Innspill fra temautvalg

Som ledd i arbeidet med nytt arbeidsprogram er det satt ned fire temautvalg som skal gi innspill på konkrete spørsmål innenfor fire temaområder:

Utvalgene ble valgt av sentralstyret i møte 11.12.15 og har levert innspill basert på et avgrenset mandat.
Mandatene for temautvalgene og temautvalgets medlemmer utdypes i sakspapirene fra sentralstyremøtet.

Utvalgene har kommet med råd til programkomiteen, men komiteen står fritt til å velge hva som skal inkluderes i den videre utformingen av arbeidsprogrammet.

Hvorfor disse temaene?
Vi har bestemt oss for å ha et avgrenset antall temautvalg, og de fire vi har valgt er de som etter programkomiteens skjønn er de områdene vi har mest behov for egne utvalg. Vi har lagt følgende kriterier til grunn:

  • Temaet er omfattende og sammensatt. Det må diskuteres både i dybden og bredden av ressurspersoner med god kjennskap til området.
  • Vi er ikke gode nok på området i dag. Områder hvor vi bare å trenger å oppdatere deler av politikken er det ikke nødvendig å sette ned temautvalg på.
  • Temaet er viktig for at vi skal ha troverdighet som et fullverdig politisk parti

Programkomiteen har valgt de fire temaene i fellesskap ved avstemning.

Vi kommer selvsagt til å diskutere alle områder i programmet i programkomiteen, ikke bare temautvalgenes områder.

Vi kommer også til å plukke ut noen temaer som vi skal arrangere rådgivende workshops om på landsmøtet i 2016. Det kan være både temaene fra temautvalgene og andre temaer.