Prosessen videre

Partikomiteens førsteutkast til partiprogram for Stortingsperioden 2017 – 2021 ble presentert 25. august 2016. Du kan lese det her

Utkastet er ment som et grunnlag for videre diskusjon og politikkutvikling i hele partiorganisasjonen. Lokallag, fylkeslag og sideorganisasjoner oppfordres til å sende inn høringssvar. Din beste mulighet som medlem i partiet til å bidra til det endelige programutkastet går via ditt lokal- eller fylkeslags høringssvar, så sørg for å ta kontakt med dem om du vil bidra!

Fristen for å komme med høringssvar på utkastet er 31. oktober.

Målsettingene for programmet er høye. Vi skal skape en politikk som viser frem bredden, engasjerer velgerne og gir konkrete svar på vår tids største utfordringer. I tiden frem til landsmøtet 2017 må hele partiet jobbe sammen om å skape et best mulig program.


Dette skjer frem til landsmøtet i 2017

  • 25. august til 31. oktober: Høringsrunde blant medlemmer, lokallag og fylkeslag.
  • 16. januar: Lansering av endelig programutkast fra programkomiteen
  • 1. mars: Frist for endringsforslag som skal behandles på landsmøtet
  • 19. – 21. mai: Programmet vedtas på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte


Arbeidsprosess

Programkomiteen ble nedsatt på landsmøte i 2015 og supplert på landsmøte i 2016. Hele partiorganisasjonen og andre aktører har hatt mulighet til å komme med sine innspill frem til midten av mai i år. Det er mye engasjement og kompetanse i organisasjonen. Vi har hatt bruk for alle innspill, alle er lest. Det har vært en stor kreativ dugnad, med både små drypp og mye tungt arbeid som er lagt ned i alle deler av organisasjonen. Det har vært et helt nødvendig utgangspunkt for arbeidet i programkomiteen.

Vi har lest alle innspill, lært mye, fått utvida horisonten vår og tatt innspillene opp ved gjennomlesinger på flere stadier i prosessen. Programkomiteen ser at det ligger et enormt politisk og faglig potensiale i organisasjonen som partiet bør benytte seg av. I Arbeidsprogrammet for 2017-2021 skal de politiske oppgavene i denne perioden stå. Her er det bare plass til en liten essens av alle innspill, kunnskaper og gode forslag som vi har blitt kjent med. Vi har valgt et detaljnivå og prioritering som vi mener er med å oppfylle De Grønnes visjon for neste stortingsperiode.

Programkomiteen ser mange muligheter med detaljene, argumentene og kunnskapen i innspillene som er tilgjengelig. Her ligger det mange muligheter for å hente stoff til skoleringer, argumentasjonshefter og faktaark. Dessuten kan mange av innspillene brukes til å utarbeide politiske plattformer i landsstyret, programarbeid på fylkes- og kommunenivå og som grunnlag for debatt i høringsperioden og før landsmøte.

Enkelte steder i programmet vil du se at det er lagt inn flere alternative formuleringer, dette er for å stimulere til debatt om disse punktene i programmet. Det kan være flere årsaker til at et bestemt spørsmål er trukket frem. Komiteen kan ha levert en delt innstilling, noe som gjør punktet spesielt viktig å diskutere. Noen steder har komiteen bedt spesielt om tips og innspill til et politisk felt.

Noen kapitler har flere og mer detaljerte handlingspunkt enn andre. Dette kan være saksfelt der det er spesielt viktig at vi gjør en ekstra innsats for å få konkret, grønn politikk. I det endelige utkastet må vi kanskje prioritere tydeligere, men nå er det viktige at vi går grundig inn i både kjente og nye felt.

Når høringsrunden er ferdig vil programkomiteen bruke høringssvarene som bakgrunn for sitt endelige forslag til program. Dette programforslaget vil ligge til grunn for behandling og vedtak av nytt stortingsprogram på landsmøte i 2017.


Slik kan du delta i diskusjoner og bidra til høringssvar

Delta i diskusjonen om utkastet og de forskjellige programpunktene ved å gå inn på her.

Lokallag, fylkeslag og sideorganisasjoner oppfordres til å sende inn høringssvar. Dere kan sende inn generelle innspill eller konkrete forslag til endringer i programmet. Vi oppfordrer lagene til å involvere sine medlemmer i utformingen av høringssvaret. En måte å gjøre dette på er å invitere til debattmøter. Høringssvar fra lokallag- og fylkeslag vil bli tillagt større vekt enn innspill fra enkeltmedlemmer. Ta kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag for å bidra til høringssvaret.


Eksterne organisasjoner og samfunnsaktører

Vi setter pris på at andre bruker tid og krefter på å komme med innspill til vårt program. Mange har allerede levert inn sine innspill og vi ønsker også eksterne organisasjoner velkommen til å komme med sine kommentarer og konkrete forslag på aktuelle deler av førsteutkastet. Disse kan sendes til programkomiteen@mdg.no.

Har du spørsmål, bare ta kontakt med oss!