisk mangfold, rike naturopplevelser, tilpasninger i et endret klima, bedret folkehelse og bærekraftig matauk. Fagbiologer og miljøorganisasjonene i Norge har lenge varslet om en pågående naturkrise i norske skoger. Vi trenger en skogpolitisk snuoperasjon, for å ikke miste de siste restene av våre gamle, villmarkspregede og biologisk viktige skoger. For nær halvparten av artene på den norske rødlista er skogbruket den viktigste negative påvirkningsfaktoren. For å opprettholde økosystemtjenestene skogen gir oss, må vi ta vare på artsmangfoldet.

MDG vil:

 1. Innrette tilskudd til grunneiere for å drive et mer miljøvennlig skogbruk
 2. Stramme opp skogbruksloven og tilhørende bærekraftforskrift, og styrke offentlig kontroll med at at lovverket følges.
 3. Beholde all statlig eid skog og bruke Statskog aktivt for å fremme et mer naturvennlig skogbruk.
 4. Kreve reguleringsplan etter plan- og bygningsloven for bygging av landbruksveier.
 5. Fjerne tilskudd til bygging av permanente skogsveier som fører til reduksjon av villmarkspregede områder.
 6. Stille krav om at registrering av naturverdier og arter i skog gjennomføres av uavhengige og sertifiserte naturkartleggere. 
 7. Kartlegge naturmangfoldet i skog som ikke tidligere har vært flatehogd.
 8. Sikre muligheten for arter til å forflytte seg i landskapet og spre seg til egnede områder gjennom å restaurere skogareal mellom verneområder og avsatte nøkkelbiotoper.
 9. Utrede ordninger som stimulerer skogeiere til å fremme områder med de viktigste biologiske kvalitetene for vern, og innføre økonomisk erstatning for avsetting av nøkkelbiotoper.
 10. Gjøre ordningen med frivillig vern treffsikker med mål om et representativt skogvern. Forvaltningen skal ta en aktiv rolle i å peke ut mangler i skogvernet.
 11. Kreve utarbeidelse av en konkret handlingsplan med årlige bevilgninger for å nå 10% skogvern av produktiv skog innen 2030. I planen må mangelanalysene for skogvernet brukes aktivt for å sikre et representativt vern.

Vedtatt av landsstyret 29 november 2020.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle